منتدى على الانترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1788.83 4.2800 0.2400 1790.36 1782.82 06:37:34
گرم 57.51 0.1376 0.0077 57.56 57.32 06:37:34
کیلوگرم 57512.18 137.6051 7.7162 57561.37 57318.95 06:37:34
تولا 670.81 1.6050 0.0900 671.39 668.56 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22.96 0.1000 0.4500 22.99 22.83 06:37:34
گرم 0.74 0.0032 0.0145 0.74 0.73 06:37:34
کیلوگرم 738.18 3.2151 14.4678 739.15 734.00 06:37:34
تولا 8.61 0.0375 0.1688 8.62 8.56 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 964.60 2.3000 0.2400 967.00 958.50 06:37:33
گرم 31.01 0.0739 0.0077 31.09 30.82 06:37:33
کیلوگرم 31012.59 73.9467 7.7162 31089.75 30816.47 06:37:33
تولا 361.73 0.8625 0.0900 362.63 359.44 06:37:33
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1791.00 3.5000 0.2000 1799.50 1778.50 04:31:34
گرم 57.58 0.1125 0.0064 57.86 57.18 04:31:34
کیلوگرم 57581.94 112.5275 6.4301 57855.23 57180.06 04:31:34
تولا 671.63 1.3125 0.0750 674.81 666.94 04:31:34

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1582.94 3.7874 0.2400 1584.29 1577.62 06:37:34
گرم 50.89 0.1218 0.0077 50.94 50.72 06:37:34
کیلوگرم 50892.53 121.7667 7.7162 50936.05 50721.54 06:37:34
تولا 593.60 1.4203 0.0900 594.11 591.61 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20.32 0.0885 0.4500 20.34 20.20 06:37:34
گرم 0.65 0.0028 0.0145 0.65 0.65 06:37:34
کیلوگرم 653.22 2.8450 14.4678 654.07 649.52 06:37:34
تولا 7.62 0.0332 0.1688 7.63 7.58 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 853.57 2.0353 0.2400 855.70 848.18 06:37:33
گرم 27.44 0.0654 0.0077 27.51 27.27 06:37:33
کیلوگرم 27443.04 65.4354 7.7162 27511.32 27269.49 06:37:33
تولا 320.09 0.7632 0.0900 320.89 318.07 06:37:33
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1584.86 3.0972 0.2000 1592.38 1573.79 04:31:34
گرم 50.95 0.0996 0.0064 51.20 50.60 04:31:34
کیلوگرم 50954.26 99.5756 6.4301 51196.09 50598.64 04:31:34
تولا 594.32 1.1614 0.0750 597.14 590.17 04:31:34

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1342.52 3.2121 0.2400 1343.67 1338.01 06:37:34
گرم 43.16 0.1033 0.0077 43.20 43.02 06:37:34
کیلوگرم 43162.89 103.2726 7.7162 43199.81 43017.87 06:37:34
تولا 503.44 1.2046 0.0900 503.87 501.75 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17.23 0.0751 0.4500 17.25 17.13 06:37:34
گرم 0.55 0.0024 0.0145 0.55 0.55 06:37:34
کیلوگرم 554.00 2.4129 14.4678 554.73 550.87 06:37:34
تولا 6.46 0.0281 0.1688 6.47 6.43 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 723.93 1.7262 0.2400 725.73 719.35 06:37:33
گرم 23.27 0.0555 0.0077 23.33 23.13 06:37:33
کیلوگرم 23274.95 55.4970 7.7162 23332.86 23127.76 06:37:33
تولا 271.47 0.6473 0.0900 272.15 269.76 06:37:33
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1344.15 2.6268 0.2000 1350.52 1334.76 04:31:34
گرم 43.22 0.0845 0.0064 43.42 42.91 04:31:34
کیلوگرم 43215.25 84.4519 6.4301 43420.35 42913.64 04:31:34
تولا 504.05 0.9850 0.0750 506.45 500.54 04:31:34

