منتدى على الانترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1834.14 3.0800 0.1700 1841.58 1818.34 15:47:54
گرم 58.97 0.0990 0.0055 59.21 58.46 15:47:54
کیلوگرم 58968.93 99.0242 5.4656 59208.13 58460.94 15:47:54
تولا 687.80 1.1550 0.0638 690.59 681.88 15:47:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 27.39 0.0700 0.2400 27.67 27.13 15:47:55
گرم 0.88 0.0023 0.0077 0.89 0.87 15:47:55
کیلوگرم 880.61 2.2506 7.7162 889.61 872.25 15:47:55
تولا 10.27 0.0263 0.0900 10.38 10.17 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1236.80 15.8000 1.2800 1258.55 1216.15 15:47:55
گرم 39.76 0.5080 0.0412 40.46 39.10 15:47:55
کیلوگرم 39764.01 507.9814 41.1529 40463.29 39100.10 15:47:55
تولا 463.80 5.9250 0.4800 471.96 456.06 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2939.00 19.0000 0.6500 2986.50 2912.75 15:10:58
گرم 94.49 0.6109 0.0209 96.02 93.65 15:10:58
کیلوگرم 94490.97 610.8637 20.8980 96018.13 93647.02 15:10:58
تولا 1102.13 7.1250 0.2438 1119.94 1092.28 15:10:58

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1512.43 2.5398 0.1700 1518.57 1499.40 15:47:54
گرم 48.63 0.0817 0.0055 48.82 48.21 15:47:54
کیلوگرم 48625.78 81.6554 5.4656 48823.02 48206.90 15:47:54
تولا 567.16 0.9524 0.0638 569.46 562.28 15:47:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22.59 0.0577 0.2400 22.82 22.37 15:47:55
گرم 0.73 0.0019 0.0077 0.73 0.72 15:47:55
کیلوگرم 726.15 1.8558 7.7162 733.57 719.26 15:47:55
تولا 8.47 0.0216 0.0900 8.56 8.39 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1019.87 13.0287 1.2800 1037.80 1002.84 15:47:55
گرم 32.79 0.4189 0.0412 33.37 32.24 15:47:55
کیلوگرم 32789.41 418.8815 41.1529 33366.03 32241.94 15:47:55
تولا 382.45 4.8858 0.4800 389.18 376.06 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2423.50 15.6674 0.6500 2462.67 2401.85 15:10:58
گرم 77.92 0.5037 0.0209 79.18 77.22 15:10:58
کیلوگرم 77917.26 503.7182 20.8980 79176.55 77221.33 15:10:58
تولا 908.81 5.8753 0.2438 923.50 900.70 15:10:58

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1297.29 2.1785 0.1700 1302.55 1286.11 15:47:54
گرم 41.71 0.0700 0.0055 41.88 41.35 15:47:54
کیلوگرم 41708.72 70.0398 5.4656 41877.91 41349.43 15:47:54
تولا 486.48 0.8169 0.0638 488.46 482.29 15:47:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 19.37 0.0495 0.2400 19.57 19.19 15:47:55
گرم 0.62 0.0016 0.0077 0.63 0.62 15:47:55
کیلوگرم 622.85 1.5918 7.7162 629.22 616.94 15:47:55
تولا 7.26 0.0186 0.0900 7.34 7.20 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 874.79 11.1753 1.2800 890.17 860.18 15:47:55
گرم 28.13 0.3593 0.0412 28.62 27.66 15:47:55
کیلوگرم 28125.09 359.2953 41.1529 28619.69 27655.50 15:47:55
تولا 328.05 4.1908 0.4800 333.81 322.57 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2078.75 13.4387 0.6500 2112.35 2060.19 15:10:58
گرم 66.83 0.4321 0.0209 67.91 66.24 15:10:58
کیلوگرم 66833.47 432.0639 20.8980 67913.63 66236.54 15:10:58
تولا 779.53 5.0395 0.2438 792.13 772.57 15:10:58

