منتدى على الانترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1865.43 46.4900 2.4900 1918.51 1861.65 23:25:29
گرم 59.97 1.4947 0.0801 61.68 59.85 23:25:29
کیلوگرم 59974.92 1494.6871 80.0553 61681.48 59853.39 23:25:29
تولا 699.54 17.4338 0.9338 719.44 698.12 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22.39 1.0500 4.6700 23.61 22.29 23:25:29
گرم 0.72 0.0338 0.1501 0.76 0.72 23:25:29
کیلوگرم 719.85 33.7583 150.1439 759.08 716.64 23:25:29
تولا 8.40 0.3938 1.7513 8.85 8.36 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 980.70 51.2000 5.2200 1042.30 978.45 23:25:28
گرم 31.53 1.6461 0.1678 33.51 31.46 23:25:28
کیلوگرم 31530.21 1646.1170 167.8268 33510.70 31457.87 23:25:28
تولا 367.76 19.2000 1.9575 390.86 366.92 23:25:28
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1609.75 33.7500 2.1000 1693.53 1590.75 23:25:28
گرم 51.75 1.0851 0.0675 54.45 51.14 23:25:28
کیلوگرم 51754.63 1085.0869 67.5165 54448.21 51143.76 23:25:28
تولا 603.66 12.6563 0.7875 635.07 596.53 23:25:28

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1727.02 43.0404 2.4900 1776.16 1723.52 23:25:29
گرم 55.52 1.3838 0.0801 57.10 55.41 23:25:29
کیلوگرم 55524.78 1383.7813 80.0553 57104.72 55412.27 23:25:29
تولا 647.63 16.1402 0.9338 666.06 646.32 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20.73 0.9721 4.6700 21.86 20.64 23:25:29
گرم 0.67 0.0313 0.1501 0.70 0.66 23:25:29
کیلوگرم 666.44 31.2534 150.1439 702.75 663.46 23:25:29
تولا 7.77 0.3645 1.7513 8.20 7.74 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 907.93 47.4010 5.2200 964.96 905.85 23:25:28
گرم 29.19 1.5240 0.1678 31.02 29.12 23:25:28
کیلوگرم 29190.67 1523.9751 167.8268 31024.20 29123.70 23:25:28
تولا 340.47 17.7754 1.9575 361.86 339.69 23:25:28
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1490.31 31.2458 2.1000 1567.87 1472.72 23:25:28
گرم 47.91 1.0046 0.0675 50.41 47.35 23:25:28
کیلوگرم 47914.43 1004.5734 67.5165 50408.16 47348.89 23:25:28
تولا 558.87 11.7172 0.7875 587.95 552.27 23:25:28

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1547.75 38.5728 2.4900 1591.79 1544.61 23:25:29
گرم 49.76 1.2401 0.0801 51.18 49.66 23:25:29
کیلوگرم 49761.19 1240.1419 80.0553 51177.13 49660.36 23:25:29
تولا 580.41 14.4648 0.9338 596.92 579.23 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18.58 0.8712 4.6700 19.59 18.49 23:25:29
گرم 0.60 0.0280 0.1501 0.63 0.59 23:25:29
کیلوگرم 597.26 28.0092 150.1439 629.81 594.60 23:25:29
تولا 6.97 0.3267 1.7513 7.35 6.94 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 813.69 42.4806 5.2200 864.80 811.82 23:25:28
گرم 26.16 1.3658 0.1678 27.80 26.10 23:25:28
کیلوگرم 26160.62 1365.7833 167.8268 27803.83 26100.60 23:25:28
تولا 305.13 15.9303 1.9575 324.30 304.43 23:25:28
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1335.61 28.0024 2.1000 1405.12 1319.85 23:25:28
گرم 42.94 0.9003 0.0675 45.18 42.43 23:25:28
کیلوگرم 42940.81 900.2966 67.5165 45175.68 42433.98 23:25:28
تولا 500.85 10.5009 0.7875 526.92 494.94 23:25:28

