منتدى على الانترنت

سلعة

Energy Price / Dollar Price / Rial Change Day Weekly Monthly Yearly Date
Crude Oil
80.982 28,934,059 1.18% 0.942 -6.11% -3.12% 3.90% Nov 22 -
Brent
88.737 31,704,843 1.47% 1.287 -5.46% -2.71% 10.01% Nov 22 -
Natural gas
9.2434 3,302,574 -4.51% 0.4366 -0.92% 5.92% 137.25% Aug 23 -
Gasoline
2.5120 897,512 3.07% 0.0749 -0.16% 0.54% 11.16% Nov 22 -
Heating Oil
3.5171 1,256,625 0.57% 0.0198 -3.41% -1.40% 48.00% Nov 22 -
Coal
351.00 125,408,790 2.20% 7.55 6.25% -10.00% 127.92% Nov 21 -
Ethanol
2.5950 927,168 0.19% 0.005 -0.57% 5.27% -23.00% Nov 21 -
Naphtha
677.44 242,042,538 0.15% 1 -0.58% 1.61% -8.18% Nov 21 -
Uranium
50.5000 18,043,145 -0.39% 0.2 -0.49% -5.34% 7.11% Nov 21 -
Propane
1.09 389,446 0.52% 0.01 2.79% -4.36% -1.42% Aug 23 -
Methanol
2666.00 952,535,140 0.11% 3 0.79% -3.48% -1.51% Nov 22 -
TTF Gas
118.56 42,360,302 2.09% 2.43 -4.47% 19.55% 30.39% Nov 22 -
UK Gas
282.0000 100,755,780 4.84% 13.01 -5.67% 53.93% 23.12% Nov 22 -
Metals Price / Dollar Price / Rial Change Day Weekly Monthly Yearly Date
Gold
1748.25 624,632,243 0.60% 10.44 -1.69% 6.04% -2.32% Nov 22 -
Silver
21.285 7,604,918 2.13% 0.444 -1.17% 10.51% -10.01% Nov 22 -
Copper
3.6566 1,306,467 2.38% 0.0851 -4.76% 6.05% -17.34% Nov 22 -
Steel
3717.00 1,328,046,930 -0.32% 12 1.67% 0.16% -13.90% Nov 22 -
Iron Ore
97.50 34,835,775 -2.01% 2 0.52% 2.09% 7.73% Nov 21 -
Lithium
591500 211,337,035,000 0.00% 0 -1.00% 7.06% 199.49% Nov 21 -
Platinum
993.01 354,792,543 1.12% 10.95 -2.12% 7.38% 2.47% Nov 22 -
Agriculture Price / Dollar Price / Rial Change Day Weekly Monthly Yearly Date
Soybeans
1436.25 513,157,763 -0.03% 0.5 -1.44% 3.98% 12.82% Nov 22 -
Wheat
802.36 286,675,204 0.39% 3.11 -3.13% -4.34% -6.27% Nov 22 -
Lumber
516.00 184,361,640 3.20% 16 -13.44% -9.82% 7.48% Aug 23 -
Palm Oil
4234.00 1,512,765,860 1.78% 74 1.24% 16.13% -1.60% Aug 23 -
Cheese
2.0900 746,736 -0.14% 0.003 0.29% -3.24% 19.63% Nov 21 -
Milk
21.02 7,510,236 0.05% 0.01 0.14% -3.58% 17.10% Nov 21 -
Rubber
147.10 52,557,359 0.14% 0.2 -1.54% -6.54% -14.28% Aug 23 -
Orange Juice
205.75 73,512,418 2.29% 4.6 5.54% -5.60% 57.84% Nov 21 -
Coffee
157.50 56,273,175 4.10% 6.2 -5.23% -17.28% -31.92% Nov 21 -
Cotton
80.50 28,761,845 0.90% 0.72 -7.44% 6.28% -33.12% Nov 22 -
Cocoa
2384.00 851,779,360 -0.13% 3 -4.64% 2.01% -3.79% Nov 22 -
Rice
17.2900 6,177,544 0.96% 0.165 2.31% 2.13% 29.27% Aug 23 -
Canola
850.40 303,839,416 0.43% 3.6 4.55% 6.96% -5.33% Aug 23 -
Oat