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6737.71 11.3144 0.1700 6765.04 6679.67 15:47:54
گرم 216.62 0.3638 0.0055 217.50 214.76 15:47:54
کیلوگرم 216622.35 363.7655 5.4656 217501.06 214756.28 15:47:54
تولا 2526.64 4.2429 0.0638 2536.89 2504.88 15:47:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 100.62 0.2571 0.2400 101.65 99.66 15:47:55
گرم 3.23 0.0083 0.0077 3.27 3.20 15:47:55
کیلوگرم 3234.91 8.2674 7.7162 3267.98 3204.21 15:47:55
تولا 37.73 0.0964 0.0900 38.12 37.37 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4543.38 58.0413 1.2800 4623.28 4467.53 15:47:55
گرم 146.07 1.8661 0.0412 148.64 143.63 15:47:55
کیلوگرم 146073.10 1866.0697 41.1529 148641.90 143634.22 15:47:55
تولا 1703.77 21.7655 0.4800 1733.73 1675.32 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10796.42 69.7965 0.6500 10970.91 10699.99 15:10:58
گرم 347.11 2.2440 0.0209 352.72 344.01 15:10:58
کیلوگرم 347112.59 2244.0079 20.8980 352722.61 344012.32 15:10:58
تولا 4048.66 26.1737 0.2438 4114.09 4012.50 15:10:58

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2218.03 3.7246 0.1700 2227.02 2198.92 15:47:54
گرم 71.31 0.1198 0.0055 71.60 70.70 15:47:54
کیلوگرم 71311.12 119.7500 5.4656 71600.39 70696.82 15:47:54
تولا 831.76 1.3967 0.0638 835.13 824.60 15:47:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 33.12 0.0847 0.2400 33.46 32.81 15:47:55
گرم 1.06 0.0027 0.0077 1.08 1.05 15:47:55
کیلوگرم 1064.92 2.7216 7.7162 1075.81 1054.81 15:47:55
تولا 12.42 0.0317 0.0900 12.55 12.30 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1495.66 19.1069 1.2800 1521.96 1470.69 15:47:55
گرم 48.09 0.6143 0.0412 48.93 47.28 15:47:55
کیلوگرم 48086.62 614.3019 41.1529 48932.26 47283.75 15:47:55
تولا 560.87 7.1651 0.4800 570.74 551.51 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3554.13 22.9767 0.6500 3611.57 3522.39 15:10:58
گرم 114.27 0.7387 0.0209 116.11 113.25 15:10:58
کیلوگرم 114267.93 738.7175 20.8980 116114.73 113247.34 15:10:58
تولا 1332.80 8.6163 0.2438 1354.34 1320.90 15:10:58

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11815.71 19.8417 0.1700 11863.64 11713.93 15:47:54
گرم 379.88 0.6379 0.0055 381.42 376.61 15:47:54
کیلوگرم 379883.72 637.9240 5.4656 381424.68 376611.25 15:47:54
تولا 4430.90 7.4406 0.0638 4448.87 4392.73 15:47:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 176.45 0.4509 0.2400 178.25 174.77 15:47:55
گرم 5.67 0.0145 0.0077 5.73 5.62 15:47:55
کیلوگرم 5672.97 14.4983 7.7162 5730.96 5619.12 15:47:55
تولا 66.17 0.1691 0.0900 66.84 65.54 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7967.59 101.7852 1.2800 8107.70 7834.56 15:47:55
گرم 256.16 3.2725 0.0412 260.67 251.89 15:47:55
کیلوگرم 256163.75 3272.4671 41.1529 260668.57 251886.76 15:47:55
تولا 2987.85 38.1695 0.4800 3040.39 2937.96 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18933.33 122.3999 0.6500 19239.33 18764.23 15:10:58
گرم 608.72 3.9352 0.0209 618.56 603.28 15:10:58
کیلوگرم 608720.30 3935.2452 20.8980 618558.41 603283.45 15:10:58
تولا 7100.00 45.9000 0.2438 7214.75 7036.59 15:10:58