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6852.66 170.7810 2.4900 7047.65 6838.77 23:25:29
گرم 220.32 5.4907 0.0801 226.59 219.87 23:25:29
کیلوگرم 220317.88 5490.7330 80.0553 226586.93 219871.44 23:25:29
تولا 2569.75 64.0429 0.9338 2642.87 2564.54 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 82.25 3.8572 4.6700 86.73 81.88 23:25:29
گرم 2.64 0.1240 0.1501 2.79 2.63 23:25:29
کیلوگرم 2644.39 124.0110 150.1439 2788.48 2632.58 23:25:29
تولا 30.84 1.4464 1.7513 32.52 30.71 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3602.60 188.0832 5.2200 3828.89 3594.34 23:25:28
گرم 115.83 6.0470 0.1678 123.10 115.56 23:25:28
کیلوگرم 115826.24 6047.0108 167.8268 123101.55 115560.50 23:25:28
تولا 1350.98 70.5313 1.9575 1435.83 1347.88 23:25:28
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5913.42 123.9806 2.1000 6221.18 5843.62 23:25:28
گرم 190.12 3.9861 0.0675 200.02 187.88 23:25:28
کیلوگرم 190120.62 3986.0667 67.5165 200015.51 187876.61 23:25:28
تولا 2217.53 46.4928 0.7875 2332.95 2191.36 23:25:28

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2497.81 62.2501 2.4900 2568.88 2492.75 23:25:29
گرم 80.31 2.0014 0.0801 82.59 80.14 23:25:29
کیلوگرم 80306.42 2001.3860 80.0553 82591.51 80143.69 23:25:29
تولا 936.68 23.3438 0.9338 963.33 934.78 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 29.98 1.4060 4.6700 31.61 29.85 23:25:29
گرم 0.96 0.0452 0.1501 1.02 0.96 23:25:29
کیلوگرم 963.89 45.2023 150.1439 1016.41 959.58 23:25:29
تولا 11.24 0.5272 1.7513 11.86 11.19 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1313.16 68.5568 5.2200 1395.64 1310.14 23:25:28
گرم 42.22 2.2042 0.1678 44.87 42.12 23:25:28
کیلوگرم 42218.96 2204.1507 167.8268 44870.82 42122.09 23:25:28
تولا 492.43 25.7088 1.9575 523.37 491.30 23:25:28
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2155.46 45.1913 2.1000 2267.64 2130.01 23:25:28
گرم 69.30 1.4529 0.0675 72.91 68.48 23:25:28
کیلوگرم 69299.44 1452.9313 67.5165 72906.16 68481.50 23:25:28
تولا 808.30 16.9467 0.7875 850.36 798.76 23:25:28

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12640.34 315.0209 2.4900 13000.02 12614.73 23:25:29
گرم 406.40 10.1282 0.0801 417.96 405.57 23:25:29
کیلوگرم 406396.07 10128.1492 80.0553 417959.90 405572.57 23:25:29
تولا 4740.13 118.1329 0.9338 4875.01 4730.53 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 151.72 7.1149 4.6700 159.98 151.04 23:25:29
گرم 4.88 0.2287 0.1501 5.14 4.86 23:25:29
کیلوگرم 4877.81 228.7493 150.1439 5143.59 4856.02 23:25:29
تولا 56.89 2.6681 1.7513 59.99 56.64 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6645.32 346.9363 5.2200 7062.73 6630.08 23:25:28
گرم 213.65 11.1543 0.1678 227.07 213.16 23:25:28
کیلوگرم 213651.88 11154.2534 167.8268 227071.84 213161.70 23:25:28
تولا 2492.00 130.1012 1.9575 2648.53 2486.28 23:25:28
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10907.83 228.6934 2.1000 11475.53 10779.08 23:25:28
گرم 350.69 7.3527 0.0675 368.95 346.56 23:25:28
کیلوگرم 350694.52 7352.6573 67.5165 368946.54 346555.25 23:25:28
تولا 4090.44 85.7601 0.7875 4303.33 4042.16 23:25:28

