منتدى على الانترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1810.81 0.0000 0.0000 1810.81 1805.28 2 Jul
گرم 58.22 0.0000 0.0000 58.22 58.04 2 Jul
کیلوگرم 58218.85 0.0000 0.0000 58218.85 58041.06 2 Jul
تولا 679.05 0.0000 0.0000 679.05 676.98 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 19.89 0.0000 0.0000 19.89 19.85 2 Jul
گرم 0.64 0.0000 0.0000 0.64 0.64 2 Jul
کیلوگرم 639.48 0.0000 0.0000 639.48 638.19 2 Jul
تولا 7.46 0.0000 0.0000 7.46 7.44 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 876.40 0.0000 0.0000 877.85 875.40 2 Jul
گرم 28.18 0.0000 0.0000 28.22 28.14 2 Jul
کیلوگرم 28176.89 0.0000 0.0000 28223.51 28144.74 2 Jul
تولا 328.65 0.0000 0.0000 329.19 328.28 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1939.28 0.0000 0.0000 1944.50 1937.78 2 Jul
گرم 62.35 0.0000 0.0000 62.52 62.30 2 Jul
کیلوگرم 62349.25 0.0000 0.0000 62517.08 62301.03 2 Jul
تولا 727.23 0.0000 0.0000 729.19 726.67 2 Jul

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1736.57 0.0000 0.0000 1736.57 1731.26 2 Jul
گرم 55.83 0.0000 0.0000 55.83 55.66 2 Jul
کیلوگرم 55831.88 0.0000 0.0000 55831.88 55661.37 2 Jul
تولا 651.21 0.0000 0.0000 651.21 649.22 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 19.07 0.0000 0.0000 19.07 19.04 2 Jul
گرم 0.61 0.0000 0.0000 0.61 0.61 2 Jul
کیلوگرم 613.26 0.0000 0.0000 613.26 612.03 2 Jul
تولا 7.15 0.0000 0.0000 7.15 7.14 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 840.47 0.0000 0.0000 841.86 839.51 2 Jul
گرم 27.02 0.0000 0.0000 27.07 26.99 2 Jul
کیلوگرم 27021.64 0.0000 0.0000 27066.35 26990.81 2 Jul
تولا 315.18 0.0000 0.0000 315.70 314.82 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1859.77 0.0000 0.0000 1864.78 1858.33 2 Jul
گرم 59.79 0.0000 0.0000 59.95 59.75 2 Jul
کیلوگرم 59792.93 0.0000 0.0000 59953.88 59746.69 2 Jul
تولا 697.41 0.0000 0.0000 699.29 696.87 2 Jul

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1497.00 0.0000 0.0000 1497.00 1492.42 2 Jul
گرم 48.13 0.0000 0.0000 48.13 47.98 2 Jul
کیلوگرم 48129.52 0.0000 0.0000 48129.52 47982.54 2 Jul
تولا 561.37 0.0000 0.0000 561.37 559.66 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16.44 0.0000 0.0000 16.44 16.41 2 Jul
گرم 0.53 0.0000 0.0000 0.53 0.53 2 Jul
کیلوگرم 528.66 0.0000 0.0000 528.66 527.59 2 Jul
تولا 6.17 0.0000 0.0000 6.17 6.15 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 724.52 0.0000 0.0000 725.72 723.69 2 Jul
گرم 23.29 0.0000 0.0000 23.33 23.27 2 Jul
کیلوگرم 23293.84 0.0000 0.0000 23332.38 23267.26 2 Jul
تولا 271.70 0.0000 0.0000 272.14 271.39 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1603.20 0.0000 0.0000 1607.52 1601.96 2 Jul
گرم 51.54 0.0000 0.0000 51.68 51.50 2 Jul
کیلوگرم 51544.13 0.0000 0.0000 51682.87 51504.26 2 Jul
تولا 601.20 0.0000 0.0000 602.82 600.74 2 Jul