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 199426.04 334.8884 0.1700 200234.99 197708.11 15:47:54
گرم 6411.70 10.7669 0.0055 6437.70 6356.46 15:47:54
کیلوگرم 6411691.36 10766.9040 5.4656 6437699.73 6356458.54 15:47:54
تولا 74784.82 125.5832 0.0638 75088.18 74140.60 15:47:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2978.11 7.6111 0.2400 3008.56 2949.84 15:47:55
گرم 95.75 0.2447 0.0077 96.73 94.84 15:47:55
کیلوگرم 95748.54 244.7024 7.7162 96727.35 94839.65 15:47:55
تولا 1116.79 2.8542 0.0900 1128.21 1106.19 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 134477.26 1717.9340 1.2800 136842.14 132231.99 15:47:55
گرم 4323.54 55.2329 0.0412 4399.58 4251.36 15:47:55
کیلوگرم 4323541.21 55232.8195 41.1529 4399573.73 4251354.01 15:47:55
تولا 50429.01 644.2257 0.4800 51315.84 49587.03 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 319557.47 2065.8700 0.6500 324722.15 316703.31 15:10:58
گرم 10274.01 66.4193 0.0209 10440.06 10182.25 15:10:58
کیلوگرم 10274003.57 66419.2133 20.8980 10440051.60 10182240.18 15:10:58
تولا 119834.14 774.7018 0.2438 121770.89 118763.83 15:10:58

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15281.69 25.6619 0.1700 15343.68 15150.05 15:47:54
گرم 491.32 0.8251 0.0055 493.31 487.09 15:47:54
کیلوگرم 491317.30 825.0500 5.4656 493310.28 487084.90 15:47:54
تولا 5730.64 9.6232 0.0638 5753.88 5681.27 15:47:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 228.21 0.5832 0.2400 230.54 226.04 15:47:55
گرم 7.34 0.0188 0.0077 7.41 7.27 15:47:55
کیلوگرم 7337.05 18.7511 7.7162 7412.06 7267.41 15:47:55
تولا 85.58 0.2187 0.0900 86.45 84.77 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10304.77 131.6424 1.2800 10485.99 10132.72 15:47:55
گرم 331.31 4.2324 0.0412 337.13 325.77 15:47:55
کیلوگرم 331305.81 4232.3996 41.1529 337132.06 325774.22 15:47:55
تولا 3864.29 49.3660 0.4800 3932.25 3799.77 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24487.16 158.3042 0.6500 24882.92 24268.45 15:10:58
گرم 787.28 5.0896 0.0209 800.00 780.25 15:10:58
کیلوگرم 787279.89 5089.5944 20.8980 800003.88 780248.22 15:10:58
تولا 9182.69 59.3641 0.2438 9331.10 9100.68 15:10:58

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1659.16 2.7862 0.1700 1665.89 1644.87 15:47:54
گرم 53.34 0.0896 0.0055 53.56 52.88 15:47:54
کیلوگرم 53343.29 89.5773 5.4656 53559.67 52883.77 15:47:54
تولا 622.19 1.0448 0.0638 624.71 616.83 15:47:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24.78 0.0633 0.2400 25.03 24.54 15:47:55
گرم 0.80 0.0020 0.0077 0.80 0.79 15:47:55
کیلوگرم 796.60 2.0358 7.7162 804.74 789.04 15:47:55
تولا 9.29 0.0237 0.0900 9.39 9.20 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1118.81 14.2927 1.2800 1138.48 1100.13 15:47:55
گرم 35.97 0.4595 0.0412 36.60 35.37 15:47:55
کیلوگرم 35970.53 459.5200 41.1529 36603.09 35369.95 15:47:55
تولا 419.55 5.3598 0.4800 426.93 412.55 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2658.62 17.1874 0.6500 2701.59 2634.87 15:10:58
گرم 85.48 0.5526 0.0209 86.86 84.71 15:10:58
کیلوگرم 85476.53 552.5873 20.8980 86858.00 84713.09 15:10:58
تولا 996.98 6.4453 0.2438 1013.10 988.08 15:10:58

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 134684.57 226.1706 0.1700 135230.90 133524.34 15:47:54
گرم 4330.21 7.2716 0.0055 4347.77 4292.91 15:47:54
کیلوگرم 4330206.20 7271.5469 5.4656 4347771.23 4292904.11 15:47:54
تولا 50506.75 84.8140 0.0638 50711.63 50071.67 15:47:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2011.30 5.1402 0.2400 2031.86 1992.21 15:47:55
گرم 64.66 0.1653 0.0077 65.33 64.05 15:47:55
کیلوگرم 64664.83 165.2624 7.7162 65325.88 64051.00 15:47:55
تولا 754.24 1.9276 0.0900 761.95 747.08 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 90820.70 1160.2256 1.2800 92417.84 89304.33 15:47:55
گرم 2919.95 37.3021 0.0412 2971.30 2871.20 15:47:55
کیلوگرم 2919951.05 37302.0914 41.1529 2971300.45 2871198.64 15:47:55
تولا 34057.79 435.0849 0.4800 34656.72 33489.15 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 215816.65 1395.2080 0.6500 219304.67 213889.06 15:10:58
گرم 6938.67 44.8570 0.0209 7050.81 6876.69 15:10:58
کیلوگرم 6938661.18 44856.9454 20.8980 7050803.54 6876687.77 15:10:58
تولا 80931.30 523.2034 0.2438 82239.31 80208.46 15:10:58

