منتدى على الانترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1697.88 0.1800 0.0100 1705.06 1688.26 20:34:46
گرم 54.59 0.0058 0.0003 54.82 54.28 20:34:46
کیلوگرم 54588.07 5.7871 0.3215 54818.91 54278.78 20:34:46
تولا 636.71 0.0675 0.0038 639.40 633.10 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24.99 0.3600 1.4200 25.43 24.85 20:34:46
گرم 0.80 0.0116 0.0457 0.82 0.80 20:34:46
کیلوگرم 803.45 11.5743 45.6540 817.59 798.95 20:34:46
تولا 9.37 0.1350 0.5325 9.54 9.32 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1125.25 5.0000 0.4400 1133.80 1111.50 20:34:46
گرم 36.18 0.1608 0.0141 36.45 35.74 20:34:46
کیلوگرم 36177.60 160.7536 14.1463 36452.49 35735.53 20:34:46
تولا 421.97 1.8750 0.1650 425.18 416.81 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2331.25 3.0000 0.1300 2357.25 2316.50 20:33:09
گرم 74.95 0.0965 0.0042 75.79 74.48 20:33:09
کیلوگرم 74951.37 96.4522 4.1796 75787.29 74477.15 20:33:09
تولا 874.22 1.1250 0.0488 883.97 868.69 20:33:09

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1425.03 0.1511 0.0100 1431.06 1416.96 20:34:46
گرم 45.82 0.0049 0.0003 46.01 45.56 20:34:46
کیلوگرم 45815.77 4.8571 0.3215 46009.51 45556.18 20:34:46
تولا 534.39 0.0567 0.0038 536.65 531.36 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20.97 0.3021 1.4200 21.34 20.86 20:34:46
گرم 0.67 0.0097 0.0457 0.69 0.67 20:34:46
کیلوگرم 674.33 9.7143 45.6540 686.21 670.55 20:34:46
تولا 7.87 0.1133 0.5325 8.00 7.82 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 944.42 4.1965 0.4400 951.60 932.88 20:34:46
گرم 30.36 0.1349 0.0141 30.59 29.99 20:34:46
کیلوگرم 30363.86 134.9205 14.1463 30594.57 29992.83 20:34:46
تولا 354.16 1.5737 0.1650 356.85 349.83 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1956.62 2.5179 0.1300 1978.44 1944.24 20:33:09
گرم 62.91 0.0810 0.0042 63.61 62.51 20:33:09
کیلوگرم 62906.69 80.9523 4.1796 63608.27 62508.67 20:33:09
تولا 733.73 0.9442 0.0488 741.92 729.09 20:33:09

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1229.43 0.1303 0.0100 1234.63 1222.47 20:34:46
گرم 39.53 0.0042 0.0003 39.69 39.30 20:34:46
کیلوگرم 39527.22 4.1905 0.3215 39694.37 39303.26 20:34:46
تولا 461.04 0.0489 0.0038 462.99 458.43 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18.10 0.2607 1.4200 18.41 17.99 20:34:46
گرم 0.58 0.0084 0.0457 0.59 0.58 20:34:46
کیلوگرم 581.78 8.3809 45.6540 592.02 578.52 20:34:46
تولا 6.79 0.0978 0.5325 6.91 6.75 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 814.79 3.6205 0.4400 820.98 804.84 20:34:46
گرم 26.20 0.1164 0.0141 26.40 25.88 20:34:46
کیلوگرم 26196.20 116.4017 14.1463 26395.25 25876.10 20:34:46
تولا 305.55 1.3577 0.1650 307.87 301.81 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1688.06 2.1723 0.1300 1706.88 1677.38 20:33:09
گرم 54.27 0.0698 0.0042 54.88 53.93 20:33:09
کیلوگرم 54272.29 69.8410 4.1796 54877.58 53928.90 20:33:09
تولا 633.02 0.8146 0.0488 640.08 629.02 20:33:09