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6652.01 0.0000 0.0000 6652.01 6631.70 2 Jul
گرم 213.87 0.0000 0.0000 213.87 213.21 2 Jul
کیلوگرم 213866.95 0.0000 0.0000 213866.95 213213.82 2 Jul
تولا 2494.51 0.0000 0.0000 2494.51 2486.89 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 73.07 0.0000 0.0000 73.07 72.92 2 Jul
گرم 2.35 0.0000 0.0000 2.35 2.34 2 Jul
کیلوگرم 2349.12 0.0000 0.0000 2349.12 2344.40 2 Jul
تولا 27.40 0.0000 0.0000 27.40 27.34 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3219.46 0.0000 0.0000 3224.78 3215.78 2 Jul
گرم 103.51 0.0000 0.0000 103.68 103.39 2 Jul
کیلوگرم 103507.82 0.0000 0.0000 103679.07 103389.71 2 Jul
تولا 1207.30 0.0000 0.0000 1209.29 1205.92 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7123.95 0.0000 0.0000 7143.12 7118.43 2 Jul
گرم 229.04 0.0000 0.0000 229.66 228.86 2 Jul
کیلوگرم 229039.98 0.0000 0.0000 229656.49 228862.82 2 Jul
تولا 2671.48 0.0000 0.0000 2678.67 2669.42 2 Jul

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2333.95 0.0000 0.0000 2333.95 2326.83 2 Jul
گرم 75.04 0.0000 0.0000 75.04 74.81 2 Jul
کیلوگرم 75038.28 0.0000 0.0000 75038.28 74809.12 2 Jul
تولا 875.23 0.0000 0.0000 875.23 872.56 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 25.64 0.0000 0.0000 25.64 25.58 2 Jul
گرم 0.82 0.0000 0.0000 0.82 0.82 2 Jul
کیلوگرم 824.22 0.0000 0.0000 824.22 822.57 2 Jul
تولا 9.61 0.0000 0.0000 9.61 9.59 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1129.59 0.0000 0.0000 1131.46 1128.30 2 Jul
گرم 36.32 0.0000 0.0000 36.38 36.28 2 Jul
کیلوگرم 36317.20 0.0000 0.0000 36377.28 36275.76 2 Jul
تولا 423.60 0.0000 0.0000 424.30 423.11 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2499.54 0.0000 0.0000 2506.27 2497.60 2 Jul
گرم 80.36 0.0000 0.0000 80.58 80.30 2 Jul
کیلوگرم 80361.95 0.0000 0.0000 80578.26 80299.79 2 Jul
تولا 937.33 0.0000 0.0000 939.85 936.60 2 Jul

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12136.05 0.0000 0.0000 12136.05 12098.99 2 Jul
گرم 390.18 0.0000 0.0000 390.18 388.99 2 Jul
کیلوگرم 390182.73 0.0000 0.0000 390182.73 388991.16 2 Jul
تولا 4551.02 0.0000 0.0000 4551.02 4537.12 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 133.30 0.0000 0.0000 133.30 133.03 2 Jul
گرم 4.29 0.0000 0.0000 4.29 4.28 2 Jul
کیلوگرم 4285.78 0.0000 0.0000 4285.78 4277.16 2 Jul
تولا 49.99 0.0000 0.0000 49.99 49.89 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5873.63 0.0000 0.0000 5883.35 5866.93 2 Jul
گرم 188.84 0.0000 0.0000 189.15 188.63 2 Jul
کیلوگرم 188841.54 0.0000 0.0000 189153.98 188626.06 2 Jul
تولا 2202.61 0.0000 0.0000 2206.26 2200.10 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12997.05 0.0000 0.0000 13032.04 12987.00 2 Jul
گرم 417.87 0.0000 0.0000 418.99 417.54 2 Jul
کیلوگرم 417864.70 0.0000 0.0000 418989.47 417541.48 2 Jul
تولا 4873.90 0.0000 0.0000 4887.02 4870.13 2 Jul