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14244.85 23.9208 0.1700 14302.63 14122.14 15:47:54
گرم 457.98 0.7691 0.0055 459.84 454.04 15:47:54
کیلوگرم 457982.17 769.0716 5.4656 459839.92 454036.93 15:47:54
تولا 5341.82 8.9703 0.0638 5363.49 5295.81 15:47:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 212.72 0.5437 0.2400 214.90 210.71 15:47:55
گرم 6.84 0.0175 0.0077 6.91 6.77 15:47:55
کیلوگرم 6839.24 17.4789 7.7162 6909.16 6774.32 15:47:55
تولا 79.77 0.2039 0.0900 80.59 79.01 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9605.61 122.7107 1.2800 9774.53 9445.23 15:47:55
گرم 308.83 3.9452 0.0412 314.26 303.67 15:47:55
کیلوگرم 308827.21 3945.2377 41.1529 314258.16 303670.94 15:47:55
تولا 3602.11 46.0165 0.4800 3665.45 3541.96 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22825.74 147.5635 0.6500 23194.65 22621.87 15:10:58
گرم 733.86 4.7443 0.0209 745.73 727.31 15:10:58
کیلوگرم 733864.15 4744.2732 20.8980 745724.83 727309.56 15:10:58
تولا 8559.66 55.3364 0.2438 8698.00 8483.21 15:10:58

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2349.90 3.9461 0.1700 2359.43 2329.66 15:47:54
گرم 75.55 0.1269 0.0055 75.86 74.90 15:47:54
کیلوگرم 75550.99 126.8698 5.4656 75857.45 74900.16 15:47:54
تولا 881.21 1.4798 0.0638 884.79 873.62 15:47:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 35.09 0.0897 0.2400 35.45 34.76 15:47:55
گرم 1.13 0.0029 0.0077 1.14 1.12 15:47:55
کیلوگرم 1128.24 2.8834 7.7162 1139.77 1117.53 15:47:55
تولا 13.16 0.0336 0.0900 13.29 13.03 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1584.59 20.2430 1.2800 1612.45 1558.13 15:47:55
گرم 50.95 0.6508 0.0412 51.84 50.10 15:47:55
کیلوگرم 50945.65 650.8258 41.1529 51841.57 50095.05 15:47:55
تولا 594.22 7.5911 0.4800 604.67 584.30 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3765.45 24.3428 0.6500 3826.30 3731.82 15:10:58
گرم 121.06 0.7826 0.0209 123.02 119.98 15:10:58
کیلوگرم 121061.84 782.6386 20.8980 123018.43 119980.56 15:10:58
تولا 1412.04 9.1286 0.2438 1434.86 1399.43 15:10:58

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15369.18 25.8089 0.1700 15431.52 15236.78 15:47:54
گرم 494.13 0.8298 0.0055 496.13 489.87 15:47:54
کیلوگرم 494130.12 829.7735 5.4656 496134.51 489873.49 15:47:54
تولا 5763.45 9.6783 0.0638 5786.82 5713.80 15:47:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 229.51 0.5866 0.2400 231.86 227.34 15:47:55
گرم 7.38 0.0189 0.0077 7.45 7.31 15:47:55
کیلوگرم 7379.06 18.8585 7.7162 7454.49 7309.01 15:47:55
تولا 86.07 0.2200 0.0900 86.95 85.25 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10363.77 132.3961 1.2800 10546.02 10190.73 15:47:55
گرم 333.20 4.2566 0.0412 339.06 327.64 15:47:55
کیلوگرم 333202.55 4256.6303 41.1529 339062.15 327639.30 15:47:55
تولا 3886.41 49.6486 0.4800 3954.76 3821.53 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24627.35 159.2105 0.6500 25025.38 24407.39 15:10:58
گرم 791.79 5.1187 0.0209 804.58 784.72 15:10:58
کیلوگرم 791787.11 5118.7326 20.8980 804583.95 784715.18 15:10:58
تولا 9235.26 59.7040 0.2438 9384.52 9152.78 15:10:58