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6237.16 0.6612 0.0100 6263.54 6201.82 20:34:46
گرم 200.53 0.0213 0.0003 201.38 199.39 20:34:46
کیلوگرم 200529.27 21.2590 0.3215 201377.27 199393.09 20:34:46
تولا 2338.94 0.2480 0.0038 2348.83 2325.69 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 91.80 1.3225 1.4200 93.42 91.29 20:34:46
گرم 2.95 0.0425 0.0457 3.00 2.93 20:34:46
کیلوگرم 2951.46 42.5180 45.6540 3003.43 2934.93 20:34:46
تولا 34.43 0.4959 0.5325 35.03 34.23 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4133.61 18.3675 0.4400 4165.01 4083.10 20:34:46
گرم 132.90 0.5905 0.0141 133.91 131.27 20:34:46
کیلوگرم 132898.42 590.5284 14.1463 133908.22 131274.46 20:34:46
تولا 1550.10 6.8878 0.1650 1561.88 1531.16 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8563.85 11.0205 0.1300 8659.36 8509.66 20:33:09
گرم 275.33 0.3543 0.0042 278.40 273.59 20:33:09
کیلوگرم 275333.87 354.3170 4.1796 278404.61 273591.81 20:33:09
تولا 3211.44 4.1327 0.0488 3247.26 3191.13 20:33:09

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2152.40 0.2282 0.0100 2161.50 2140.21 20:34:46
گرم 69.20 0.0073 0.0003 69.49 68.81 20:34:46
کیلوگرم 69201.29 7.3363 0.3215 69493.93 68809.21 20:34:46
تولا 807.15 0.0856 0.0038 810.56 802.58 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 31.68 0.4564 1.4200 32.24 31.50 20:34:46
گرم 1.02 0.0147 0.0457 1.04 1.01 20:34:46
کیلوگرم 1018.53 14.6727 45.6540 1036.46 1012.82 20:34:46
تولا 11.88 0.1711 0.5325 12.09 11.81 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1426.48 6.3385 0.4400 1437.32 1409.05 20:34:46
گرم 45.86 0.2038 0.0141 46.21 45.30 20:34:46
کیلوگرم 45862.34 203.7874 14.1463 46210.82 45301.93 20:34:46
تولا 534.93 2.3769 0.1650 538.99 528.39 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2955.33 3.8031 0.1300 2988.29 2936.63 20:33:09
گرم 95.02 0.1223 0.0042 96.08 94.41 20:33:09
کیلوگرم 95015.85 122.2724 4.1796 96075.55 94414.68 20:33:09
تولا 1108.25 1.4262 0.0488 1120.61 1101.24 20:33:09

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11031.98 1.1696 0.0100 11078.63 10969.47 20:34:46
گرم 354.69 0.0376 0.0003 356.19 352.68 20:34:46
کیلوگرم 354685.98 37.6019 0.3215 356185.87 352676.37 20:34:46
تولا 4136.99 0.4386 0.0038 4154.49 4113.55 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 162.37 2.3391 1.4200 165.23 161.46 20:34:46
گرم 5.22 0.0752 0.0457 5.31 5.19 20:34:46
کیلوگرم 5220.39 75.2038 45.6540 5312.31 5191.15 20:34:46
تولا 60.89 0.8772 0.5325 61.96 60.55 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7311.31 32.4875 0.4400 7366.87 7221.97 20:34:46
گرم 235.06 1.0445 0.0141 236.85 232.19 20:34:46
کیلوگرم 235063.96 1044.4966 14.1463 236850.05 232191.59 20:34:46
تولا 2741.74 12.1828 0.1650 2762.58 2708.24 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15147.30 19.4925 0.1300 15316.23 15051.46 20:33:09
گرم 487.00 0.6267 0.0042 492.43 483.92 20:33:09
کیلوگرم 486996.54 626.6980 4.1796 492427.92 483915.27 20:33:09
تولا 5680.24 7.3097 0.0488 5743.59 5644.30 20:33:09