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6571.27 15.7226 0.2400 6576.89 6549.19 06:37:34
گرم 211.27 0.5055 0.0077 211.45 210.56 06:37:34
کیلوگرم 211270.98 505.4923 7.7162 211451.68 210561.17 06:37:34
تولا 2464.23 5.8960 0.0900 2466.33 2455.95 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 84.34 0.3674 0.4500 84.45 83.87 06:37:34
گرم 2.71 0.0118 0.0145 2.72 2.70 06:37:34
کیلوگرم 2711.71 11.8106 14.4678 2715.25 2696.35 06:37:34
تولا 31.63 0.1378 0.1688 31.67 31.45 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3543.46 8.4491 0.2400 3552.27 3521.05 06:37:33
گرم 113.92 0.2716 0.0077 114.21 113.20 06:37:33
کیلوگرم 113924.74 271.6431 7.7162 114208.19 113204.29 06:37:33
تولا 1328.80 3.1684 0.0900 1332.10 1320.39 06:37:33
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6579.24 12.8573 0.2000 6610.46 6533.32 04:31:34
گرم 211.53 0.4134 0.0064 212.53 210.05 04:31:34
کیلوگرم 211527.27 413.3699 6.4301 212531.17 210050.95 04:31:34
تولا 2467.22 4.8215 0.0750 2478.93 2450.00 04:31:34

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2277.90 5.4502 0.2400 2279.84 2270.24 06:37:34
گرم 73.24 0.1752 0.0077 73.30 72.99 06:37:34
کیلوگرم 73236.01 175.2263 7.7162 73298.65 72989.95 06:37:34
تولا 854.21 2.0438 0.0900 854.94 851.34 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 29.24 0.1273 0.4500 29.28 29.07 06:37:34
گرم 0.94 0.0041 0.0145 0.94 0.93 06:37:34
کیلوگرم 940.00 4.0941 14.4678 941.23 934.68 06:37:34
تولا 10.96 0.0478 0.1688 10.98 10.90 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1228.32 2.9288 0.2400 1231.38 1220.55 06:37:33
گرم 39.49 0.0942 0.0077 39.59 39.24 06:37:33
کیلوگرم 39491.43 94.1637 7.7162 39589.69 39241.69 06:37:33
تولا 460.62 1.0983 0.0900 461.77 457.71 06:37:33
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2280.66 4.4569 0.2000 2291.48 2264.74 04:31:34
گرم 73.32 0.1433 0.0064 73.67 72.81 04:31:34
کیلوگرم 73324.85 143.2926 6.4301 73672.84 72813.09 04:31:34
تولا 855.25 1.6713 0.0750 859.31 849.28 04:31:34

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11398.96 27.2734 0.2400 11408.71 11360.66 06:37:34
گرم 366.49 0.8769 0.0077 366.80 365.25 06:37:34
کیلوگرم 366484.85 876.8609 7.7162 366798.30 365253.55 06:37:34
تولا 4274.61 10.2275 0.0900 4278.27 4260.25 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 146.31 0.6372 0.4500 146.50 145.48 06:37:34
گرم 4.70 0.0205 0.0145 4.71 4.68 06:37:34
کیلوگرم 4703.91 20.4874 14.4678 4710.05 4677.27 06:37:34
تولا 54.87 0.2390 0.1688 54.94 54.55 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6146.72 14.6563 0.2400 6162.01 6107.85 06:37:33
گرم 197.62 0.4712 0.0077 198.11 196.37 06:37:33
کیلوگرم 197621.51 471.2103 7.7162 198113.21 196371.78 06:37:33
تولا 2305.02 5.4961 0.0900 2310.76 2290.45 06:37:33
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11412.79 22.3031 0.2000 11466.95 11333.14 04:31:34
گرم 366.93 0.7171 0.0064 368.67 364.37 04:31:34
کیلوگرم 366929.42 717.0592 6.4301 368670.85 364368.50 04:31:34
تولا 4279.80 8.3636 0.0750 4300.11 4249.93 04:31:34