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 552.63 0.9280 0.1700 554.87 547.87 15:47:54
گرم 17.77 0.0298 0.0055 17.84 17.61 15:47:54
کیلوگرم 17767.34 29.8360 5.4656 17839.41 17614.28 15:47:54
تولا 207.24 0.3480 0.0638 208.08 205.45 15:47:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8.25 0.0211 0.2400 8.34 8.17 15:47:55
گرم 0.27 0.0007 0.0077 0.27 0.26 15:47:55
کیلوگرم 265.33 0.6781 7.7162 268.04 262.81 15:47:55
تولا 3.09 0.0079 0.0900 3.13 3.07 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 372.65 4.7605 1.2800 379.20 366.43 15:47:55
گرم 11.98 0.1531 0.0412 12.19 11.78 15:47:55
کیلوگرم 11980.90 153.0548 41.1529 12191.59 11780.86 15:47:55
تولا 139.74 1.7852 0.4800 142.20 137.41 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 885.52 5.7247 0.6500 899.83 877.61 15:10:58
گرم 28.47 0.1841 0.0209 28.93 28.22 15:10:58
کیلوگرم 28470.13 184.0532 20.8980 28930.26 28215.85 15:10:58
تولا 332.07 2.1468 0.2438 337.44 329.10 15:10:58

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7571.33 12.7142 0.1700 7602.04 7506.11 15:47:54
گرم 243.42 0.4088 0.0055 244.41 241.33 15:47:54
کیلوگرم 243423.73 408.7720 5.4656 244411.15 241326.78 15:47:54
تولا 2839.25 4.7678 0.0638 2850.77 2814.79 15:47:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 113.07 0.2890 0.2400 114.22 111.99 15:47:55
گرم 3.64 0.0093 0.0077 3.67 3.60 15:47:55
کیلوگرم 3635.15 9.2903 7.7162 3672.31 3600.64 15:47:55
تولا 42.40 0.1084 0.0900 42.83 42.00 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5105.51 65.2224 1.2800 5195.29 5020.27 15:47:55
گرم 164.15 2.0969 0.0412 167.03 161.41 15:47:55
کیلوگرم 164145.85 2096.9473 41.1529 167032.47 161405.22 15:47:55
تولا 1914.57 24.4584 0.4800 1948.24 1882.60 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12132.19 78.4320 0.6500 12328.27 12023.83 15:10:58
گرم 390.06 2.5216 0.0209 396.36 386.58 15:10:58
کیلوگرم 390058.74 2521.6455 20.8980 396362.85 386574.89 15:10:58
تولا 4549.58 29.4120 0.2438 4623.11 4508.94 15:10:58

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15168.89 25.4725 0.1700 15230.42 15038.22 15:47:54
گرم 487.69 0.8190 0.0055 489.67 483.49 15:47:54
کیلوگرم 487690.71 818.9601 5.4656 489668.98 483489.55 15:47:54
تولا 5688.34 9.5522 0.0638 5711.41 5639.34 15:47:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 226.52 0.5789 0.2400 228.84 224.37 15:47:55
گرم 7.28 0.0186 0.0077 7.36 7.21 15:47:55
کیلوگرم 7282.89 18.6127 7.7162 7357.35 7213.76 15:47:55
تولا 84.95 0.2171 0.0900 85.81 84.14 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10228.71 130.6707 1.2800 10408.59 10057.93 15:47:55
گرم 328.86 4.2012 0.0412 334.64 323.37 15:47:55
کیلوگرم 328860.32 4201.1587 41.1529 334643.56 323369.57 15:47:55
تولا 3835.77 49.0016 0.4800 3903.22 3771.72 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24306.41 157.1357 0.6500 24699.25 24089.32 15:10:58
گرم 781.47 5.0520 0.0209 794.10 774.49 15:10:58
کیلوگرم 781468.70 5052.0263 20.8980 794098.77 774488.93 15:10:58
تولا 9114.91 58.9259 0.2438 9262.23 9033.50 15:10:58