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 244520.56 6093.9092 2.4900 251478.29 244025.08 23:25:29
گرم 7861.52 195.9237 0.0801 8085.21 7845.59 23:25:29
کیلوگرم 7861512.83 195923.5842 80.0553 8085208.76 7845582.72 23:25:29
تولا 91695.28 2285.2176 0.9338 94304.43 91509.47 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2934.88 137.6340 4.6700 3094.80 2921.77 23:25:29
گرم 94.36 4.4250 0.1501 99.50 93.94 23:25:29
کیلوگرم 94358.55 4425.0326 150.1439 99500.02 93937.12 23:25:29
تولا 1100.58 51.6128 1.7513 1160.55 1095.67 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 128550.16 6711.2960 5.2200 136624.68 128255.23 23:25:28
گرم 4132.98 215.7732 0.1678 4392.59 4123.50 23:25:28
کیلوگرم 4132980.40 215773.0159 167.8268 4392582.31 4123498.19 23:25:28
تولا 48206.34 2516.7379 1.9575 51234.29 48095.75 23:25:28
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 211006.03 4423.9500 2.1000 221987.91 208515.51 23:25:28
گرم 6784.00 142.2333 0.0675 7137.08 6703.93 23:25:28
کیلوگرم 6783996.33 142233.1892 67.5165 7137071.79 6703924.32 23:25:28
تولا 79127.32 1658.9825 0.7875 83245.53 78193.37 23:25:28

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 19675.62 490.3533 2.4900 20235.48 19635.75 23:25:29
گرم 632.59 15.7652 0.0801 650.59 631.30 23:25:29
کیلوگرم 632585.49 15765.2121 80.0553 650585.44 631303.66 23:25:29
تولا 7378.36 183.8826 0.9338 7588.31 7363.41 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 236.16 11.0749 4.6700 249.03 235.10 23:25:29
گرم 7.59 0.3561 0.1501 8.01 7.56 23:25:29
کیلوگرم 7592.67 356.0652 150.1439 8006.38 7558.76 23:25:29
تولا 88.56 4.1531 1.7513 93.38 88.16 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10343.93 540.0320 5.2200 10993.66 10320.20 23:25:28
گرم 332.57 17.3624 0.1678 353.45 331.80 23:25:28
کیلوگرم 332564.93 17362.4190 167.8268 353454.09 331801.93 23:25:28
تولا 3878.98 202.5121 1.9575 4122.63 3870.08 23:25:28
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16978.84 355.9781 2.1000 17862.51 16778.44 23:25:28
گرم 545.88 11.4450 0.0675 574.29 539.44 23:25:28
کیلوگرم 545881.91 11444.9539 67.5165 574292.53 539438.83 23:25:28
تولا 6367.07 133.4919 0.7875 6698.45 6291.92 23:25:28

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1727.20 43.0451 2.4900 1776.35 1723.70 23:25:29
گرم 55.53 1.3839 0.0801 57.11 55.42 23:25:29
کیلوگرم 55530.78 1383.9308 80.0553 57110.88 55418.26 23:25:29
تولا 647.70 16.1419 0.9338 666.13 646.39 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20.73 0.9722 4.6700 21.86 20.64 23:25:29
گرم 0.67 0.0313 0.1501 0.70 0.66 23:25:29
کیلوگرم 666.51 31.2568 150.1439 702.83 663.54 23:25:29
تولا 7.77 0.3646 1.7513 8.20 7.74 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 908.03 47.4061 5.2200 965.07 905.95 23:25:28
گرم 29.19 1.5241 0.1678 31.03 29.13 23:25:28
کیلوگرم 29193.82 1524.1397 167.8268 31027.56 29126.85 23:25:28
تولا 340.51 17.7773 1.9575 361.90 339.73 23:25:28
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1490.47 31.2491 2.1000 1568.04 1472.88 23:25:28
گرم 47.92 1.0047 0.0675 50.41 47.35 23:25:28
کیلوگرم 47919.61 1004.6819 67.5165 50413.60 47354.01 23:25:28
تولا 558.93 11.7184 0.7875 588.02 552.33 23:25:28