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 183778.53 19.4832 0.0100 184555.69 182737.26 20:34:46
گرم 5908.62 0.6264 0.0003 5933.60 5875.14 20:34:46
کیلوگرم 5908612.57 626.3990 0.3215 5933598.93 5875135.03 20:34:46
تولا 68917.00 7.3062 0.0038 69208.44 68526.52 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2704.92 38.9664 1.4200 2752.54 2689.76 20:34:46
گرم 86.97 1.2528 0.0457 88.50 86.48 20:34:46
کیلوگرم 86965.06 1252.7979 45.6540 88496.25 86477.86 20:34:46
تولا 1014.34 14.6124 0.5325 1032.20 1008.66 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 121797.06 541.2000 0.4400 122722.51 120308.76 20:34:46
گرم 3915.87 17.4000 0.0141 3945.62 3868.02 20:34:46
کیلوگرم 3915863.49 17399.9711 14.1463 3945617.44 3868013.57 20:34:46
تولا 45673.93 202.9501 0.1650 46020.98 45115.82 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 252334.50 324.7200 0.1300 255148.74 250737.96 20:33:09
گرم 8112.74 10.4400 0.0042 8203.22 8061.41 20:33:09
کیلوگرم 8112736.51 10439.9826 4.1796 8203216.36 8061406.59 20:33:09
تولا 94625.51 121.7701 0.0488 95680.85 94026.80 20:33:09

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14504.99 1.5377 0.0100 14566.33 14422.81 20:34:46
گرم 466.35 0.0494 0.0003 468.32 463.70 20:34:46
کیلوگرم 466345.87 49.4395 0.3215 468317.96 463703.61 20:34:46
تولا 5439.37 0.5767 0.0038 5462.38 5408.56 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 213.49 3.0755 1.4200 217.25 212.29 20:34:46
گرم 6.86 0.0989 0.0457 6.98 6.83 20:34:46
کیلوگرم 6863.84 98.8789 45.6540 6984.70 6825.39 20:34:46
تولا 80.06 1.1533 0.5325 81.47 79.61 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9613.01 42.7150 0.4400 9686.05 9495.54 20:34:46
گرم 309.07 1.3733 0.0141 311.41 305.29 20:34:46
کیلوگرم 309065.24 1373.3181 14.1463 311413.62 305288.62 20:34:46
تولا 3604.88 16.0181 0.1650 3632.27 3560.83 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 19915.87 25.6290 0.1300 20137.99 19789.86 20:33:09
گرم 640.31 0.8240 0.0042 647.45 636.26 20:33:09
کیلوگرم 640309.57 823.9909 4.1796 647450.83 636258.28 20:33:09
تولا 7468.46 9.6109 0.0488 7551.75 7421.20 20:33:09

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1581.24 0.1676 0.0100 1587.92 1572.28 20:34:46
گرم 50.84 0.0054 0.0003 51.05 50.55 20:34:46
کیلوگرم 50837.87 5.3896 0.3215 51052.85 50549.83 20:34:46
تولا 592.96 0.0629 0.0038 595.47 589.60 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 23.27 0.3353 1.4200 23.68 23.14 20:34:46
گرم 0.75 0.0108 0.0457 0.76 0.74 20:34:46
کیلوگرم 748.25 10.7791 45.6540 761.42 744.06 20:34:46
تولا 8.73 0.1257 0.5325 8.88 8.68 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1047.95 4.6565 0.4400 1055.91 1035.14 20:34:46
گرم 33.69 0.1497 0.0141 33.95 33.28 20:34:46
کیلوگرم 33692.20 149.7098 14.1463 33948.20 33280.50 20:34:46
تولا 392.98 1.7462 0.1650 395.97 388.18 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2171.09 2.7939 0.1300 2195.31 2157.36 20:33:09
گرم 69.80 0.0898 0.0042 70.58 69.36 20:33:09
کیلوگرم 69802.21 89.8259 4.1796 70580.70 69360.57 20:33:09
تولا 814.16 1.0477 0.0488 823.24 809.01 20:33:09

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 124332.36 13.1810 0.0100 124858.13 123627.90 20:34:46
گرم 3997.38 0.4238 0.0003 4014.28 3974.73 20:34:46
کیلوگرم 3997375.11 423.7800 0.3215 4014279.22 3974726.42 20:34:46
تولا 46624.67 4.9429 0.0038 46821.83 46360.50 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1829.97 26.3621 1.4200 1862.19 1819.72 20:34:46
گرم 58.83 0.8476 0.0457 59.87 58.51 20:34:46
کیلوگرم 58834.78 847.5599 45.6540 59870.69 58505.18 20:34:46
تولا 686.24 9.8858 0.5325 698.32 682.39 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 82399.81 366.1400 0.4400 83025.91 81392.92 20:34:46
گرم 2649.22 11.7717 0.0141 2669.34 2616.84 20:34:46
کیلوگرم 2649213.34 11771.6656 14.1463 2669342.88 2616841.26 20:34:46
تولا 30899.95 137.3026 0.1650 31134.74 30522.37 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 170712.78 219.6840 0.1300 172616.70 169632.66 20:33:09
گرم 5488.54 7.0630 0.0042 5549.76 5453.82 20:33:09
کیلوگرم 5488539.07 7062.9993 4.1796 5549751.73 5453812.66 20:33:09
تولا 64017.34 82.3816 0.0488 64731.31 63612.30 20:33:09

