منتدى على الانترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1901.56 1.2100 0.0600 1903.01 1901.29 00:30:12
گرم 61.14 0.0389 0.0019 61.18 61.13 00:30:12
کیلوگرم 61136.53 38.9024 1.9290 61183.15 61127.85 00:30:12
تولا 713.09 0.4538 0.0225 713.63 712.98 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24.61 0.0100 0.0500 24.62 24.59 00:29:44
گرم 0.79 0.0003 0.0016 0.79 0.79 00:29:44
کیلوگرم 791.23 0.3215 1.6075 791.55 790.59 00:29:44
تولا 9.23 0.0038 0.0188 9.23 9.22 00:29:44
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 908.60 0.6000 0.0700 908.85 907.20 00:30:12
گرم 29.21 0.0193 0.0023 29.22 29.17 00:30:12
کیلوگرم 29212.15 19.2904 2.2506 29220.18 29167.14 00:30:12
تولا 340.73 0.2250 0.0263 340.82 340.20 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2409.60 6.9500 0.2900 2409.60 2400.80 00:30:12
گرم 77.47 0.2234 0.0093 77.47 77.19 00:30:12
کیلوگرم 77470.38 223.4475 9.3237 77470.38 77187.45 00:30:12
تولا 903.60 2.6063 0.1088 903.60 900.30 00:30:12

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1603.40 1.0203 0.0600 1604.62 1603.17 00:30:12
گرم 51.55 0.0328 0.0019 51.59 51.54 00:30:12
کیلوگرم 51550.32 32.8025 1.9290 51589.63 51543.00 00:30:12
تولا 601.27 0.3826 0.0225 601.73 601.19 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20.75 0.0084 0.0500 20.76 20.73 00:29:44
گرم 0.67 0.0003 0.0016 0.67 0.67 00:29:44
کیلوگرم 667.16 0.2711 1.6075 667.44 666.62 00:29:44
تولا 7.78 0.0032 0.0188 7.78 7.78 00:29:44
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 766.13 0.5059 0.0700 766.34 764.95 00:30:12
گرم 24.63 0.0163 0.0023 24.64 24.59 00:30:12
کیلوگرم 24631.68 16.2657 2.2506 24638.46 24593.73 00:30:12
تولا 287.30 0.1897 0.0263 287.38 286.86 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2031.77 5.8602 0.2900 2031.77 2024.35 00:30:12
گرم 65.32 0.1884 0.0093 65.32 65.08 00:30:12
کیلوگرم 65323.03 188.4110 9.3237 65323.03 65084.46 00:30:12
تولا 761.92 2.1976 0.1088 761.92 759.13 00:30:12

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1458.88 0.9283 0.0600 1459.99 1458.67 00:30:12
گرم 46.90 0.0298 0.0019 46.94 46.90 00:30:12
کیلوگرم 46903.94 29.8459 1.9290 46939.71 46897.28 00:30:12
تولا 547.08 0.3481 0.0225 547.50 547.00 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18.88 0.0077 0.0500 18.89 18.87 00:29:44
گرم 0.61 0.0002 0.0016 0.61 0.61 00:29:44
کیلوگرم 607.03 0.2467 1.6075 607.28 606.54 00:29:44
تولا 7.08 0.0029 0.0188 7.08 7.07 00:29:44
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 697.08 0.4603 0.0700 697.27 696.00 00:30:12
گرم 22.41 0.0148 0.0023 22.42 22.38 00:30:12
کیلوگرم 22411.56 14.7996 2.2506 22417.73 22377.03 00:30:12
تولا 261.40 0.1726 0.0263 261.48 261.00 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1848.65 5.3320 0.2900 1848.65 1841.89 00:30:12
گرم 59.44 0.1714 0.0093 59.44 59.22 00:30:12
کیلوگرم 59435.28 171.4289 9.3237 59435.28 59218.22 00:30:12
تولا 693.24 1.9995 0.1088 693.24 690.71 00:30:12