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 203443.64 486.7644 0.2400 203617.64 202760.12 06:37:34
گرم 6540.86 15.6498 0.0077 6546.46 6518.89 06:37:34
کیلوگرم 6540859.90 15649.8272 7.7162 6546454.35 6518884.32 06:37:34
تولا 76291.42 182.5368 0.0900 76356.67 76035.10 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2611.24 11.3730 0.4500 2614.65 2596.46 06:37:34
گرم 83.95 0.3657 0.0145 84.06 83.48 06:37:34
کیلوگرم 83953.28 365.6502 14.4678 84062.97 83477.93 06:37:34
تولا 979.22 4.2649 0.1688 980.50 973.67 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 109703.96 261.5790 0.2400 109976.91 109010.21 06:37:33
گرم 3527.06 8.4100 0.0077 3535.84 3504.76 06:37:33
کیلوگرم 3527061.52 8409.9539 7.7162 3535837.12 3504756.86 06:37:33
تولا 41139.01 98.0922 0.0900 41241.37 40878.86 06:37:33
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 203690.43 398.0550 0.2000 204657.14 202268.81 04:31:34
گرم 6548.80 12.7978 0.0064 6579.88 6503.09 04:31:34
کیلوگرم 6548794.51 12797.7559 6.4301 6579874.77 6503088.24 04:31:34
تولا 76383.97 149.2707 0.0750 76746.48 75850.86 04:31:34

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16210.91 38.7866 0.2400 16224.78 16156.45 06:37:34
گرم 521.19 1.2470 0.0077 521.64 519.44 06:37:34
کیلوگرم 521192.60 1247.0186 7.7162 521638.38 519441.53 06:37:34
تولا 6079.10 14.5450 0.0900 6084.30 6058.67 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 208.07 0.9062 0.4500 208.34 206.89 06:37:34
گرم 6.69 0.0291 0.0145 6.70 6.65 06:37:34
کیلوگرم 6689.61 29.1359 14.4678 6698.35 6651.74 06:37:34
تولا 78.03 0.3398 0.1688 78.13 77.58 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8741.49 20.8433 0.2400 8763.24 8686.21 06:37:33
گرم 281.05 0.6701 0.0077 281.74 279.27 06:37:33
کیلوگرم 281045.37 670.1268 7.7162 281744.63 279268.07 06:37:33
تولا 3278.06 7.8162 0.0900 3286.22 3257.33 06:37:33
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16230.58 31.7181 0.2000 16307.61 16117.30 04:31:34
گرم 521.83 1.0198 0.0064 524.30 518.18 04:31:34
کیلوگرم 521824.85 1019.7582 6.4301 524301.41 518182.86 04:31:34
تولا 6086.47 11.8943 0.0750 6115.36 6043.99 04:31:34

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1650.55 3.9492 0.2400 1651.97 1645.01 06:37:34
گرم 53.07 0.1270 0.0077 53.11 52.89 06:37:34
کیلوگرم 53066.49 126.9682 7.7162 53111.87 52888.20 06:37:34
تولا 618.96 1.4809 0.0900 619.49 616.88 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 21.19 0.0923 0.4500 21.21 21.07 06:37:34
گرم 0.68 0.0030 0.0145 0.68 0.68 06:37:34
کیلوگرم 681.12 2.9665 14.4678 682.01 677.26 06:37:34
تولا 7.94 0.0346 0.1688 7.95 7.90 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 890.04 2.1222 0.2400 892.25 884.41 06:37:33
گرم 28.62 0.0682 0.0077 28.69 28.43 06:37:33
کیلوگرم 28615.31 68.2306 7.7162 28686.51 28434.35 06:37:33
تولا 333.76 0.7958 0.0900 334.59 331.65 06:37:33
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1652.56 3.2295 0.2000 1660.40 1641.02 04:31:34
گرم 53.13 0.1038 0.0064 53.38 52.76 04:31:34
کیلوگرم 53130.86 103.8292 6.4301 53383.02 52760.04 04:31:34
تولا 619.71 1.2110 0.0750 622.65 615.38 04:31:34

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 134144.36 320.9572 0.2400 134259.10 133693.67 06:37:34
گرم 4312.84 10.3190 0.0077 4316.53 4298.35 06:37:34
کیلوگرم 4312838.16 10319.0059 7.7162 4316526.96 4298348.15 06:37:34
تولا 50304.17 120.3590 0.0900 50347.20 50135.16 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1721.77 7.4990 0.4500 1724.02 1712.02 06:37:34
گرم 55.36 0.2411 0.0145 55.43 55.04 06:37:34
کیلوگرم 55356.16 241.0983 14.4678 55428.49 55042.73 06:37:34
تولا 645.66 2.8121 0.1688 646.51 642.01 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 72335.35 172.4770 0.2400 72515.33 71877.92 06:37:33
گرم 2325.64 5.5453 0.0077 2331.42 2310.93 06:37:33
کیلوگرم 2325633.90 5545.2602 7.7162 2331420.26 2310926.91 06:37:33
تولا 27125.78 64.6789 0.0900 27193.27 26954.24 06:37:33
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 134307.09 262.4650 0.2000 134944.51 133369.72 04:31:34
گرم 4318.07 8.4384 0.0064 4338.57 4287.94 04:31:34
کیلوگرم 4318069.99 8438.4394 6.4301 4338563.34 4287932.71 04:31:34
تولا 50365.20 98.4244 0.0750 50604.23 50013.68 04:31:34