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13182.85 1.3976 0.0100 13238.60 13108.16 20:34:46
گرم 423.84 0.0449 0.0003 425.63 421.44 20:34:46
کیلوگرم 423838.14 44.9330 0.3215 425630.47 421436.72 20:34:46
تولا 4943.57 0.5241 0.0038 4964.48 4915.56 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 194.03 2.7951 1.4200 197.45 192.94 20:34:46
گرم 6.24 0.0899 0.0457 6.35 6.20 20:34:46
کیلوگرم 6238.20 89.8660 45.6540 6348.04 6203.25 20:34:46
تولا 72.76 1.0482 0.5325 74.04 72.35 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8736.78 38.8215 0.4400 8803.16 8630.02 20:34:46
گرم 280.89 1.2481 0.0141 283.03 277.46 20:34:46
کیلوگرم 280893.74 1248.1393 14.1463 283028.06 277461.36 20:34:46
تولا 3276.29 14.5581 0.1650 3301.19 3236.26 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18100.52 23.2929 0.1300 18302.40 17986.00 20:33:09
گرم 581.95 0.7489 0.0042 588.44 578.26 20:33:09
کیلوگرم 581944.94 748.8836 4.1796 588435.26 578262.93 20:33:09
تولا 6787.70 8.7348 0.0488 6863.40 6744.76 20:33:09

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2215.39 0.2349 0.0100 2224.76 2202.84 20:34:46
گرم 71.23 0.0076 0.0003 71.53 70.82 20:34:46
کیلوگرم 71226.51 7.5510 0.3215 71527.72 70822.95 20:34:46
تولا 830.77 0.0881 0.0038 834.29 826.07 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 32.61 0.4697 1.4200 33.18 32.42 20:34:46
گرم 1.05 0.0151 0.0457 1.07 1.04 20:34:46
کیلوگرم 1048.34 15.1021 45.6540 1066.80 1042.46 20:34:46
تولا 12.23 0.1761 0.5325 12.44 12.16 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1468.23 6.5240 0.4400 1479.38 1450.29 20:34:46
گرم 47.20 0.2098 0.0141 47.56 46.63 20:34:46
کیلوگرم 47204.53 209.7513 14.1463 47563.21 46627.72 20:34:46
تولا 550.59 2.4465 0.1650 554.77 543.86 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3041.82 3.9144 0.1300 3075.74 3022.57 20:33:09
گرم 97.80 0.1259 0.0042 98.89 97.18 20:33:09
کیلوگرم 97796.55 125.8508 4.1796 98887.26 97177.78 20:33:09
تولا 1140.68 1.4679 0.0488 1153.40 1133.46 20:33:09

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12818.48 1.3589 0.0100 12872.69 12745.86 20:34:46
گرم 412.12 0.0437 0.0003 413.87 409.79 20:34:46
کیلوگرم 412123.54 43.6911 0.3215 413866.33 409788.50 20:34:46
تولا 4806.94 0.5096 0.0038 4827.26 4779.70 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 188.67 2.7179 1.4200 191.99 187.61 20:34:46
گرم 6.07 0.0874 0.0457 6.17 6.03 20:34:46
کیلوگرم 6065.78 87.3822 45.6540 6172.58 6031.80 20:34:46
تولا 70.75 1.0192 0.5325 72.00 70.35 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8495.30 37.7485 0.4400 8559.85 8391.49 20:34:46
گرم 273.13 1.2136 0.0141 275.21 269.79 20:34:46
کیلوگرم 273130.03 1213.6416 14.1463 275205.36 269792.52 20:34:46
تولا 3185.74 14.1557 0.1650 3209.95 3146.81 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17600.24 22.6491 0.1300 17796.53 17488.88 20:33:09
گرم 565.86 0.7282 0.0042 572.17 562.28 20:33:09
کیلوگرم 565860.37 728.1849 4.1796 572171.31 562280.13 20:33:09
تولا 6600.09 8.4934 0.0488 6673.70 6558.33 20:33:09