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 244857.73 0.0000 0.0000 244857.73 244109.96 2 Jul
گرم 7872.36 0.0000 0.0000 7872.36 7848.32 2 Jul
کیلوگرم 7872352.89 0.0000 0.0000 7872352.89 7848311.66 2 Jul
تولا 91821.72 0.0000 0.0000 91821.72 91541.30 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2689.53 0.0000 0.0000 2689.53 2684.12 2 Jul
گرم 86.47 0.0000 0.0000 86.47 86.30 2 Jul
کیلوگرم 86470.20 0.0000 0.0000 86470.20 86296.30 2 Jul
تولا 1008.57 0.0000 0.0000 1008.57 1006.54 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 118506.81 0.0000 0.0000 118702.88 118371.59 2 Jul
گرم 3810.08 0.0000 0.0000 3816.39 3805.73 2 Jul
کیلوگرم 3810079.51 0.0000 0.0000 3816383.27 3805732.09 2 Jul
تولا 44440.09 0.0000 0.0000 44513.61 44389.38 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 262229.44 0.0000 0.0000 262935.29 262026.61 2 Jul
گرم 8430.87 0.0000 0.0000 8453.57 8424.35 2 Jul
کیلوگرم 8430866.03 0.0000 0.0000 8453559.57 8424344.90 2 Jul
تولا 98336.11 0.0000 0.0000 98600.81 98260.05 2 Jul

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18681.58 0.0000 0.0000 18681.58 18624.53 2 Jul
گرم 600.63 0.0000 0.0000 600.63 598.79 2 Jul
کیلوگرم 600626.41 0.0000 0.0000 600626.41 598792.17 2 Jul
تولا 7005.60 0.0000 0.0000 7005.60 6984.20 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 205.20 0.0000 0.0000 205.20 204.79 2 Jul
گرم 6.60 0.0000 0.0000 6.60 6.58 2 Jul
کیلوگرم 6597.30 0.0000 0.0000 6597.30 6584.03 2 Jul
تولا 76.95 0.0000 0.0000 76.95 76.79 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9041.56 0.0000 0.0000 9056.52 9031.24 2 Jul
گرم 290.69 0.0000 0.0000 291.17 290.36 2 Jul
کیلوگرم 290692.55 0.0000 0.0000 291173.50 290360.87 2 Jul
تولا 3390.59 0.0000 0.0000 3396.20 3386.72 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20006.97 0.0000 0.0000 20060.82 19991.49 2 Jul
گرم 643.24 0.0000 0.0000 644.97 642.74 2 Jul
کیلوگرم 643238.54 0.0000 0.0000 644969.96 642741.01 2 Jul
تولا 7502.62 0.0000 0.0000 7522.81 7496.82 2 Jul

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1738.38 0.0000 0.0000 1738.38 1733.07 2 Jul
گرم 55.89 0.0000 0.0000 55.89 55.72 2 Jul
کیلوگرم 55890.10 0.0000 0.0000 55890.10 55719.41 2 Jul
تولا 651.89 0.0000 0.0000 651.89 649.90 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 19.09 0.0000 0.0000 19.09 19.06 2 Jul
گرم 0.61 0.0000 0.0000 0.61 0.61 2 Jul
کیلوگرم 613.90 0.0000 0.0000 613.90 612.66 2 Jul
تولا 7.16 0.0000 0.0000 7.16 7.15 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 841.34 0.0000 0.0000 842.74 840.38 2 Jul
گرم 27.05 0.0000 0.0000 27.09 27.02 2 Jul
کیلوگرم 27049.82 0.0000 0.0000 27094.57 27018.95 2 Jul
تولا 315.50 0.0000 0.0000 316.03 315.14 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1861.71 0.0000 0.0000 1866.72 1860.27 2 Jul
گرم 59.86 0.0000 0.0000 60.02 59.81 2 Jul
کیلوگرم 59855.28 0.0000 0.0000 60016.40 59808.99 2 Jul
تولا 698.14 0.0000 0.0000 700.02 697.60 2 Jul