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6985.38 4.4449 0.0600 6990.71 6984.39 00:30:12
گرم 224.59 0.1429 0.0019 224.76 224.55 00:30:12
کیلوگرم 224585.04 142.9079 1.9290 224756.29 224553.15 00:30:12
تولا 2619.52 1.6669 0.0225 2621.52 2619.15 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 90.40 0.0367 0.0500 90.44 90.33 00:29:44
گرم 2.91 0.0012 0.0016 2.91 2.90 00:29:44
کیلوگرم 2906.58 1.1811 1.6075 2907.76 2904.22 00:29:44
تولا 33.90 0.0138 0.0188 33.92 33.87 00:29:44
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3337.74 2.2041 0.0700 3338.66 3332.60 00:30:12
گرم 107.31 0.0709 0.0023 107.34 107.15 00:30:12
کیلوگرم 107310.82 70.8634 2.2506 107340.35 107145.47 00:30:12
تولا 1251.65 0.8265 0.0263 1252.00 1249.73 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8851.67 25.5308 0.2900 8851.67 8819.34 00:30:12
گرم 284.59 0.8208 0.0093 284.59 283.55 00:30:12
کیلوگرم 284587.45 820.8345 9.3237 284587.45 283548.12 00:30:12
تولا 3319.38 9.5741 0.1088 3319.38 3307.25 00:30:12

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2496.56 1.5886 0.0600 2498.46 2496.20 00:30:12
گرم 80.27 0.0511 0.0019 80.33 80.25 00:30:12
کیلوگرم 80266.15 51.0749 1.9290 80327.35 80254.75 00:30:12
تولا 936.21 0.5957 0.0225 936.92 936.08 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 32.31 0.0131 0.0500 32.32 32.28 00:29:44
گرم 1.04 0.0004 0.0016 1.04 1.04 00:29:44
کیلوگرم 1038.80 0.4221 1.6075 1039.23 1037.96 00:29:44
تولا 12.12 0.0049 0.0188 12.12 12.11 00:29:44
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1192.90 0.7877 0.0700 1193.23 1191.06 00:30:12
گرم 38.35 0.0253 0.0023 38.36 38.29 00:30:12
کیلوگرم 38352.63 25.3264 2.2506 38363.18 38293.53 00:30:12
تولا 447.34 0.2954 0.0263 447.46 446.65 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3163.56 9.1247 0.2900 3163.56 3152.01 00:30:12
گرم 101.71 0.2934 0.0093 101.71 101.34 00:30:12
کیلوگرم 101710.86 293.3643 9.3237 101710.86 101339.41 00:30:12
تولا 1186.34 3.4217 0.1088 1186.34 1182.00 00:30:12

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12720.11 8.0941 0.0600 12729.80 12718.30 00:30:12
گرم 408.96 0.2602 0.0019 409.27 408.90 00:30:12
کیلوگرم 408960.58 260.2297 1.9290 409272.42 408902.51 00:30:12
تولا 4770.04 3.0353 0.0225 4773.68 4769.37 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 164.62 0.0669 0.0500 164.69 164.49 00:29:44
گرم 5.29 0.0022 0.0016 5.29 5.29 00:29:44
کیلوگرم 5292.77 2.1507 1.6075 5294.92 5288.47 00:29:44
تولا 61.73 0.0251 0.0188 61.76 61.68 00:29:44
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6077.90 4.0136 0.0700 6079.57 6068.53 00:30:12
گرم 195.41 0.1290 0.0023 195.46 195.11 00:30:12
کیلوگرم 195408.81 129.0395 2.2506 195462.58 195107.72 00:30:12
تولا 2279.21 1.5051 0.0263 2279.84 2275.70 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16118.54 46.4906 0.2900 16118.54 16059.67 00:30:12
گرم 518.22 1.4947 0.0093 518.22 516.33 00:30:12
کیلوگرم 518222.62 1494.7075 9.3237 518222.62 516330.04 00:30:12
تولا 6044.46 17.4340 0.1088 6044.46 6022.38 00:30:12