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 153452.14 3824.3139 2.4900 157818.55 153141.19 23:25:29
گرم 4933.60 122.9545 0.0801 5073.98 4923.60 23:25:29
کیلوگرم 4933597.09 122954.4550 80.0553 5073980.46 4923599.94 23:25:29
تولا 57544.59 1434.1188 0.9338 59182.00 57427.99 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1841.82 86.3741 4.6700 1942.18 1833.60 23:25:29
گرم 59.22 2.7770 0.1501 62.44 58.95 23:25:29
کیلوگرم 59215.97 2776.9881 150.1439 62442.56 58951.49 23:25:29
تولا 690.68 32.3903 1.7513 728.32 687.60 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 80673.36 4211.7632 5.2200 85740.64 80488.28 23:25:28
گرم 2593.71 135.4113 0.1678 2756.63 2587.76 23:25:28
کیلوگرم 2593706.90 135411.2302 167.8268 2756623.54 2587756.22 23:25:28
تولا 30252.53 1579.4124 1.9575 32152.76 30183.13 23:25:28
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 132419.64 2776.3088 2.1000 139311.47 130856.69 23:25:28
گرم 4257.39 89.2604 0.0675 4478.97 4207.14 23:25:28
کیلوگرم 4257387.26 89260.3324 67.5165 4478964.47 4207137.00 23:25:28
تولا 49657.40 1041.1165 0.7875 52241.84 49071.29 23:25:28

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14638.40 364.8163 2.4900 15054.93 14608.74 23:25:29
گرم 470.64 11.7291 0.0801 484.03 469.68 23:25:29
کیلوگرم 470635.21 11729.1086 80.0553 484026.93 469681.54 23:25:29
تولا 5489.40 136.8062 0.9338 5645.60 5478.28 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 175.70 8.2396 4.6700 185.27 174.91 23:25:29
گرم 5.65 0.2649 0.1501 5.96 5.62 23:25:29
کیلوگرم 5648.84 264.9078 150.1439 5956.64 5623.61 23:25:29
تولا 65.89 3.0898 1.7513 69.48 65.59 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7695.75 401.7766 5.2200 8179.14 7678.09 23:25:28
گرم 247.42 12.9174 0.1678 262.97 246.86 23:25:28
کیلوگرم 247423.89 12917.4093 167.8268 262965.15 246856.23 23:25:28
تولا 2885.91 150.6664 1.9575 3067.18 2879.29 23:25:28
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12632.03 264.8430 2.1000 13289.47 12482.93 23:25:28
گرم 406.13 8.5149 0.0675 427.27 401.34 23:25:28
کیلوگرم 406128.90 8514.8938 67.5165 427266.02 401335.33 23:25:28
تولا 4737.01 99.3162 0.7875 4983.55 4681.10 23:25:28

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2692.93 67.1130 2.4900 2769.56 2687.48 23:25:29
گرم 86.58 2.1577 0.0801 89.04 86.40 23:25:29
کیلوگرم 86579.80 2157.7303 80.0553 89043.39 86404.36 23:25:29
تولا 1009.85 25.1674 0.9338 1038.59 1007.80 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 32.32 1.5158 4.6700 34.08 32.18 23:25:29
گرم 1.04 0.0487 0.1501 1.10 1.03 23:25:29
کیلوگرم 1039.18 48.7334 150.1439 1095.81 1034.54 23:25:29
تولا 12.12 0.5684 1.7513 12.78 12.07 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1415.74 73.9123 5.2200 1504.66 1412.49 23:25:28
گرم 45.52 2.3763 0.1678 48.38 45.41 23:25:28
کیلوگرم 45517.02 2376.3345 167.8268 48376.04 45412.59 23:25:28
تولا 530.90 27.7171 1.9575 564.25 529.68 23:25:28
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2323.84 48.7215 2.1000 2444.78 2296.41 23:25:28
گرم 74.71 1.5664 0.0675 78.60 73.83 23:25:28
کیلوگرم 74712.98 1566.4314 67.5165 78601.44 73831.13 23:25:28
تولا 871.44 18.2706 0.7875 916.79 861.15 23:25:28

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 35115.60 875.1464 2.4900 36114.80 35044.44 23:25:29
گرم 1128.99 28.1366 0.0801 1161.12 1126.71 23:25:29
کیلوگرم 1128991.93 28136.5877 80.0553 1161116.90 1126704.21 23:25:29
تولا 13168.36 328.1801 0.9338 13543.06 13141.68 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 421.48 19.7656 4.6700 444.44 419.60 23:25:29
گرم 13.55 0.6355 0.1501 14.29 13.49 23:25:29
کیلوگرم 13550.83 635.4790 150.1439 14289.20 13490.31 23:25:29
تولا 158.05 7.4121 1.7513 166.67 157.35 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18461.09 963.8093 5.2200 19620.67 18418.73 23:25:28
گرم 593.54 30.9872 0.1678 630.82 592.18 23:25:28
کیلوگرم 593537.35 30987.1648 167.8268 630818.79 592175.61 23:25:28
تولا 6922.91 361.4287 1.9575 7357.76 6907.03 23:25:28
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 30302.58 635.3235 2.1000 31879.69 29944.91 23:25:28
گرم 974.25 20.4261 0.0675 1024.96 962.75 23:25:28
کیلوگرم 974249.78 20426.1096 67.5165 1024954.95 962750.63 23:25:28
تولا 11363.48 238.2465 0.7875 11954.89 11229.35 23:25:28