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13952.34 33.3827 0.2400 13964.27 13905.46 06:37:34
گرم 448.58 1.0733 0.0077 448.96 447.07 06:37:34
کیلوگرم 448577.73 1073.2784 7.7162 448961.40 447070.62 06:37:34
تولا 5232.13 12.5185 0.0900 5236.61 5214.55 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 179.08 0.7800 0.4500 179.32 178.07 06:37:34
گرم 5.76 0.0251 0.0145 5.77 5.72 06:37:34
کیلوگرم 5757.59 25.0766 14.4678 5765.11 5724.99 06:37:34
تولا 67.16 0.2925 0.1688 67.24 66.78 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7523.59 17.9393 0.2400 7542.31 7476.01 06:37:33
گرم 241.89 0.5768 0.0077 242.49 240.36 06:37:33
کیلوگرم 241888.87 576.7618 7.7162 242490.71 240359.20 06:37:33
تولا 2821.35 6.7272 0.0900 2828.37 2803.51 06:37:33
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13969.26 27.2990 0.2000 14035.56 13871.77 04:31:34
گرم 449.12 0.8777 0.0064 451.25 445.99 04:31:34
کیلوگرم 449121.89 877.6810 6.4301 451253.40 445987.31 04:31:34
تولا 5238.48 10.2371 0.0750 5263.34 5201.92 04:31:34

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2501.50 5.9852 0.2400 2503.64 2493.10 06:37:34
گرم 80.43 0.1924 0.0077 80.49 80.15 06:37:34
کیلوگرم 80425.03 192.4270 7.7162 80493.82 80154.82 06:37:34
تولا 938.06 2.2444 0.0900 938.87 934.91 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 32.11 0.1398 0.4500 32.15 31.93 06:37:34
گرم 1.03 0.0045 0.0145 1.03 1.03 06:37:34
کیلوگرم 1032.27 4.4960 14.4678 1033.62 1026.43 06:37:34
تولا 12.04 0.0524 0.1688 12.06 11.97 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1348.90 3.2163 0.2400 1352.25 1340.37 06:37:33
گرم 43.37 0.1034 0.0077 43.48 43.09 06:37:33
کیلوگرم 43368.00 103.4070 7.7162 43475.90 43093.75 06:37:33
تولا 505.84 1.2061 0.0900 507.10 502.64 06:37:33
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2504.53 4.8944 0.2000 2516.42 2487.05 04:31:34
گرم 80.52 0.1574 0.0064 80.90 79.96 04:31:34
کیلوگرم 80522.59 157.3585 6.4301 80904.75 79960.60 04:31:34
تولا 939.20 1.8354 0.0750 943.66 932.65 04:31:34

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22828.87 54.6209 0.2400 22848.40 22752.17 06:37:34
گرم 733.97 1.7561 0.0077 734.59 731.50 06:37:34
کیلوگرم 733964.65 1756.1024 7.7162 734592.42 731498.72 06:37:34
تولا 8560.83 20.4829 0.0900 8568.15 8532.07 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 293.01 1.2762 0.4500 293.40 291.35 06:37:34
گرم 9.42 0.0410 0.0145 9.43 9.37 06:37:34
کیلوگرم 9420.59 41.0304 14.4678 9432.90 9367.25 06:37:34
تولا 109.88 0.4786 0.1688 110.02 109.26 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12310.13 29.3524 0.2400 12340.76 12232.28 06:37:33
گرم 395.78 0.9437 0.0077 396.76 393.28 06:37:33
کیلوگرم 395779.53 943.6999 7.7162 396764.26 393276.68 06:37:33
تولا 4616.30 11.0071 0.0900 4627.79 4587.11 06:37:33
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22856.56 44.6667 0.2000 22965.04 22697.04 04:31:34
گرم 734.86 1.4361 0.0064 738.34 729.73 04:31:34
کیلوگرم 734855.01 1436.0651 6.4301 738342.60 729726.21 04:31:34
تولا 8571.22 16.7500 0.0750 8611.90 8511.40 04:31:34