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 280109.86 470.3776 0.1700 281246.10 277696.88 15:47:54
گرم 9005.74 15.1230 0.0055 9042.27 8928.16 15:47:54
کیلوگرم 9005734.43 15122.9797 5.4656 9042265.26 8928155.51 15:47:54
تولا 105041.28 176.3917 0.0638 105467.36 104136.41 15:47:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4183.00 10.6904 0.2400 4225.76 4143.29 15:47:55
گرم 134.49 0.3437 0.0077 135.86 133.21 15:47:55
کیلوگرم 134486.50 343.7041 7.7162 135861.31 133209.88 15:47:55
تولا 1568.63 4.0089 0.0900 1584.66 1553.74 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 188884.10 2412.9760 1.2800 192205.76 185730.43 15:47:55
گرم 6072.76 77.5790 0.0412 6179.56 5971.37 15:47:55
کیلوگرم 6072760.17 77578.9220 41.1529 6179553.94 5971367.47 15:47:55
تولا 70831.59 904.8667 0.4800 72077.21 69648.96 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 448844.08 2901.6800 0.6500 456098.28 444835.18 15:10:58
گرم 14430.67 93.2912 0.0209 14663.90 14301.78 15:10:58
کیلوگرم 14430661.50 93291.1087 20.8980 14663889.27 14301772.47 15:10:58
تولا 168316.65 1088.1308 0.2438 171036.98 166813.32 15:10:58

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6801.17 11.4209 0.1700 6828.76 6742.59 15:47:54
گرم 218.66 0.3672 0.0055 219.55 216.78 15:47:54
کیلوگرم 218662.68 367.1917 5.4656 219549.66 216779.03 15:47:54
تولا 2550.44 4.2829 0.0638 2560.79 2528.47 15:47:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 101.56 0.2596 0.2400 102.60 100.60 15:47:55
گرم 3.27 0.0083 0.0077 3.30 3.23 15:47:55
کیلوگرم 3265.38 8.3453 7.7162 3298.76 3234.39 15:47:55
تولا 38.09 0.0973 0.0900 38.48 37.73 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4586.18 58.5880 1.2800 4666.83 4509.61 15:47:55
گرم 147.45 1.8836 0.0412 150.04 144.99 15:47:55
کیلوگرم 147448.94 1883.6459 41.1529 150041.93 144987.09 15:47:55
تولا 1719.82 21.9705 0.4800 1750.06 1691.10 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10898.11 70.4539 0.6500 11074.24 10800.77 15:10:58
گرم 350.38 2.2651 0.0209 356.05 347.25 15:10:58
کیلوگرم 350381.98 2265.1438 20.8980 356044.84 347252.50 15:10:58
تولا 4086.79 26.4202 0.2438 4152.84 4050.29 15:10:58

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 136198.65 228.7131 0.1700 136751.13 135025.38 15:47:54
گرم 4378.89 7.3533 0.0055 4396.65 4341.17 15:47:54
کیلوگرم 4378885.05 7353.2914 5.4656 4396647.54 4341163.62 15:47:54
تولا 51074.53 85.7675 0.0638 51281.71 50634.56 15:47:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2033.91 5.1980 0.2400 2054.71 2014.61 15:47:55
گرم 65.39 0.1671 0.0077 66.06 64.77 15:47:55
کیلوگرم 65391.77 167.1203 7.7162 66060.25 64771.04 15:47:55
تولا 762.72 1.9493 0.0900 770.51 755.48 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 91841.68 1173.2685 1.2800 93456.78 90308.26 15:47:55
گرم 2952.78 37.7215 0.0412 3004.71 2903.48 15:47:55
کیلوگرم 2952776.25 37721.4301 41.1529 3004702.90 2903475.77 15:47:55
تولا 34440.65 439.9760 0.4800 35046.32 33865.62 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 218242.79 1410.8925 0.6500 221770.02 216293.53 15:10:58
گرم 7016.67 45.3612 0.0209 7130.07 6954.00 15:10:58
کیلوگرم 7016663.48 45361.2134 20.8980 7130066.51 6953993.38 15:10:58
تولا 81841.11 529.0851 0.2438 83163.82 81110.13 15:10:58