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 569.52 14.1934 2.4900 585.72 568.36 23:25:29
گرم 18.31 0.4563 0.0801 18.83 18.27 23:25:29
کیلوگرم 18310.34 456.3280 80.0553 18831.36 18273.24 23:25:29
تولا 213.57 5.3225 0.9338 219.65 213.14 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6.84 0.3206 4.6700 7.21 6.81 23:25:29
گرم 0.22 0.0103 0.1501 0.23 0.22 23:25:29
کیلوگرم 219.77 10.3064 150.1439 231.75 218.79 23:25:29
تولا 2.56 0.1202 1.7513 2.70 2.55 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 299.41 15.6314 5.2200 318.21 298.72 23:25:28
گرم 9.63 0.5026 0.1678 10.23 9.60 23:25:28
کیلوگرم 9626.17 502.5595 167.8268 10230.82 9604.09 23:25:28
تولا 112.28 5.8618 1.9575 119.33 112.02 23:25:28
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 491.46 10.3039 2.1000 517.03 485.66 23:25:28
گرم 15.80 0.3313 0.0675 16.62 15.61 23:25:28
کیلوگرم 15800.69 331.2770 67.5165 16623.04 15614.19 23:25:28
تولا 184.30 3.8640 0.7875 193.89 182.12 23:25:28

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7946.73 198.0474 2.4900 8172.85 7930.63 23:25:29
گرم 255.49 6.3674 0.0801 262.76 254.98 23:25:29
کیلوگرم 255493.17 6367.3670 80.0553 262763.12 254975.45 23:25:29
تولا 2980.03 74.2678 0.9338 3064.82 2973.99 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 95.38 4.4730 4.6700 100.58 94.96 23:25:29
گرم 3.07 0.1438 0.1501 3.23 3.05 23:25:29
کیلوگرم 3066.58 143.8102 150.1439 3233.67 3052.88 23:25:29
تولا 35.77 1.6774 1.7513 37.72 35.61 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4177.78 218.1120 5.2200 4440.20 4168.20 23:25:28
گرم 134.32 7.0125 0.1678 142.76 134.01 23:25:28
کیلوگرم 134318.71 7012.4584 167.8268 142755.57 134010.55 23:25:28
تولا 1566.67 81.7921 1.9575 1665.08 1563.08 23:25:28
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6857.54 143.7750 2.1000 7214.44 6776.60 23:25:28
گرم 220.47 4.6225 0.0675 231.95 217.87 23:25:28
کیلوگرم 220474.71 4622.4701 67.5165 231949.39 217872.43 23:25:28
تولا 2571.58 53.9157 0.7875 2705.42 2541.22 23:25:28

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 19060.96 475.0348 2.4900 19603.34 19022.34 23:25:29
گرم 612.82 15.2727 0.0801 630.26 611.58 23:25:29
کیلوگرم 612823.76 15272.7127 80.0553 630261.39 611581.97 23:25:29
تولا 7147.87 178.1382 0.9338 7351.26 7133.38 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 228.78 10.7289 4.6700 241.25 227.76 23:25:29
گرم 7.36 0.3449 0.1501 7.76 7.32 23:25:29
کیلوگرم 7355.48 344.9419 150.1439 7756.26 7322.62 23:25:29
تولا 85.79 4.0233 1.7513 90.47 85.41 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10020.79 523.1616 5.2200 10650.22 9997.80 23:25:28
گرم 322.18 16.8200 0.1678 342.41 321.44 23:25:28
کیلوگرم 322175.72 16820.0235 167.8268 342412.31 321436.56 23:25:28
تولا 3757.80 196.1857 1.9575 3993.84 3749.18 23:25:28
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16448.43 344.8575 2.1000 17304.49 16254.28 23:25:28
گرم 528.83 11.0874 0.0675 556.35 522.59 23:25:28
کیلوگرم 528828.77 11087.4178 67.5165 556351.84 522586.96 23:25:28
تولا 6168.16 129.3217 0.7875 6489.19 6095.36 23:25:28