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 514.97 0.0546 0.0100 517.14 512.05 20:34:46
گرم 16.56 0.0018 0.0003 16.63 16.46 20:34:46
کیلوگرم 16556.56 1.7552 0.3215 16626.58 16462.75 20:34:46
تولا 193.11 0.0205 0.0038 193.93 192.02 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7.58 0.1092 1.4200 7.71 7.54 20:34:46
گرم 0.24 0.0035 0.0457 0.25 0.24 20:34:46
کیلوگرم 243.69 3.5105 45.6540 247.98 242.32 20:34:46
تولا 2.84 0.0409 0.5325 2.89 2.83 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 341.29 1.5165 0.4400 343.88 337.12 20:34:46
گرم 10.97 0.0488 0.0141 11.06 10.84 20:34:46
کیلوگرم 10972.67 48.7566 14.1463 11056.04 10838.59 20:34:46
تولا 127.98 0.5687 0.1650 128.96 126.42 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 707.07 0.9099 0.1300 714.95 702.59 20:33:09
گرم 22.73 0.0293 0.0042 22.99 22.59 20:33:09
کیلوگرم 22732.75 29.2539 4.1796 22986.29 22588.92 20:33:09
تولا 265.15 0.3412 0.0488 268.11 263.47 20:33:09

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6920.56 0.7337 0.0100 6949.82 6881.35 20:34:46
گرم 222.50 0.0236 0.0003 223.44 221.24 20:34:46
کیلوگرم 222500.97 23.5883 0.3215 223441.88 221240.30 20:34:46
تولا 2595.21 0.2751 0.0038 2606.19 2580.51 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 101.86 1.4674 1.4200 103.65 101.29 20:34:46
گرم 3.27 0.0472 0.0457 3.33 3.26 20:34:46
کیلوگرم 3274.85 47.1767 45.6540 3332.51 3256.50 20:34:46
تولا 38.20 0.5503 0.5325 38.87 37.98 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4586.52 20.3800 0.4400 4621.37 4530.47 20:34:46
گرم 147.46 0.6552 0.0141 148.58 145.66 20:34:46
کیلوگرم 147459.90 655.2317 14.1463 148580.35 145658.01 20:34:46
تولا 1719.95 7.6425 0.1650 1733.01 1698.93 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9502.18 12.2280 0.1300 9608.15 9442.05 20:33:09
گرم 305.50 0.3931 0.0042 308.91 303.57 20:33:09
کیلوگرم 305501.79 393.1390 4.1796 308909.00 303568.86 20:33:09
تولا 3563.32 4.5855 0.0488 3603.06 3540.77 20:33:09

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14530.97 1.5405 0.0100 14592.41 14448.64 20:34:46
گرم 467.18 0.0495 0.0003 469.16 464.53 20:34:46
کیلوگرم 467181.07 49.5280 0.3215 469156.69 464534.07 20:34:46
تولا 5449.12 0.5777 0.0038 5472.16 5418.24 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 213.87 3.0810 1.4200 217.64 212.67 20:34:46
گرم 6.88 0.0991 0.0457 7.00 6.84 20:34:46
کیلوگرم 6876.14 99.0560 45.6540 6997.21 6837.61 20:34:46
تولا 80.20 1.1554 0.5325 81.61 79.75 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9630.23 42.7915 0.4400 9703.40 9512.55 20:34:46
گرم 309.62 1.3758 0.0141 311.97 305.84 20:34:46
کیلوگرم 309618.76 1375.7776 14.1463 311971.34 305835.37 20:34:46
تولا 3611.34 16.0468 0.1650 3638.78 3567.21 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 19951.54 25.6749 0.1300 20174.05 19825.30 20:33:09
گرم 641.46 0.8255 0.0042 648.61 637.40 20:33:09
کیلوگرم 641456.33 825.4666 4.1796 648610.37 637397.78 20:33:09
تولا 7481.83 9.6281 0.0488 7565.28 7434.49 20:33:09