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6878.76 11.5512 0.1700 6906.66 6819.50 15:47:54
گرم 221.16 0.3714 0.0055 222.05 219.25 15:47:54
کیلوگرم 221157.06 371.3805 5.4656 222054.16 219251.93 15:47:54
تولا 2579.54 4.3317 0.0638 2590.00 2557.32 15:47:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 102.72 0.2625 0.2400 103.77 101.75 15:47:55
گرم 3.30 0.0084 0.0077 3.34 3.27 15:47:55
کیلوگرم 3302.63 8.4405 7.7162 3336.40 3271.28 15:47:55
تولا 38.52 0.0984 0.0900 38.92 38.16 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4638.49 59.2563 1.2800 4720.07 4561.05 15:47:55
گرم 149.13 1.9051 0.0412 151.75 146.64 15:47:55
کیلوگرم 149130.96 1905.1335 41.1529 151753.53 146641.02 15:47:55
تولا 1739.44 22.2211 0.4800 1770.03 1710.39 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11022.43 71.2576 0.6500 11200.57 10923.98 15:10:58
گرم 354.38 2.2910 0.0209 360.11 351.21 15:10:58
کیلوگرم 354378.95 2290.9833 20.8980 360106.41 351213.77 15:10:58
تولا 4133.41 26.7216 0.2438 4200.22 4096.49 15:10:58

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2437.02 4.0924 0.1700 2446.91 2416.03 15:47:54
گرم 78.35 0.1316 0.0055 78.67 77.68 15:47:54
کیلوگرم 78352.01 131.5735 5.4656 78669.84 77677.06 15:47:54
تولا 913.88 1.5346 0.0638 917.59 906.01 15:47:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 36.39 0.0930 0.2400 36.77 36.05 15:47:55
گرم 1.17 0.0030 0.0077 1.18 1.16 15:47:55
کیلوگرم 1170.06 2.9903 7.7162 1182.03 1158.96 15:47:55
تولا 13.65 0.0349 0.0900 13.79 13.52 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1643.34 20.9935 1.2800 1672.24 1615.90 15:47:55
گرم 52.83 0.6750 0.0412 53.76 51.95 15:47:55
کیلوگرم 52834.44 674.9549 41.1529 53763.58 51952.30 15:47:55
تولا 616.25 7.8726 0.4800 627.09 605.96 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3905.05 25.2453 0.6500 3968.16 3870.17 15:10:58
گرم 125.55 0.8117 0.0209 127.58 124.43 15:10:58
کیلوگرم 125550.16 811.6546 20.8980 127579.29 124428.79 15:10:58
تولا 1464.39 9.4670 0.2438 1488.06 1451.32 15:10:58

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11247.68 18.8878 0.1700 11293.31 11150.79 15:47:54
گرم 361.62 0.6073 0.0055 363.09 358.51 15:47:54
کیلوگرم 361621.04 607.2562 5.4656 363087.92 358505.90 15:47:54
تولا 4217.88 7.0829 0.0638 4234.99 4181.55 15:47:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 167.97 0.4293 0.2400 169.68 166.37 15:47:55
گرم 5.40 0.0138 0.0077 5.46 5.35 15:47:55
کیلوگرم 5400.24 13.8013 7.7162 5455.45 5348.98 15:47:55
تولا 62.99 0.1610 0.0900 63.63 62.39 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7584.55 96.8919 1.2800 7717.93 7457.92 15:47:55
گرم 243.85 3.1151 0.0412 248.14 239.78 15:47:55
کیلوگرم 243848.84 3115.1452 41.1529 248137.09 239777.46 15:47:55
تولا 2844.21 36.3345 0.4800 2894.23 2796.72 15:47:55
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18023.12 116.5156 0.6500 18314.41 17862.15 15:10:58
گرم 579.46 3.7461 0.0209 588.82 574.28 15:10:58
کیلوگرم 579456.45 3746.0607 20.8980 588821.60 574280.97 15:10:58
تولا 6758.68 43.6934 0.2438 6867.91 6698.31 15:10:58
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 77.73 1.89 0.82 0.06 1,402.67 13.83 6.56 0.50