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 514466.94 12821.4771 2.4900 529105.87 513424.45 23:25:29
گرم 16540.50 412.2201 0.0801 17011.15 16506.98 23:25:29
کیلوگرم 16540483.86 412219.7534 80.0553 17011136.14 16506967.17 23:25:29
تولا 192925.24 4808.0575 0.9338 198414.85 192534.31 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6174.94 289.5795 4.6700 6511.40 6147.36 23:25:29
گرم 198.53 9.3102 0.1501 209.35 197.64 23:25:29
کیلوگرم 198528.72 9310.1902 150.1439 209346.28 197642.04 23:25:29
تولا 2315.60 108.5924 1.7513 2441.78 2305.26 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 270467.25 14120.4480 5.2200 287455.92 269846.73 23:25:28
گرم 8695.72 453.9829 0.1678 9241.92 8675.77 23:25:28
کیلوگرم 8695717.62 453982.6065 167.8268 9241915.44 8675767.21 23:25:28
تولا 101425.29 5295.1719 1.9575 107796.05 101192.60 23:25:28
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 443952.95 9307.9125 2.1000 467058.64 438712.94 23:25:28
گرم 14273.42 299.2563 0.0675 15016.28 14104.95 23:25:28
کیلوگرم 14273408.22 299256.1127 67.5165 15016272.72 14104938.11 23:25:28
تولا 166482.48 3490.4698 0.7875 175147.12 164517.47 23:25:28

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6811.06 169.7443 2.4900 7004.86 6797.26 23:25:29
گرم 218.98 5.4574 0.0801 225.21 218.54 23:25:29
کیلوگرم 218980.44 5457.4015 80.0553 225211.43 218536.71 23:25:29
تولا 2554.15 63.6542 0.9338 2626.83 2548.97 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 81.75 3.8338 4.6700 86.20 81.39 23:25:29
گرم 2.63 0.1233 0.1501 2.77 2.62 23:25:29
کیلوگرم 2628.33 123.2582 150.1439 2771.55 2616.59 23:25:29
تولا 30.66 1.4377 1.7513 32.33 30.52 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3580.73 186.9414 5.2200 3805.65 3572.52 23:25:28
گرم 115.12 6.0103 0.1678 122.35 114.86 23:25:28
کیلوگرم 115123.12 6010.3024 167.8268 122354.26 114858.99 23:25:28
تولا 1342.78 70.1031 1.9575 1427.12 1339.69 23:25:28
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5877.52 123.2280 2.1000 6183.42 5808.15 23:25:28
گرم 188.97 3.9619 0.0675 198.80 186.74 23:25:28
کیلوگرم 188966.49 3961.8692 67.5165 198801.32 186736.10 23:25:28
تولا 2204.07 46.2105 0.7875 2318.78 2178.06 23:25:28

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 131521.21 3277.7542 2.4900 135263.59 131254.70 23:25:29
گرم 4228.51 105.3822 0.0801 4348.83 4219.94 23:25:29
کیلوگرم 4228501.92 105382.1662 80.0553 4348822.10 4219933.53 23:25:29
تولا 49320.49 1229.1587 0.9338 50723.88 49220.55 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1578.60 74.0297 4.6700 1664.61 1571.55 23:25:29
گرم 50.75 2.3801 0.1501 53.52 50.53 23:25:29
کیلوگرم 50752.99 2380.1092 150.1439 53518.45 50526.32 23:25:29
تولا 591.97 27.7612 1.7513 624.23 589.33 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 69143.76 3609.8304 5.2200 73486.84 68985.13 23:25:28
گرم 2223.02 116.0587 0.1678 2362.66 2217.92 23:25:28
کیلوگرم 2223021.95 116058.6558 167.8268 2362655.02 2217921.71 23:25:28
تولا 25928.93 1353.6874 1.9575 27557.59 25869.44 23:25:28
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 113494.62 2379.5269 2.1000 119401.49 112155.03 23:25:28
گرم 3648.94 76.5036 0.0675 3838.85 3605.87 23:25:28
کیلوگرم 3648934.01 76503.5084 67.5165 3838844.05 3605865.36 23:25:28
تولا 42560.51 892.3232 0.7875 44775.59 42058.17 23:25:28