398.7500 142,469,388 0.63% 2.5 1.14% 10.08% -46.90% Nov 21 -
Wool
1342.00 479,483,180 0.00% 0 0.00% -3.31% 0.52% Aug 22 -
Sugar
19.89 7,106,498 0.15% 0.03 -1.97% 9.71% -1.09% Nov 22 -
Tea
2.91 1,039,714 0.00% 0 -3.64% 2.83% -19.39% Aug 22 -
Corn
661.3985 236,311,070 4.40% 27.8985 8.25% 14.03% 21.47% Aug 23 -
Industrial Price / Dollar Price / Rial Change Day Weekly Monthly Yearly Date
Bitumen
3740.00 1,336,264,600 0.16% 6 -9.88% -11.16% 27.21% Nov 22 -
Cobalt
51955 18,563,001,950 0.00% 0 0.00% 0.00% -15.59% Nov 21 -
Lead
2082.25 743,967,103 -2.75% 58.8 -5.12% 9.36% -8.31% Nov 21 -
Aluminum
2423.50 865,892,315 1.64% 39 -0.47% 11.43% -9.18% Nov 22 -
Tin
22664 8,097,620,560 0.35% 80 6.33% 17.20% -41.02% Nov 18 -
Zinc
2933.50 1,048,110,215 0.46% 13.5 -6.32% -0.83% -12.39% Nov 22 -
Nickel
24828 8,870,796,120 -1.68% 423 -13.69% 12.09% 21.15% Nov 21 -
Molybdenum
46.50 16,613,985 0.00% 0 3.33% 3.33% 3.33% Nov 21 -
Palladium
1884.82 673,427,338 1.04% 19.48 -10.14% -4.24% 0.90% Nov 22 -
Rhodium
13950 4,984,195,500 -2.11% 300 -5.74% -9.42% -17.94% Aug 23 -
Soda Ash
2640.00 943,245,600 0.00% 0 -0.15% -0.75% -25.37% Nov 22 -
Neodymium
905000 323,347,450,000 0.00% 0 0.00% -2.69% -13.40% Nov 21 -
Tellurium
527.50 188,470,475 0.00% 0 1.44% 4.46% 9.33% Nov 21 -
Iron Ore 62% fe
91.54 32,706,327 -1.45% 1.35 -0.60% -3.14% -1.98% Nov 21 -
Magnesium
24850 8,878,656,500 0.00% 0 -1.78% -6.58% -35.03% Nov 21 -
Gallium
1645.00 587,742,050 0.00% 0 -8.36% -29.25% -27.69% Nov 21 -
Germanium
7400 2,643,946,000 0.00% 0 0.00% 1.37% -19.13% Nov 21 -
Manganese
31.25 11,165,313 0.00% 0 0.00% 0.00% -9.42% Nov 21 -
Indium
1505 537,721,450 0.00% 0 1.35% -3.22% 15.33% Aug 22 -
Animal Husbandry Price / Dollar Price / Rial Change Day Weekly Monthly Yearly Date
Beef
19.98 7,138,654 -0.40% 0.08 -1.04% -2.06% -0.15% Aug 22 -
Feeder Cattle
182.6250 65,250,086 1.02% 1.85 1.77% 0.37% 12.94% Nov 21 -
Live Cattle
153.5500 54,861,880 0.31% 0.475 1.30% -0.37% 10.49% Nov 21 -
Lean Hogs
93.1035 33,264,950 -0.93% 0.8715 -3.59% -1.09% 7.05% Aug 23 -
Poultry
8.11 2,897,622 0.00% 0 -0.25% 1.50% -0.25% Aug 22 -
INDEX Price / Dollar Price / Rial Change Day Weekly Monthly Yearly Date
CRB Index
298.61 106,690,367 0.08% 0.24 -1.92% 2.05% 19.41% Nov 21 -
LME Index
3735.20 1,334,549,608 -2.68% 103 -6.25% 5.54% -15.95% Nov 21 -
S&P GSCI
3522.26 1,258,468,275 -0.13% 4.55 -3.02% -0.60% 24.89% Nov 21 -
Nuclear Energy Index
1425.90 509,459,811 0.33% 4.69 -1.61% 5.01% 1.08% Nov 22 -
Solar Energy Index