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 143064.85 0.0000 0.0000 143064.85 142627.95 2 Jul
گرم 4599.64 0.0000 0.0000 4599.64 4585.60 2 Jul
کیلوگرم 4599638.46 0.0000 0.0000 4599638.46 4585591.71 2 Jul
تولا 53649.36 0.0000 0.0000 53649.36 53485.52 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1571.43 0.0000 0.0000 1571.43 1568.27 2 Jul
گرم 50.52 0.0000 0.0000 50.52 50.42 2 Jul
کیلوگرم 50522.59 0.0000 0.0000 50522.59 50420.98 2 Jul
تولا 589.29 0.0000 0.0000 589.29 588.10 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 69240.86 0.0000 0.0000 69355.42 69161.85 2 Jul
گرم 2226.15 0.0000 0.0000 2229.83 2223.61 2 Jul
کیلوگرم 2226143.63 0.0000 0.0000 2229826.78 2223603.53 2 Jul
تولا 25965.34 0.0000 0.0000 26008.30 25935.71 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 153214.76 0.0000 0.0000 153627.17 153096.25 2 Jul
گرم 4925.97 0.0000 0.0000 4939.23 4922.16 2 Jul
کیلوگرم 4925965.11 0.0000 0.0000 4939224.43 4922154.96 2 Jul
تولا 57455.58 0.0000 0.0000 57610.23 57411.13 2 Jul

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14208.34 0.0000 0.0000 14208.34 14164.95 2 Jul
گرم 456.81 0.0000 0.0000 456.81 455.41 2 Jul
کیلوگرم 456808.38 0.0000 0.0000 456808.38 455413.35 2 Jul
تولا 5328.13 0.0000 0.0000 5328.13 5311.86 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 156.06 0.0000 0.0000 156.06 155.75 2 Jul
گرم 5.02 0.0000 0.0000 5.02 5.01 2 Jul
کیلوگرم 5017.60 0.0000 0.0000 5017.60 5007.51 2 Jul
تولا 58.52 0.0000 0.0000 58.52 58.41 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6876.58 0.0000 0.0000 6887.96 6868.74 2 Jul
گرم 221.09 0.0000 0.0000 221.45 220.84 2 Jul
کیلوگرم 221087.18 0.0000 0.0000 221452.96 220834.91 2 Jul
تولا 2578.72 0.0000 0.0000 2582.99 2575.78 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15216.37 0.0000 0.0000 15257.32 15204.60 2 Jul
گرم 489.22 0.0000 0.0000 490.53 488.84 2 Jul
کیلوگرم 489217.18 0.0000 0.0000 490534.02 488838.78 2 Jul
تولا 5706.14 0.0000 0.0000 5721.50 5701.73 2 Jul

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2658.27 0.0000 0.0000 2658.27 2650.15 2 Jul
گرم 85.47 0.0000 0.0000 85.47 85.20 2 Jul
کیلوگرم 85465.27 0.0000 0.0000 85465.27 85204.27 2 Jul
تولا 996.85 0.0000 0.0000 996.85 993.81 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 29.20 0.0000 0.0000 29.20 29.14 2 Jul
گرم 0.94 0.0000 0.0000 0.94 0.94 2 Jul
کیلوگرم 938.75 0.0000 0.0000 938.75 936.87 2 Jul
تولا 10.95 0.0000 0.0000 10.95 10.93 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1286.56 0.0000 0.0000 1288.68 1285.09 2 Jul
گرم 41.36 0.0000 0.0000 41.43 41.32 2 Jul
کیلوگرم 41363.68 0.0000 0.0000 41432.12 41316.48 2 Jul
تولا 482.46 0.0000 0.0000 483.26 481.91 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2846.86 0.0000 0.0000 2854.53 2844.66 2 Jul
گرم 91.53 0.0000 0.0000 91.78 91.46 2 Jul
کیلوگرم 91528.70 0.0000 0.0000 91775.07 91457.91 2 Jul
تولا 1067.57 0.0000 0.0000 1070.45 1066.75 2 Jul

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 30432.84 0.0000 0.0000 30432.84 30339.90 2 Jul
گرم 978.44 0.0000 0.0000 978.44 975.45 2 Jul
کیلوگرم 978437.64 0.0000 0.0000 978437.64 975449.60 2 Jul
تولا 11412.32 0.0000 0.0000 11412.32 11377.47 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 334.28 0.0000 0.0000 334.28 333.60 2 Jul
گرم 10.75 0.0000 0.0000 10.75 10.73 2 Jul
کیلوگرم 10747.19 0.0000 0.0000 10747.19 10725.58 2 Jul
تولا 125.35 0.0000 0.0000 125.35 125.10 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14728.95 0.0000 0.0000 14753.32 14712.15 2 Jul
گرم 473.55 0.0000 0.0000 474.33 473.01 2 Jul
کیلوگرم 473546.50 0.0000 0.0000 474329.98 473006.17 2 Jul
تولا 5523.36 0.0000 0.0000 5532.50 5517.06 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 32591.93 0.0000 0.0000 32679.66 32566.72 2 Jul
گرم 1047.85 0.0000 0.0000 1050.68 1047.04 2 Jul
کیلوگرم 1047854.02 0.0000 0.0000 1050674.55 1047043.52 2 Jul
تولا 12221.98 0.0000 0.0000 12254.88 12212.53 2 Jul