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 542.02 1.2968 0.2400 542.48 540.19 06:37:34
گرم 17.43 0.0417 0.0077 17.44 17.37 06:37:34
کیلوگرم 17426.19 41.6943 7.7162 17441.09 17367.64 06:37:34
تولا 203.26 0.4863 0.0900 203.43 202.57 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6.96 0.0303 0.4500 6.97 6.92 06:37:34
گرم 0.22 0.0010 0.0145 0.22 0.22 06:37:34
کیلوگرم 223.67 0.9742 14.4678 223.96 222.40 06:37:34
تولا 2.61 0.0114 0.1688 2.61 2.59 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 292.27 0.6969 0.2400 293.00 290.43 06:37:33
گرم 9.40 0.0224 0.0077 9.42 9.34 06:37:33
کیلوگرم 9396.81 22.4058 7.7162 9420.19 9337.39 06:37:33
تولا 109.60 0.2613 0.0900 109.88 108.91 06:37:33
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 542.67 1.0605 0.2000 545.25 538.89 04:31:34
گرم 17.45 0.0341 0.0064 17.53 17.33 04:31:34
کیلوگرم 17447.33 34.0958 6.4301 17530.13 17325.56 04:31:34
تولا 203.50 0.3977 0.0750 204.47 202.08 04:31:34

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7570.33 18.1130 0.2400 7576.80 7544.89 06:37:34
گرم 243.39 0.5823 0.0077 243.60 242.57 06:37:34
کیلوگرم 243391.53 582.3448 7.7162 243599.71 242573.80 06:37:34
تولا 2838.88 6.7924 0.0900 2841.30 2829.34 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 97.17 0.4232 0.4500 97.29 96.62 06:37:34
گرم 3.12 0.0136 0.0145 3.13 3.11 06:37:34
کیلوگرم 3123.98 13.6062 14.4678 3128.06 3106.29 06:37:34
تولا 36.44 0.1587 0.1688 36.49 36.23 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4082.19 9.7336 0.2400 4092.34 4056.37 06:37:33
گرم 131.25 0.3129 0.0077 131.57 130.42 06:37:33
کیلوگرم 131245.27 312.9423 7.7162 131571.82 130415.29 06:37:33
تولا 1530.82 3.6501 0.0900 1534.63 1521.14 06:37:33
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7579.51 14.8120 0.2000 7615.48 7526.61 04:31:34
گرم 243.69 0.4762 0.0064 244.84 241.99 04:31:34
کیلوگرم 243686.79 476.2165 6.4301 244843.31 241986.01 04:31:34
تولا 2842.32 5.5545 0.0750 2855.81 2822.48 04:31:34

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16114.68 38.5564 0.2400 16128.46 16060.53 06:37:34
گرم 518.10 1.2396 0.0077 518.54 516.36 06:37:34
کیلوگرم 518098.45 1239.6155 7.7162 518541.58 516357.77 06:37:34
تولا 6043.01 14.4587 0.0900 6048.18 6022.70 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 206.84 0.9009 0.4500 207.11 205.66 06:37:34
گرم 6.65 0.0290 0.0145 6.66 6.61 06:37:34
کیلوگرم 6649.90 28.9630 14.4678 6658.59 6612.25 06:37:34
تولا 77.56 0.3378 0.1688 77.66 77.12 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8689.60 20.7196 0.2400 8711.22 8634.65 06:37:33
گرم 279.38 0.6661 0.0077 280.07 277.61 06:37:33
کیلوگرم 279376.89 666.1485 7.7162 280072.00 277610.15 06:37:33
تولا 3258.60 7.7698 0.0900 3266.71 3238.00 06:37:33
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16134.22 31.5298 0.2000 16210.80 16021.62 04:31:34
گرم 518.73 1.0137 0.0064 521.19 515.11 04:31:34
کیلوگرم 518726.94 1013.7042 6.4301 521188.80 515106.57 04:31:34
تولا 6050.34 11.8237 0.0750 6079.05 6008.11 04:31:34