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 199150.38 126.7233 0.0600 199302.24 199122.10 00:30:12
گرم 6402.83 4.0742 0.0019 6407.72 6401.92 00:30:12
کیلوگرم 6402828.58 4074.2457 1.9290 6407710.94 6401919.45 00:30:12
تولا 74681.45 47.5213 0.0225 74738.39 74670.84 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2577.41 1.0473 0.0500 2578.45 2575.31 00:29:44
گرم 82.87 0.0337 0.0016 82.90 82.80 00:29:44
کیلوگرم 82865.44 33.6715 1.6075 82899.11 82798.10 00:29:44
تولا 966.53 0.3927 0.0188 966.92 965.74 00:29:44
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 95157.68 62.8380 0.0700 95183.86 95011.06 00:30:12
گرم 3059.39 2.0203 0.0023 3060.23 3054.68 00:30:12
کیلوگرم 3059388.11 2020.2871 2.2506 3060229.89 3054674.10 00:30:12
تولا 35684.16 23.5643 0.0263 35693.97 35629.17 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 252357.41 727.8735 0.2900 252357.41 251435.78 00:30:12
گرم 8113.48 23.4017 0.0093 8113.48 8083.85 00:30:12
کیلوگرم 8113473.02 23401.6590 9.3237 8113473.02 8083842.14 00:30:12
تولا 94634.10 272.9528 0.1088 94634.10 94288.49 00:30:12

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16652.34 10.5962 0.0600 16665.04 16649.98 00:30:12
گرم 535.39 0.3407 0.0019 535.79 535.31 00:30:12
کیلوگرم 535384.80 340.6759 1.9290 535793.05 535308.78 00:30:12
تولا 6244.63 3.9736 0.0225 6249.39 6243.75 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 215.51 0.0876 0.0500 215.60 215.34 00:29:44
گرم 6.93 0.0028 0.0016 6.93 6.92 00:29:44
کیلوگرم 6928.95 2.8155 1.6075 6931.77 6923.32 00:29:44
تولا 80.82 0.0328 0.0188 80.85 80.75 00:29:44
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7956.79 5.2543 0.0700 7958.98 7944.53 00:30:12
گرم 255.82 0.1689 0.0023 255.89 255.42 00:30:12
کیلوگرم 255816.61 168.9302 2.2506 255887.00 255422.44 00:30:12
تولا 2983.80 1.9704 0.0263 2984.62 2979.20 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 21101.35 60.8625 0.2900 21101.35 21024.29 00:30:12
گرم 678.42 1.9568 0.0093 678.42 675.95 00:30:12
کیلوگرم 678423.62 1956.7746 9.3237 678423.62 675945.98 00:30:12
تولا 7913.01 22.8235 0.1088 7913.01 7884.11 00:30:12

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1719.77 1.0943 0.0600 1721.08 1719.53 00:30:12
گرم 55.29 0.0352 0.0019 55.33 55.28 00:30:12
کیلوگرم 55291.88 35.1833 1.9290 55334.04 55284.03 00:30:12
تولا 644.91 0.4104 0.0225 645.41 644.82 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22.26 0.0090 0.0500 22.27 22.24 00:29:44
گرم 0.72 0.0003 0.0016 0.72 0.72 00:29:44
کیلوگرم 715.59 0.2908 1.6075 715.88 715.01 00:29:44
تولا 8.35 0.0034 0.0188 8.35 8.34 00:29:44
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 821.74 0.5426 0.0700 821.96 820.47 00:30:12
گرم 26.42 0.0174 0.0023 26.43 26.38 00:30:12
کیلوگرم 26419.47 17.4463 2.2506 26426.73 26378.76 00:30:12
تولا 308.15 0.2035 0.0263 308.24 307.68 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2179.24 6.2856 0.2900 2179.24 2171.28 00:30:12
گرم 70.06 0.2021 0.0093 70.06 69.81 00:30:12
کیلوگرم 70064.21 202.0859 9.3237 70064.21 69808.33 00:30:12
تولا 817.22 2.3571 0.1088 817.22 814.23 00:30:12