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 556.10 0.0000 0.0000 556.10 554.40 2 Jul
گرم 17.88 0.0000 0.0000 17.88 17.82 2 Jul
کیلوگرم 17879.01 0.0000 0.0000 17879.01 17824.41 2 Jul
تولا 208.54 0.0000 0.0000 208.54 207.90 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6.11 0.0000 0.0000 6.11 6.10 2 Jul
گرم 0.20 0.0000 0.0000 0.20 0.20 2 Jul
کیلوگرم 196.38 0.0000 0.0000 196.38 195.99 2 Jul
تولا 2.29 0.0000 0.0000 2.29 2.29 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 269.14 0.0000 0.0000 269.59 268.84 2 Jul
گرم 8.65 0.0000 0.0000 8.67 8.64 2 Jul
کیلوگرم 8653.12 0.0000 0.0000 8667.44 8643.25 2 Jul
تولا 100.93 0.0000 0.0000 101.10 100.81 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 595.55 0.0000 0.0000 597.16 595.09 2 Jul
گرم 19.15 0.0000 0.0000 19.20 19.13 2 Jul
کیلوگرم 19147.46 0.0000 0.0000 19199.00 19132.65 2 Jul
تولا 223.33 0.0000 0.0000 223.93 223.16 2 Jul

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7982.96 0.0000 0.0000 7982.96 7958.58 2 Jul
گرم 256.66 0.0000 0.0000 256.66 255.87 2 Jul
کیلوگرم 256657.80 0.0000 0.0000 256657.80 255874.00 2 Jul
تولا 2993.61 0.0000 0.0000 2993.61 2984.47 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 87.69 0.0000 0.0000 87.69 87.51 2 Jul
گرم 2.82 0.0000 0.0000 2.82 2.81 2 Jul
کیلوگرم 2819.14 0.0000 0.0000 2819.14 2813.47 2 Jul
تولا 32.88 0.0000 0.0000 32.88 32.82 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3863.61 0.0000 0.0000 3870.00 3859.20 2 Jul
گرم 124.22 0.0000 0.0000 124.42 124.08 2 Jul
کیلوگرم 124217.83 0.0000 0.0000 124423.35 124076.10 2 Jul
تولا 1448.85 0.0000 0.0000 1451.25 1447.20 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8549.32 0.0000 0.0000 8572.33 8542.70 2 Jul
گرم 274.87 0.0000 0.0000 275.61 274.65 2 Jul
کیلوگرم 274866.68 0.0000 0.0000 275606.55 274654.08 2 Jul
تولا 3206.00 0.0000 0.0000 3214.63 3203.52 2 Jul

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18054.14 0.0000 0.0000 18054.14 17999.00 2 Jul
گرم 580.45 0.0000 0.0000 580.45 578.68 2 Jul
کیلوگرم 580453.58 0.0000 0.0000 580453.58 578680.94 2 Jul
تولا 6770.31 0.0000 0.0000 6770.31 6749.63 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 198.31 0.0000 0.0000 198.31 197.91 2 Jul
گرم 6.38 0.0000 0.0000 6.38 6.36 2 Jul
کیلوگرم 6375.72 0.0000 0.0000 6375.72 6362.90 2 Jul
تولا 74.37 0.0000 0.0000 74.37 74.22 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8737.88 0.0000 0.0000 8752.34 8727.91 2 Jul
گرم 280.93 0.0000 0.0000 281.39 280.61 2 Jul
کیلوگرم 280929.26 0.0000 0.0000 281394.06 280608.71 2 Jul
تولا 3276.71 0.0000 0.0000 3282.13 3272.97 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 19335.01 0.0000 0.0000 19387.05 19320.05 2 Jul
گرم 621.63 0.0000 0.0000 623.31 621.15 2 Jul
کیلوگرم 621634.53 0.0000 0.0000 623307.79 621153.70 2 Jul
تولا 7250.63 0.0000 0.0000 7270.15 7245.03 2 Jul