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 316622.91 757.5600 0.2400 316893.72 315559.14 06:37:34
گرم 10179.66 24.3561 0.0077 10188.37 10145.46 06:37:34
کیلوگرم 10179655.34 24356.1014 7.7162 10188362.08 10145454.37 06:37:34
تولا 118733.68 284.0852 0.0900 118835.23 118334.76 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4063.92 17.7000 0.4500 4069.23 4040.91 06:37:34
گرم 130.66 0.5691 0.0145 130.83 129.92 06:37:34
کیلوگرم 130657.96 569.0678 14.4678 130828.68 129918.18 06:37:34
تولا 1523.97 6.6375 0.1688 1525.96 1515.34 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 170734.20 407.1000 0.2400 171159.00 169654.50 06:37:33
گرم 5489.23 13.0886 0.0077 5502.89 5454.52 06:37:33
کیلوگرم 5489227.90 13088.5592 7.7162 5502885.53 5454514.77 06:37:33
تولا 64025.37 152.6626 0.0900 64184.67 63620.48 06:37:33
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 317007.00 619.5000 0.2000 318511.50 314794.50 04:31:34
گرم 10192.01 19.9174 0.0064 10240.38 10120.88 04:31:34
کیلوگرم 10192004.12 19917.3726 6.4301 10240374.88 10120870.64 04:31:34
تولا 118877.71 232.3127 0.0750 119441.90 118048.02 04:31:34

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6570.91 15.7217 0.2400 6576.53 6548.83 06:37:34
گرم 211.26 0.5055 0.0077 211.44 210.55 06:37:34
کیلوگرم 211259.48 505.4648 7.7162 211440.17 210549.70 06:37:34
تولا 2464.09 5.8957 0.0900 2466.20 2455.81 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 84.34 0.3673 0.4500 84.45 83.86 06:37:34
گرم 2.71 0.0118 0.0145 2.72 2.70 06:37:34
کیلوگرم 2711.56 11.8099 14.4678 2715.10 2696.21 06:37:34
تولا 31.63 0.1377 0.1688 31.67 31.45 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3543.27 8.4486 0.2400 3552.08 3520.86 06:37:33
گرم 113.92 0.2716 0.0077 114.20 113.20 06:37:33
کیلوگرم 113918.54 271.6283 7.7162 114201.97 113198.13 06:37:33
تولا 1328.73 3.1682 0.0900 1332.03 1320.32 06:37:33
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6578.88 12.8566 0.2000 6610.10 6532.96 04:31:34
گرم 211.52 0.4133 0.0064 212.52 210.04 04:31:34
کیلوگرم 211515.76 413.3474 6.4301 212519.60 210039.51 04:31:34
تولا 2467.08 4.8212 0.0750 2478.79 2449.86 04:31:34

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 133418.10 319.2195 0.2400 133532.21 132969.85 06:37:34
گرم 4289.49 10.2631 0.0077 4293.16 4275.08 06:37:34
کیلوگرم 4289488.22 10263.1382 7.7162 4293157.05 4275076.66 06:37:34
تولا 50031.82 119.7074 0.0900 50074.62 49863.73 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1712.45 7.4584 0.4500 1714.69 1702.75 06:37:34
گرم 55.06 0.2398 0.0145 55.13 54.74 06:37:34
کیلوگرم 55056.46 239.7929 14.4678 55128.40 54744.73 06:37:34
تولا 642.17 2.7969 0.1688 643.01 638.53 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 71943.73 171.5432 0.2400 72122.73 71488.76 06:37:33
گرم 2313.04 5.5152 0.0077 2318.80 2298.42 06:37:33
کیلوگرم 2313042.79 5515.2378 7.7162 2318797.82 2298415.42 06:37:33
تولا 26978.92 64.3287 0.0900 27046.04 26808.31 06:37:33
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 133579.94 261.0440 0.2000 134213.91 132647.64 04:31:34
گرم 4294.69 8.3928 0.0064 4315.08 4264.72 04:31:34
کیلوگرم 4294691.72 8392.7532 6.4301 4315074.12 4264717.60 04:31:34
تولا 50092.52 97.8916 0.0750 50330.25 49742.90 04:31:34