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 140439.71 89.3646 0.0600 140546.80 140419.77 00:30:12
گرم 4515.24 2.8731 0.0019 4518.68 4514.60 00:30:12
کیلوگرم 4515238.28 2873.1349 1.9290 4518681.29 4514597.17 00:30:12
تولا 52664.93 33.5117 0.0225 52705.09 52657.45 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1817.57 0.7386 0.0500 1818.31 1816.09 00:29:44
گرم 58.44 0.0237 0.0016 58.46 58.39 00:29:44
کیلوگرم 58436.24 23.7449 1.6075 58459.98 58388.75 00:29:44
تولا 681.59 0.2770 0.0188 681.87 681.04 00:29:44
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 67104.65 44.3130 0.0700 67123.12 67001.26 00:30:12
گرم 2157.46 1.4247 0.0023 2158.06 2154.14 00:30:12
کیلوگرم 2157463.08 1424.6950 2.2506 2158056.71 2154138.79 00:30:12
تولا 25164.26 16.6174 0.0263 25171.19 25125.49 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 177961.01 513.2923 0.2900 177961.01 177311.08 00:30:12
گرم 5721.58 16.5027 0.0093 5721.58 5700.68 00:30:12
کیلوگرم 5721575.00 16502.7167 9.3237 5721575.00 5700679.47 00:30:12
تولا 66735.43 192.4847 0.1088 66735.43 66491.71 00:30:12

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14737.47 9.3777 0.0600 14748.71 14735.38 00:30:12
گرم 473.82 0.3015 0.0019 474.18 473.75 00:30:12
کیلوگرم 473820.32 301.5012 1.9290 474181.62 473753.04 00:30:12
تولا 5526.56 3.5167 0.0225 5530.77 5525.77 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 190.73 0.0775 0.0500 190.81 190.58 00:29:44
گرم 6.13 0.0025 0.0016 6.13 6.13 00:29:44
کیلوگرم 6132.19 2.4917 1.6075 6134.68 6127.20 00:29:44
تولا 71.52 0.0291 0.0188 71.55 71.47 00:29:44
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7041.83 4.6501 0.0700 7043.77 7030.98 00:30:12
گرم 226.40 0.1495 0.0023 226.46 226.05 00:30:12
کیلوگرم 226399.98 149.5047 2.2506 226462.27 226051.13 00:30:12
تولا 2640.69 1.7438 0.0263 2641.42 2636.62 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18674.88 53.8639 0.2900 18674.88 18606.68 00:30:12
گرم 600.41 1.7318 0.0093 600.41 598.22 00:30:12
کیلوگرم 600410.95 1731.7630 9.3237 600410.95 598218.21 00:30:12
تولا 7003.09 20.1990 0.1088 7003.09 6977.51 00:30:12

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2664.28 1.6953 0.0600 2666.31 2663.90 00:30:12
گرم 85.66 0.0545 0.0019 85.72 85.65 00:30:12
کیلوگرم 85658.39 54.5061 1.9290 85723.71 85646.23 00:30:12
تولا 999.10 0.6357 0.0225 999.87 998.96 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 34.48 0.0140 0.0500 34.50 34.45 00:29:44
گرم 1.11 0.0005 0.0016 1.11 1.11 00:29:44
کیلوگرم 1108.59 0.4505 1.6075 1109.04 1107.69 00:29:44
تولا 12.93 0.0053 0.0188 12.94 12.92 00:29:44
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1273.04 0.8407 0.0700 1273.39 1271.08 00:30:12
گرم 40.93 0.0270 0.0023 40.94 40.87 00:30:12
کیلوگرم 40929.14 27.0278 2.2506 40940.40 40866.07 00:30:12
تولا 477.39 0.3152 0.0263 477.52 476.65 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3376.09 9.7376 0.2900 3376.09 3363.76 00:30:12
گرم 108.54 0.3131 0.0093 108.54 108.15 00:30:12
کیلوگرم 108543.75 313.0723 9.3237 108543.75 108147.34 00:30:12
تولا 1266.03 3.6516 0.1088 1266.03 1261.41 00:30:12