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 370763.35 0.0000 0.0000 370763.35 369631.08 2 Jul
گرم 11920.32 0.0000 0.0000 11920.32 11883.92 2 Jul
کیلوگرم 11920309.53 0.0000 0.0000 11920309.53 11883906.31 2 Jul
تولا 139036.36 0.0000 0.0000 139036.36 138611.76 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4072.48 0.0000 0.0000 4072.48 4064.29 2 Jul
گرم 130.93 0.0000 0.0000 130.93 130.67 2 Jul
کیلوگرم 130933.09 0.0000 0.0000 130933.09 130669.78 2 Jul
تولا 1527.18 0.0000 0.0000 1527.18 1524.11 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 179442.90 0.0000 0.0000 179739.79 179238.15 2 Jul
گرم 5769.22 0.0000 0.0000 5778.77 5762.64 2 Jul
کیلوگرم 5769218.90 0.0000 0.0000 5778764.05 5762636.04 2 Jul
تولا 67291.14 0.0000 0.0000 67402.47 67214.36 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 397067.58 0.0000 0.0000 398136.38 396760.46 2 Jul
گرم 12766.02 0.0000 0.0000 12800.38 12756.14 2 Jul
کیلوگرم 12766009.61 0.0000 0.0000 12800372.14 12756135.32 2 Jul
تولا 148900.45 0.0000 0.0000 149301.25 148785.28 2 Jul

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6632.09 0.0000 0.0000 6632.09 6611.84 2 Jul
گرم 213.23 0.0000 0.0000 213.23 212.58 2 Jul
کیلوگرم 213226.54 0.0000 0.0000 213226.54 212575.37 2 Jul
تولا 2487.04 0.0000 0.0000 2487.04 2479.44 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 72.85 0.0000 0.0000 72.85 72.70 2 Jul
گرم 2.34 0.0000 0.0000 2.34 2.34 2 Jul
کیلوگرم 2342.09 0.0000 0.0000 2342.09 2337.38 2 Jul
تولا 27.32 0.0000 0.0000 27.32 27.26 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3209.82 0.0000 0.0000 3215.13 3206.15 2 Jul
گرم 103.20 0.0000 0.0000 103.37 103.08 2 Jul
کیلوگرم 103197.87 0.0000 0.0000 103368.61 103080.12 2 Jul
تولا 1203.68 0.0000 0.0000 1205.67 1202.31 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7102.61 0.0000 0.0000 7121.73 7097.12 2 Jul
گرم 228.35 0.0000 0.0000 228.97 228.18 2 Jul
کیلوگرم 228354.14 0.0000 0.0000 228968.81 228177.51 2 Jul
تولا 2663.48 0.0000 0.0000 2670.65 2661.42 2 Jul

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 102310.77 0.0000 0.0000 102310.77 101998.32 2 Jul
گرم 3289.37 0.0000 0.0000 3289.37 3279.32 2 Jul
کیلوگرم 3289365.02 0.0000 0.0000 3289365.02 3279319.69 2 Jul
تولا 38366.57 0.0000 0.0000 38366.57 38249.40 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1123.79 0.0000 0.0000 1123.79 1121.53 2 Jul
گرم 36.13 0.0000 0.0000 36.13 36.06 2 Jul
کیلوگرم 36130.50 0.0000 0.0000 36130.50 36057.84 2 Jul
تولا 421.42 0.0000 0.0000 421.42 420.57 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 49516.60 0.0000 0.0000 49598.53 49460.10 2 Jul
گرم 1592.00 0.0000 0.0000 1594.63 1590.18 2 Jul
کیلوگرم 1591994.47 0.0000 0.0000 1594628.42 1590177.95 2 Jul
تولا 18568.74 0.0000 0.0000 18599.46 18547.55 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 109569.32 0.0000 0.0000 109864.25 109484.57 2 Jul
گرم 3522.74 0.0000 0.0000 3532.22 3520.01 2 Jul
کیلوگرم 3522732.81 0.0000 0.0000 3532215.02 3520008.04 2 Jul
تولا 41088.53 0.0000 0.0000 41199.12 41056.74 2 Jul