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7008.98 174.6769 2.4900 7208.42 6994.78 23:25:29
گرم 225.34 5.6160 0.0801 231.76 224.89 23:25:29
کیلوگرم 225343.78 5615.9878 80.0553 231755.84 224887.15 23:25:29
تولا 2628.37 65.5039 0.9338 2703.16 2623.04 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 84.13 3.9452 4.6700 88.71 83.75 23:25:29
گرم 2.70 0.1268 0.1501 2.85 2.69 23:25:29
کیلوگرم 2704.71 126.8399 150.1439 2852.09 2692.63 23:25:29
تولا 31.55 1.4794 1.7513 33.27 31.41 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3684.78 192.3738 5.2200 3916.23 3676.33 23:25:28
گرم 118.47 6.1850 0.1678 125.91 118.20 23:25:28
کیلوگرم 118468.47 6184.9554 167.8268 125909.75 118196.67 23:25:28
تولا 1381.80 72.1402 1.9575 1468.59 1378.62 23:25:28
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6048.31 126.8089 2.1000 6363.10 5976.92 23:25:28
گرم 194.46 4.0770 0.0675 204.58 192.16 23:25:28
کیلوگرم 194457.66 4076.9970 67.5165 204578.27 192162.46 23:25:28
تولا 2268.12 47.5534 0.7875 2386.16 2241.35 23:25:28

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2468.71 61.5249 2.4900 2538.96 2463.71 23:25:29
گرم 79.37 1.9781 0.0801 81.63 79.21 23:25:29
کیلوگرم 79370.81 1978.0689 80.0553 81629.27 79209.98 23:25:29
تولا 925.77 23.0718 0.9338 952.11 923.89 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 29.63 1.3896 4.6700 31.25 29.50 23:25:29
گرم 0.95 0.0447 0.1501 1.00 0.95 23:25:29
کیلوگرم 952.66 44.6757 150.1439 1004.56 948.40 23:25:29
تولا 11.11 0.5211 1.7513 11.72 11.06 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1297.86 67.7581 5.2200 1379.38 1294.88 23:25:28
گرم 41.73 2.1785 0.1678 44.35 41.63 23:25:28
کیلوگرم 41727.08 2178.4712 167.8268 44348.06 41631.35 23:25:28
تولا 486.70 25.4093 1.9575 517.27 485.58 23:25:28
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2130.34 44.6648 2.1000 2241.22 2105.20 23:25:28
گرم 68.49 1.4360 0.0675 72.06 67.68 23:25:28
کیلوگرم 68492.07 1436.0040 67.5165 72056.77 67683.65 23:25:28
تولا 798.88 16.7493 0.7875 840.46 789.45 23:25:28

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12854.49 320.3579 2.4900 13220.26 12828.44 23:25:29
گرم 413.28 10.2997 0.0801 425.04 412.44 23:25:29
کیلوگرم 413281.19 10299.7393 80.0553 425040.93 412443.74 23:25:29
تولا 4820.44 120.1343 0.9338 4957.60 4810.67 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 154.29 7.2354 4.6700 162.69 153.60 23:25:29
گرم 4.96 0.2326 0.1501 5.23 4.94 23:25:29
کیلوگرم 4960.45 232.6248 150.1439 5230.73 4938.29 23:25:29
تولا 57.86 2.7133 1.7513 61.01 57.60 23:25:29
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6757.91 352.8141 5.2200 7182.39 6742.40 23:25:28
گرم 217.27 11.3432 0.1678 230.92 216.77 23:25:28
کیلوگرم 217271.55 11343.2276 167.8268 230918.87 216773.07 23:25:28
تولا 2534.22 132.3054 1.9575 2693.40 2528.40 23:25:28
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11092.63 232.5679 2.1000 11669.95 10961.70 23:25:28
گرم 356.64 7.4772 0.0675 375.20 352.43 23:25:28
کیلوگرم 356635.95 7477.2252 67.5165 375197.19 352426.55 23:25:28
تولا 4159.74 87.2130 0.7875 4376.23 4110.64 23:25:28