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6718.67 16.0753 0.2400 6724.41 6696.09 06:37:34
گرم 216.01 0.5168 0.0077 216.19 215.28 06:37:34
کیلوگرم 216009.99 516.8310 7.7162 216194.74 215284.25 06:37:34
تولا 2519.50 6.0282 0.0900 2521.66 2511.04 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 86.24 0.3756 0.4500 86.35 85.75 06:37:34
گرم 2.77 0.0121 0.0145 2.78 2.76 06:37:34
کیلوگرم 2772.53 12.0755 14.4678 2776.16 2756.83 06:37:34
تولا 32.34 0.1408 0.1688 32.38 32.16 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3622.94 8.6386 0.2400 3631.96 3600.03 06:37:33
گرم 116.48 0.2777 0.0077 116.77 115.74 06:37:33
کیلوگرم 116480.18 277.7363 7.7162 116769.99 115743.57 06:37:33
تولا 1358.60 3.2395 0.0900 1361.98 1350.01 06:37:33
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6726.82 13.1457 0.2000 6758.74 6679.87 04:31:34
گرم 216.27 0.4226 0.0064 217.30 214.76 04:31:34
کیلوگرم 216272.02 422.6421 6.4301 217298.44 214762.59 04:31:34
تولا 2522.56 4.9296 0.0750 2534.53 2504.95 04:31:34

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2447.12 5.8550 0.2400 2449.21 2438.90 06:37:34
گرم 78.68 0.1882 0.0077 78.74 78.41 06:37:34
کیلوگرم 78676.66 188.2438 7.7162 78743.95 78412.33 06:37:34
تولا 917.67 2.1956 0.0900 918.46 914.59 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 31.41 0.1368 0.4500 31.45 31.23 06:37:34
گرم 1.01 0.0044 0.0145 1.01 1.00 06:37:34
کیلوگرم 1009.83 4.3982 14.4678 1011.15 1004.11 06:37:34
تولا 11.78 0.0513 0.1688 11.79 11.71 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1319.57 3.1464 0.2400 1322.86 1311.23 06:37:33
گرم 42.43 0.1012 0.0077 42.53 42.16 06:37:33
کیلوگرم 42425.22 101.1590 7.7162 42530.78 42156.93 06:37:33
تولا 494.84 1.1799 0.0900 496.07 491.71 06:37:33
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2450.09 4.7880 0.2000 2461.72 2432.99 04:31:34
گرم 78.77 0.1539 0.0064 79.15 78.22 04:31:34
کیلوگرم 78772.10 153.9377 6.4301 79145.95 78222.32 04:31:34
تولا 918.78 1.7955 0.0750 923.14 912.37 04:31:34

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11772.29 28.1667 0.2400 11782.36 11732.74 06:37:34
گرم 378.49 0.9056 0.0077 378.81 377.22 06:37:34
کیلوگرم 378487.64 905.5791 7.7162 378811.36 377216.02 06:37:34
تولا 4414.61 10.5625 0.0900 4418.39 4399.78 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 151.10 0.6581 0.4500 151.30 150.24 06:37:34
گرم 4.86 0.0212 0.0145 4.86 4.83 06:37:34
کیلوگرم 4857.97 21.1584 14.4678 4864.31 4830.46 06:37:34
تولا 56.66 0.2468 0.1688 56.74 56.34 06:37:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6348.03 15.1363 0.2400 6363.83 6307.89 06:37:33
گرم 204.09 0.4866 0.0077 204.60 202.80 06:37:33
کیلوگرم 204093.84 486.6430 7.7162 204601.64 202803.17 06:37:33
تولا 2380.51 5.6761 0.0900 2386.44 2365.46 06:37:33
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11786.57 23.0335 0.2000 11842.51 11704.31 04:31:34
گرم 378.95 0.7405 0.0064 380.75 376.30 04:31:34
کیلوگرم 378946.77 740.5437 6.4301 380745.24 376301.98 04:31:34
تولا 4419.97 8.6376 0.0750 4440.94 4389.12 04:31:34
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 77.85 1.95 82.80 6.10 1,403.15 13.89 6.71 5.10