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15154.48 9.6431 0.0600 15166.04 15152.33 00:30:12
گرم 487.23 0.3100 0.0019 487.60 487.16 00:30:12
کیلوگرم 487227.56 310.0325 1.9290 487599.09 487158.38 00:30:12
تولا 5682.94 3.6162 0.0225 5687.27 5682.13 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 196.13 0.0797 0.0500 196.21 195.97 00:29:44
گرم 6.31 0.0026 0.0016 6.31 6.30 00:29:44
کیلوگرم 6305.70 2.5623 1.6075 6308.26 6300.58 00:29:44
تولا 73.55 0.0299 0.0188 73.58 73.49 00:29:44
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7241.09 4.7817 0.0700 7243.08 7229.93 00:30:12
گرم 232.81 0.1537 0.0023 232.87 232.45 00:30:12
کیلوگرم 232806.20 153.7351 2.2506 232870.26 232447.49 00:30:12
تولا 2715.41 1.7931 0.0263 2716.16 2711.23 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 19203.31 55.3880 0.2900 19203.31 19133.18 00:30:12
گرم 617.40 1.7808 0.0093 617.40 615.15 00:30:12
کیلوگرم 617400.20 1780.7650 9.3237 617400.20 615145.42 00:30:12
تولا 7201.25 20.7705 0.1088 7201.25 7174.95 00:30:12

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 581.88 0.3703 0.0600 582.32 581.79 00:30:12
گرم 18.71 0.0119 0.0019 18.72 18.71 00:30:12
کیلوگرم 18707.78 11.9041 1.9290 18722.04 18705.12 00:30:12
تولا 218.20 0.1388 0.0225 218.37 218.17 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7.53 0.0031 0.0500 7.53 7.52 00:29:44
گرم 0.24 0.0001 0.0016 0.24 0.24 00:29:44
کیلوگرم 242.12 0.0984 1.6075 242.21 241.92 00:29:44
تولا 2.82 0.0011 0.0188 2.83 2.82 00:29:44
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 278.03 0.1836 0.0700 278.11 277.60 00:30:12
گرم 8.94 0.0059 0.0023 8.94 8.93 00:30:12
کیلوگرم 8938.92 5.9029 2.2506 8941.38 8925.14 00:30:12
تولا 104.26 0.0689 0.0263 104.29 104.10 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 737.34 2.1267 0.2900 737.34 734.64 00:30:12
گرم 23.71 0.0684 0.0093 23.71 23.62 00:30:12
کیلوگرم 23705.94 68.3749 9.3237 23705.94 23619.36 00:30:12
تولا 276.50 0.7975 0.1088 276.50 275.49 00:30:12

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7910.49 5.0336 0.0600 7916.52 7909.37 00:30:12
گرم 254.33 0.1618 0.0019 254.52 254.29 00:30:12
کیلوگرم 254327.96 161.8339 1.9290 254521.89 254291.84 00:30:12
تولا 2966.44 1.8876 0.0225 2968.70 2966.01 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 102.38 0.0416 0.0500 102.42 102.29 00:29:44
گرم 3.29 0.0013 0.0016 3.29 3.29 00:29:44
کیلوگرم 3291.51 1.3375 1.6075 3292.85 3288.84 00:29:44
تولا 38.39 0.0156 0.0188 38.41 38.36 00:29:44
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3779.78 2.4960 0.0700 3780.82 3773.95 00:30:12
گرم 121.52 0.0802 0.0023 121.56 121.34 00:30:12
کیلوگرم 121522.53 80.2482 2.2506 121555.97 121335.28 00:30:12
تولا 1417.42 0.9360 0.0263 1417.81 1415.23 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10023.94 28.9120 0.2900 10023.94 9987.33 00:30:12
گرم 322.28 0.9295 0.0093 322.28 321.10 00:30:12
کیلوگرم 322276.79 929.5417 9.3237 322276.79 321099.81 00:30:12
تولا 3758.98 10.8420 0.1088 3758.98 3745.25 00:30:12