357.68 127,795,487 -0.43% 1.56 -3.14% 19.04% -20.25% Nov 22 -
EU Carbon Permits
74.45 26,600,241 -0.21% 0.16 -2.87% 2.95% 7.63% Nov 22 -
Wind Energy Index
289.10 103,292,539 0.80% 2.31 -1.44% 10.95% -13.73% Nov 22 -
Energy Price / Dollar Price / Rial Change Day Q1 Q2 Q3 Q4
Crude Oil
80.982 28,934,059 1.18% 0.942
دلار: 83.387
ریال: 29,793,341
دلار: 86.831
ریال: 31,023,848
دلار: 90.418
ریال: 32,305,447
دلار: 94.15
ریال: 33,638,854
Gasoline
2.5120 897,512 3.07% 0.0749
دلار: 2.5208
ریال: 900,657
دلار: 2.6261
ریال: 938,279
دلار: 2.736
ریال: 977,545
دلار: 2.8504
ریال: 1,018,419
Heating Oil
3.5171 1,256,625 0.57% 0.0198
دلار: 3.6736
ریال: 1,312,541
دلار: 3.8361
ریال: 1,370,600
دلار: 4.0054
ریال: 1,431,089
دلار: 4.1827
ریال: 1,494,437
Coal
351.00 125,408,790 2.20% 7.55
دلار: 350.63
ریال: 125,276,593
دلار: 367.42
ریال: 131,275,492
دلار: 385.02
ریال: 137,563,796
دلار: 403.46
ریال: 144,152,223
Ethanol
2.5950 927,168 0.19% 0.005
دلار: 2.683
ریال: 958,609
دلار: 2.7793
ریال: 993,016
دلار: 2.879
ریال: 1,028,638
دلار: 2.9824
ریال: 1,065,582
Naphtha
677.44 242,042,538 0.15% 1
دلار: 696.87
ریال: 248,984,682
دلار: 717.91
ریال: 256,502,064
دلار: 739.62
ریال: 264,258,830
دلار: 761.95
ریال: 272,237,116
Uranium
50.5000 18,043,145 -0.39% 0.2
دلار: 51.7546
ریال: 18,491,401
دلار: 52.8294
ریال: 18,875,416
دلار: 53.9296
ریال: 19,268,507
دلار: 55.0501
ریال: 19,668,850
Methanol
2666.00 952,535,140 0.11% 3
دلار: 2,718.91
ریال: 971,439,354
دلار: 2,782.14
ریال: 994,030,801
دلار: 2,846.98
ریال: 1,017,197,484
دلار: 2,913.40
ریال: 1,040,928,686
Metals Price / Dollar Price / Rial Change Day Q1 Q2 Q3 Q4
Gold
1748.25 624,632,243 0.60% 10.44
دلار: 1,729.31
ریال: 617,865,170
دلار: 1,708.66
ریال: 610,487,131
دلار: 1,688.36
ریال: 603,234,144
دلار: 1,668.23
ریال: 596,041,897
Silver
21.285 7,604,918 2.13% 0.444
دلار: 20.452
ریال: 7,307,295
دلار: 19.983
ریال: 7,139,726
دلار: 19.527
ریال: 6,976,802
دلار: 19.079
ریال: 6,816,736
Copper
3.6566 1,306,467 2.38% 0.0851
دلار: 3.5561
ریال: 1,270,559
دلار: 3.4742
ریال: 1,241,297
دلار: 3.3945
ریال: 1,212,821
دلار: 3.3162
ریال: 1,184,845
Steel
3717.00 1,328,046,930 -0.32% 12
دلار: 3,667.77
ریال: 1,310,457,543
دلار: 3,594.03
ریال: 1,284,110,979
دلار: 3,521.79
ریال: 1,258,300,349
دلار: 3,451.05
ریال: 1,233,025,655
Iron Ore
97.50 34,835,775 -2.01% 2
دلار: 102.72
ریال: 36,700,829
دلار: 106.05
ریال: 37,890,605
دلار: 109.49
ریال: 39,119,682
دلار: 113.03
ریال: 40,384,489
Lithium
591500 211,337,035,000 0.00% 0
دلار: 599,847