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6803.94 0.0000 0.0000 6803.94 6783.16 2 Jul
گرم 218.75 0.0000 0.0000 218.75 218.08 2 Jul
کیلوگرم 218751.51 0.0000 0.0000 218751.51 218083.47 2 Jul
تولا 2551.48 0.0000 0.0000 2551.48 2543.69 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 74.73 0.0000 0.0000 74.73 74.58 2 Jul
گرم 2.40 0.0000 0.0000 2.40 2.40 2 Jul
کیلوگرم 2402.77 0.0000 0.0000 2402.77 2397.94 2 Jul
تولا 28.03 0.0000 0.0000 28.03 27.97 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3292.99 0.0000 0.0000 3298.43 3289.23 2 Jul
گرم 105.87 0.0000 0.0000 106.05 105.75 2 Jul
کیلوگرم 105871.86 0.0000 0.0000 106047.02 105751.06 2 Jul
تولا 1234.87 0.0000 0.0000 1236.91 1233.46 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7286.65 0.0000 0.0000 7306.26 7281.01 2 Jul
گرم 234.27 0.0000 0.0000 234.90 234.09 2 Jul
کیلوگرم 234271.08 0.0000 0.0000 234901.68 234089.88 2 Jul
تولا 2732.50 0.0000 0.0000 2739.85 2730.38 2 Jul

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2529.70 0.0000 0.0000 2529.70 2521.98 2 Jul
گرم 81.33 0.0000 0.0000 81.33 81.08 2 Jul
کیلوگرم 81331.73 0.0000 0.0000 81331.73 81083.36 2 Jul
تولا 948.64 0.0000 0.0000 948.64 945.74 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 27.79 0.0000 0.0000 27.79 27.73 2 Jul
گرم 0.89 0.0000 0.0000 0.89 0.89 2 Jul
کیلوگرم 893.35 0.0000 0.0000 893.35 891.55 2 Jul
تولا 10.42 0.0000 0.0000 10.42 10.40 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1224.33 0.0000 0.0000 1226.36 1222.93 2 Jul
گرم 39.36 0.0000 0.0000 39.43 39.32 2 Jul
کیلوگرم 39363.12 0.0000 0.0000 39428.25 39318.21 2 Jul
تولا 459.12 0.0000 0.0000 459.88 458.60 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2709.17 0.0000 0.0000 2716.47 2707.08 2 Jul
گرم 87.10 0.0000 0.0000 87.34 87.03 2 Jul
کیلوگرم 87101.91 0.0000 0.0000 87336.36 87034.54 2 Jul
تولا 1015.94 0.0000 0.0000 1018.68 1015.16 2 Jul

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12917.78 0.0000 0.0000 12917.78 12878.33 2 Jul
گرم 415.32 0.0000 0.0000 415.32 414.05 2 Jul
کیلوگرم 415315.81 0.0000 0.0000 415315.81 414047.48 2 Jul
تولا 4844.17 0.0000 0.0000 4844.17 4829.38 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 141.89 0.0000 0.0000 141.89 141.60 2 Jul
گرم 4.56 0.0000 0.0000 4.56 4.55 2 Jul
کیلوگرم 4561.84 0.0000 0.0000 4561.84 4552.67 2 Jul
تولا 53.21 0.0000 0.0000 53.21 53.10 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6251.97 0.0000 0.0000 6262.32 6244.84 2 Jul
گرم 201.01 0.0000 0.0000 201.34 200.78 2 Jul
کیلوگرم 201005.50 0.0000 0.0000 201338.07 200776.15 2 Jul
تولا 2344.49 0.0000 0.0000 2348.37 2341.82 2 Jul
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13834.24 0.0000 0.0000 13871.48 13823.54 2 Jul
گرم 444.78 0.0000 0.0000 445.98 444.44 2 Jul
کیلوگرم 444780.87 0.0000 0.0000 445978.09 444436.84 2 Jul
تولا 5187.84 0.0000 0.0000 5201.81 5183.83 2 Jul