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 268010.36 28.4130 0.0100 269143.72 266491.84 20:34:46
گرم 8616.73 0.9135 0.0003 8653.17 8567.91 20:34:46
کیلوگرم 8616726.67 913.4985 0.3215 8653165.11 8567905.25 20:34:46
تولا 100503.96 10.6549 0.0038 100928.97 99934.51 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3944.67 56.8260 1.4200 4014.13 3922.57 20:34:46
گرم 126.82 1.8270 0.0457 129.06 126.11 20:34:46
کیلوگرم 126824.04 1826.9970 45.6540 129057.04 126113.54 20:34:46
تولا 1479.25 21.3098 0.5325 1505.30 1470.97 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 177620.71 789.2500 0.4400 178970.33 175450.28 20:34:46
گرم 5710.64 25.3750 0.0141 5754.03 5640.86 20:34:46
کیلوگرم 5710634.25 25374.9578 14.1463 5754025.43 5640853.12 20:34:46
تولا 66607.82 295.9690 0.1650 67113.92 65793.90 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 367987.81 473.5500 0.1300 372091.91 365659.53 20:33:09
گرم 11831.08 15.2250 0.0042 11963.03 11756.23 20:33:09
کیلوگرم 11831074.08 15224.9747 4.1796 11963023.86 11756217.95 20:33:09
تولا 137995.53 177.5814 0.0488 139534.57 137122.42 20:33:09

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6183.68 0.6556 0.0100 6209.83 6148.64 20:34:46
گرم 198.81 0.0211 0.0003 199.65 197.68 20:34:46
کیلوگرم 198809.75 21.0767 0.3215 199650.47 197683.31 20:34:46
تولا 2318.88 0.2458 0.0038 2328.69 2305.74 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 91.01 1.3111 1.4200 92.62 90.50 20:34:46
گرم 2.93 0.0422 0.0457 2.98 2.91 20:34:46
کیلوگرم 2926.15 42.1535 45.6540 2977.67 2909.76 20:34:46
تولا 34.13 0.4917 0.5325 34.73 33.94 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4098.16 18.2100 0.4400 4129.30 4048.08 20:34:46
گرم 131.76 0.5855 0.0141 132.76 130.15 20:34:46
کیلوگرم 131758.82 585.4647 14.1463 132759.97 130148.79 20:34:46
تولا 1536.81 6.8288 0.1650 1548.49 1518.03 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8490.41 10.9260 0.1300 8585.10 8436.69 20:33:09
گرم 272.97 0.3513 0.0042 276.02 271.25 20:33:09
کیلوگرم 272972.90 351.2788 4.1796 276017.31 271245.78 20:33:09
تولا 3183.91 4.0973 0.0488 3219.42 3163.76 20:33:09

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 126343.50 13.3943 0.0100 126877.78 125627.65 20:34:46
گرم 4062.04 0.4306 0.0003 4079.22 4039.02 20:34:46
کیلوگرم 4062034.67 430.6348 0.3215 4079212.22 4039019.64 20:34:46
تولا 47378.85 5.0228 0.0038 47579.20 47110.40 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1859.57 26.7885 1.4200 1892.31 1849.15 20:34:46
گرم 59.79 0.8613 0.0457 60.84 59.45 20:34:46
کیلوگرم 59786.47 861.2696 45.6540 60839.13 59451.53 20:34:46
تولا 697.34 10.0457 0.5325 709.62 693.43 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 83732.67 372.0625 0.4400 84368.89 82709.49 20:34:46
گرم 2692.07 11.9621 0.0141 2712.52 2659.17 20:34:46
کیلوگرم 2692065.70 11962.0782 14.1463 2712520.86 2659169.99 20:34:46
تولا 31399.77 139.5235 0.1650 31638.36 31016.08 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 173474.14 223.2375 0.1300 175408.87 172376.56 20:33:09
گرم 5577.32 7.1773 0.0042 5639.53 5542.03 20:33:09
کیلوگرم 5577318.97 7177.2469 4.1796 5639521.78 5542030.84 20:33:09
تولا 65052.85 83.7141 0.0488 65778.37 64641.26 20:33:09