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17603.69 11.2016 0.0600 17617.12 17601.19 00:30:12
گرم 565.97 0.3601 0.0019 566.40 565.89 00:30:12
کیلوگرم 565971.41 360.1387 1.9290 566402.98 565891.05 00:30:12
تولا 6601.39 4.2006 0.0225 6606.42 6600.45 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 227.83 0.0926 0.0500 227.92 227.64 00:29:44
گرم 7.32 0.0030 0.0016 7.33 7.32 00:29:44
کیلوگرم 7324.81 2.9764 1.6075 7327.78 7318.85 00:29:44
تولا 85.44 0.0347 0.0188 85.47 85.37 00:29:44
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8411.36 5.5545 0.0700 8413.68 8398.40 00:30:12
گرم 270.43 0.1786 0.0023 270.51 270.01 00:30:12
کیلوگرم 270431.45 178.5812 2.2506 270505.86 270014.76 00:30:12
تولا 3154.26 2.0829 0.0263 3155.13 3149.40 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22306.87 64.3396 0.2900 22306.87 22225.41 00:30:12
گرم 717.18 2.0686 0.0093 717.18 714.56 00:30:12
کیلوگرم 717182.05 2068.5654 9.3237 717182.05 714562.86 00:30:12
تولا 8365.08 24.1274 0.1088 8365.08 8334.53 00:30:12

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 307957.64 195.9595 0.0600 308192.47 307913.92 00:30:12
گرم 9901.07 6.3002 0.0019 9908.62 9899.66 00:30:12
کیلوگرم 9901060.72 6300.2395 1.9290 9908610.59 9899654.88 00:30:12
تولا 115484.20 73.4849 0.0225 115572.26 115467.80 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3985.59 1.6195 0.0500 3987.21 3982.35 00:29:44
گرم 128.14 0.0521 0.0016 128.19 128.04 00:29:44
کیلوگرم 128139.58 52.0681 1.6075 128191.65 128035.45 00:29:44
تولا 1494.60 0.6073 0.0188 1495.20 1493.38 00:29:44
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 147147.77 97.1700 0.0700 147188.26 146921.04 00:30:12
گرم 4730.91 3.1241 0.0023 4732.21 4723.62 00:30:12
کیلوگرم 4730907.13 3124.0857 2.2506 4732208.84 4723617.60 00:30:12
تولا 55180.45 36.4388 0.0263 55195.64 55095.43 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 390234.72 1125.5525 0.2900 390234.72 388809.56 00:30:12
گرم 12546.34 36.1874 0.0093 12546.34 12500.52 00:30:12
کیلوگرم 12546328.23 36187.3262 9.3237 12546328.23 12500508.30 00:30:12
تولا 146338.13 422.0825 0.1088 146338.13 145803.69 00:30:12

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6925.48 4.4068 0.0600 6930.76 6924.50 00:30:12
گرم 222.66 0.1417 0.0019 222.83 222.63 00:30:12
کیلوگرم 222659.24 141.6824 1.9290 222829.02 222627.62 00:30:12
تولا 2597.06 1.6526 0.0225 2599.04 2596.69 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 89.63 0.0364 0.0500 89.67 89.56 00:29:44
گرم 2.88 0.0012 0.0016 2.88 2.88 00:29:44
کیلوگرم 2881.66 1.1709 1.6075 2882.83 2879.32 00:29:44
تولا 33.61 0.0137 0.0188 33.62 33.58 00:29:44
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3309.12 2.1852 0.0700 3310.03 3304.02 00:30:12
گرم 106.39 0.0703 0.0023 106.42 106.23 00:30:12
کیلوگرم 106390.64 70.2558 2.2506 106419.91 106226.71 00:30:12
تولا 1240.92 0.8195 0.0263 1241.26 1239.01 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8775.76 25.3119 0.2900 8775.76 8743.71 00:30:12
گرم 282.15 0.8138 0.0093 282.15 281.12 00:30:12
کیلوگرم 282147.13 813.7959 9.3237 282147.13 281116.71 00:30:12
تولا 3290.91 9.4920 0.1088 3290.91 3278.90 00:30:12