ریال: 214,319,334,630
دلار: 607,313
ریال: 216,986,861,770
دلار: 614,837
ریال: 219,675,111,730
دلار: 622,421
ریال: 222,384,799,090
Platinum
993.01 354,792,543 1.12% 10.95
دلار: 953.7
ریال: 340,747,473
دلار: 931.03
ریال: 332,647,709
دلار: 908.86
ریال: 324,726,589
دلار: 887.17
ریال: 316,976,969
Agriculture Price / Dollar Price / Rial Change Day Q1 Q2 Q3 Q4
Soybeans
1436.25 513,157,763 -0.03% 0.5
دلار: 1,461.47
ریال: 522,168,616
دلار: 1,494.90
ریال: 534,112,821
دلار: 1,529.19
ریال: 546,364,295
دلار: 1,564.20
ریال: 558,873,018
Wheat
802.36 286,675,204 0.39% 3.11
دلار: 771.84
ریال: 275,770,714
دلار: 742.81
ریال: 265,398,585
دلار: 714.9
ریال: 255,426,621
دلار: 688.04
ریال: 245,829,812
Cheese
2.0900 746,736 -0.14% 0.003
دلار: 2.1349
ریال: 762,778
دلار: 2.1776
ریال: 778,035
دلار: 2.2211
ریال: 793,577
دلار: 2.2655
ریال: 809,440
Milk
21.02 7,510,236 0.05% 0.01
دلار: 21.43
ریال: 7,656,725
دلار: 21.85
ریال: 7,806,787
دلار: 22.28
ریال: 7,960,421
دلار: 22.72
ریال: 8,117,629
Orange Juice
205.75 73,512,418 2.29% 4.6
دلار: 208.47
ریال: 74,484,246
دلار: 216.06
ریال: 77,196,077
دلار: 223.92
ریال: 80,004,377
دلار: 232.07
ریال: 82,916,290
Coffee
157.50 56,273,175 4.10% 6.2
دلار: 146.84
ریال: 52,464,464
دلار: 142.51
ریال: 50,917,398
دلار: 138.3
ریال: 49,413,207
دلار: 134.22
ریال: 47,955,464
Cotton
80.50 28,761,845 0.90% 0.72
دلار: 80.53
ریال: 28,772,564
دلار: 77.4
ریال: 27,654,246
دلار: 74.41
ریال: 26,585,949
دلار: 71.51
ریال: 25,549,808
Cocoa
2384.00 851,779,360 -0.13% 3
دلار: 2,357.01
ریال: 842,136,103
دلار: 2,303.22
ریال: 822,917,474
دلار: 2,250.64
ریال: 804,131,166
دلار: 2,199.50
ریال: 785,859,355
Oat
398.7500 142,469,388 0.63% 2.5
دلار: 374.6544
ریال: 133,860,271
دلار: 354.2475
ریال: 126,569,089
دلار: 334.9105
ریال: 119,660,173
دلار: 316.683
ریال: 113,147,669
Sugar
19.89 7,106,498 0.15% 0.03
دلار: 20.43
ریال: 7,299,435
دلار: 20.82
ریال: 7,438,778
دلار: 21.21
ریال: 7,578,121
دلار: 21.61
ریال: 7,721,037
Industrial Price / Dollar Price / Rial Change Day Q1 Q2 Q3 Q4
Bitumen
3740.00 1,336,264,600 0.16% 6
دلار: 3,928.91
ریال: 1,403,760,254
دلار: 4,075.13
ریال: 1,456,003,198
دلار: 4,226.65
ریال: 1,510,139,779
دلار: 4,383.85
ریال: 1,566,305,767
Cobalt
51955 18,563,001,950 0.00% 0
دلار: 50,973
ریال: 18,212,143,170
دلار: 50,012
ریال: 17,868,787,480
دلار: 49,066
ریال: 17,530,791,140
دلار: 48,136
ریال: 17,198,511,440
Lead
2082.25 743,967,103 -2.75% 58.8
دلار: 2,090.52
ریال: 746,921,891
دلار: 2,041.28
ریال: 729,328,931
دلار: 1,993.10
ریال: 712,114,699