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6369.77 0.6753 0.0100 6396.70 6333.68 20:34:46
گرم 204.79 0.0217 0.0003 205.66 203.63 20:34:46
کیلوگرم 204792.60 21.7110 0.3215 205658.63 203632.27 20:34:46
تولا 2388.66 0.2532 0.0038 2398.77 2375.13 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 93.75 1.3506 1.4200 95.40 93.23 20:34:46
گرم 3.01 0.0434 0.0457 3.07 3.00 20:34:46
کیلوگرم 3014.21 43.4220 45.6540 3067.28 2997.32 20:34:46
تولا 35.16 0.5065 0.5325 35.78 34.96 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4221.49 18.7580 0.4400 4253.56 4169.90 20:34:46
گرم 135.72 0.6031 0.0141 136.76 134.07 20:34:46
کیلوگرم 135723.89 603.0833 14.1463 136755.16 134065.41 20:34:46
تولا 1583.06 7.0343 0.1650 1595.09 1563.71 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8745.92 11.2548 0.1300 8843.46 8690.58 20:33:09
گرم 281.19 0.3619 0.0042 284.32 279.41 20:33:09
کیلوگرم 281187.57 361.8500 4.1796 284323.60 279408.47 20:33:09
تولا 3279.72 4.2206 0.0488 3316.30 3258.97 20:33:09

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2281.44 0.2419 0.0100 2291.09 2268.51 20:34:46
گرم 73.35 0.0078 0.0003 73.66 72.93 20:34:46
کیلوگرم 73349.99 7.7762 0.3215 73660.17 72934.40 20:34:46
تولا 855.54 0.0907 0.0038 859.16 850.69 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 33.58 0.4837 1.4200 34.17 33.39 20:34:46
گرم 1.08 0.0156 0.0457 1.10 1.07 20:34:46
کیلوگرم 1079.59 15.5523 45.6540 1098.60 1073.54 20:34:46
تولا 12.59 0.1814 0.5325 12.81 12.52 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1512.00 6.7185 0.4400 1523.49 1493.52 20:34:46
گرم 48.61 0.2160 0.0141 48.98 48.02 20:34:46
کیلوگرم 48611.84 216.0046 14.1463 48981.21 48017.83 20:34:46
تولا 567.00 2.5194 0.1650 571.31 560.07 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3132.50 4.0311 0.1300 3167.44 3112.68 20:33:09
گرم 100.71 0.1296 0.0042 101.84 100.08 20:33:09
کیلوگرم 100712.16 129.6028 4.1796 101835.38 100074.94 20:33:09
تولا 1174.69 1.5117 0.0488 1187.79 1167.26 20:33:09

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10594.60 1.1232 0.0100 10639.40 10534.57 20:34:46
گرم 340.62 0.0361 0.0003 342.06 338.69 20:34:46
کیلوگرم 340624.09 36.1111 0.3215 342064.52 338694.15 20:34:46
تولا 3972.98 0.4212 0.0038 3989.78 3950.47 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 155.94 2.2464 1.4200 158.68 155.06 20:34:46
گرم 5.01 0.0722 0.0457 5.10 4.99 20:34:46
کیلوگرم 5013.43 72.2222 45.6540 5101.70 4985.34 20:34:46
تولا 58.48 0.8424 0.5325 59.51 58.15 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7021.45 31.1995 0.4400 7074.80 6935.65 20:34:46
گرم 225.74 1.0031 0.0141 227.46 222.99 20:34:46
کیلوگرم 225744.61 1003.0865 14.1463 227459.89 222986.12 20:34:46
تولا 2633.04 11.6998 0.1650 2653.05 2600.87 20:34:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14546.77 18.7197 0.1300 14709.00 14454.73 20:33:09
گرم 467.69 0.6019 0.0042 472.91 464.73 20:33:09
کیلوگرم 467689.07 601.8519 4.1796 472905.12 464729.96 20:33:09
تولا 5455.04 7.0199 0.0488 5515.88 5420.53 20:33:09
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 77.73 1.89 0.82 0.06 1,402.67 13.83 6.56 0.50