دلار: 1,946.00
ریال: 695,286,340
Aluminum
2423.50 865,892,315 1.64% 39
دلار: 2,367.06
ریال: 845,726,867
دلار: 2,305.83
ریال: 823,850,001
دلار: 2,246.05
ریال: 802,491,205
دلار: 2,187.97
ریال: 781,739,801
Tin
22664 8,097,620,560 0.35% 80
دلار: 21,941
ریال: 7,839,299,890
دلار: 21,241
ریال: 7,589,196,890
دلار: 20,563
ریال: 7,346,954,270
دلار: 19,908
ریال: 7,112,929,320
Zinc
2933.50 1,048,110,215 0.46% 13.5
دلار: 2,950.38
ریال: 1,054,141,270
دلار: 2,871.87
ریال: 1,026,090,432
دلار: 2,795.49
ریال: 998,800,622
دلار: 2,721.23
ریال: 972,268,267
Nickel
24828 8,870,796,120 -1.68% 423
دلار: 26,786
ریال: 9,570,369,940
دلار: 28,415
ریال: 10,152,395,350
دلار: 30,142
ریال: 10,769,435,180
دلار: 31,975
ریال: 11,424,347,750
Palladium
1884.82 673,427,338 1.04% 19.48
دلار: 1,854.55
ریال: 662,612,170
دلار: 1,775.72
ریال: 634,446,999
دلار: 1,700.19
ریال: 607,460,885
دلار: 1,627.94
ریال: 581,646,683
Soda Ash
2640.00 943,245,600 0.00% 0
دلار: 2,604.10
ریال: 930,418,889
دلار: 2,568.72
ریال: 917,777,969
دلار: 2,533.87
ریال: 905,326,412
دلار: 2,499.29
ریال: 892,971,324
Neodymium
905000 323,347,450,000 0.00% 0
دلار: 889,525
ریال: 317,818,387,250
دلار: 874,321
ریال: 312,386,150,090
دلار: 859,388
ریال: 307,050,738,520
دلار: 844,637
ریال: 301,780,353,730
Tellurium
527.50 188,470,475 0.00% 0
دلار: 529.72
ریال: 189,263,659
دلار: 531.93
ریال: 190,053,270
دلار: 534.2
ریال: 190,864,318
دلار: 536.41
ریال: 191,653,929
Magnesium
24850 8,878,656,500 0.00% 0
دلار: 24,159
ریال: 8,631,769,110
دلار: 23,488
ریال: 8,392,027,520
دلار: 22,835
ریال: 8,158,717,150
دلار: 22,201
ریال: 7,932,195,290
Gallium
1645.00 587,742,050 0.00% 0
دلار: 1,621.64
ریال: 579,395,756
دلار: 1,598.61
ریال: 571,167,367
دلار: 1,575.91
ریال: 563,056,884
دلار: 1,553.54
ریال: 555,064,307
Germanium
7400 2,643,946,000 0.00% 0
دلار: 7,369
ریال: 2,632,870,010
دلار: 7,338
ریال: 2,621,794,020
دلار: 7,308
ریال: 2,611,075,320
دلار: 7,276
ریال: 2,599,642,040
Manganese
31.25 11,165,313 0.00% 0
دلار: 31.06
ریال: 11,097,427
دلار: 30.86
ریال: 11,025,969
دلار: 30.67
ریال: 10,958,084
دلار: 30.48
ریال: 10,890,199
Animal Husbandry Price / Dollar Price / Rial Change Day Q1 Q2 Q3 Q4
Feeder Cattle
182.6250 65,250,086 1.02% 1.85
دلار: 184.2097
ریال: 65,816,284
دلار: 187.7168
ریال: 67,069,335
دلار: 191.278
ریال: 68,341,717
دلار: 194.9116
ریال: 69,639,966
Live Cattle
153.5500 54,861,880 0.31% 0.475
دلار: 155.0124
ریال: 55,384,380
دلار: 156.7901
ریال: 56,019,535
دلار: 158.5984
ریال: 56,665,622
دلار: 160.4221
ریال: 57,317,212