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 145184.11 92.3835 0.0600 145294.81 145163.49 00:30:12
گرم 4667.78 2.9702 0.0019 4671.34 4667.11 00:30:12
کیلوگرم 4667773.92 2970.1963 1.9290 4671333.24 4667111.15 00:30:12
تولا 54444.08 34.6438 0.0225 54485.60 54436.35 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1878.97 0.7635 0.0500 1879.74 1877.45 00:29:44
گرم 60.41 0.0245 0.0016 60.43 60.36 00:29:44
کیلوگرم 60410.36 24.5471 1.6075 60434.90 60361.26 00:29:44
تولا 704.62 0.2863 0.0188 704.90 704.04 00:29:44
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 69371.61 45.8100 0.0700 69390.70 69264.72 00:30:12
گرم 2230.35 1.4728 0.0023 2230.96 2226.91 00:30:12
کیلوگرم 2230347.39 1472.8246 2.2506 2230961.07 2226910.80 00:30:12
تولا 26014.37 17.1788 0.0263 26021.53 25974.29 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 183972.96 530.6325 0.2900 183972.96 183301.08 00:30:12
گرم 5914.87 17.0602 0.0093 5914.87 5893.27 00:30:12
کیلوگرم 5914863.60 17060.2183 9.3237 5914863.60 5893262.17 00:30:12
تولا 68989.91 198.9873 0.1088 68989.91 68737.96 00:30:12

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7132.37 4.5385 0.0600 7137.81 7131.36 00:30:12
گرم 229.31 0.1459 0.0019 229.49 229.28 00:30:12
کیلوگرم 229310.89 145.9150 1.9290 229485.75 229278.33 00:30:12
تولا 2674.64 1.7019 0.0225 2676.68 2674.26 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 92.31 0.0375 0.0500 92.34 92.23 00:29:44
گرم 2.97 0.0012 0.0016 2.97 2.97 00:29:44
کیلوگرم 2967.74 1.2059 1.6075 2968.95 2965.33 00:29:44
تولا 34.62 0.0141 0.0188 34.63 34.59 00:29:44
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3407.98 2.2505 0.0700 3408.91 3402.73 00:30:12
گرم 109.57 0.0724 0.0023 109.60 109.40 00:30:12
کیلوگرم 109568.92 72.3546 2.2506 109599.07 109400.09 00:30:12
تولا 1277.99 0.8439 0.0263 1278.34 1276.02 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9037.93 26.0681 0.2900 9037.93 9004.92 00:30:12
گرم 290.58 0.8381 0.0093 290.58 289.51 00:30:12
کیلوگرم 290575.91 838.1070 9.3237 290575.91 289514.71 00:30:12
تولا 3389.23 9.7755 0.1088 3389.23 3376.85 00:30:12

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2581.94 1.6429 0.0600 2583.91 2581.57 00:30:12
گرم 83.01 0.0528 0.0019 83.07 83.00 00:30:12
کیلوگرم 83011.18 52.8216 1.9290 83074.48 82999.39 00:30:12
تولا 968.23 0.6161 0.0225 968.97 968.09 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 33.42 0.0136 0.0500 33.43 33.39 00:29:44
گرم 1.07 0.0004 0.0016 1.07 1.07 00:29:44
کیلوگرم 1074.33 0.4365 1.6075 1074.77 1073.46 00:29:44
تولا 12.53 0.0051 0.0188 12.54 12.52 00:29:44
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1233.70 0.8147 0.0700 1234.04 1231.80 00:30:12
گرم 39.66 0.0262 0.0023 39.68 39.60 00:30:12
کیلوگرم 39664.25 26.1926 2.2506 39675.17 39603.14 00:30:12
تولا 462.64 0.3055 0.0263 462.76 461.92 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3271.75 9.4367 0.2900 3271.75 3259.81 00:30:12
گرم 105.19 0.3034 0.0093 105.19 104.81 00:30:12
کیلوگرم 105189.28 303.3970 9.3237 105189.28 104805.13 00:30:12
تولا 1226.91 3.5388 0.1088 1226.91 1222.43 00:30:12

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11933.24 7.5934 0.0600 11942.34 11931.55 00:30:12
گرم 383.66 0.2441 0.0019 383.96 383.61 00:30:12
کیلوگرم 383662.28 244.1319 1.9290 383954.84 383607.81 00:30:12
تولا 4474.97 2.8475 0.0225 4478.38 4474.33 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 154.44 0.0628 0.0500 154.50 154.31 00:29:44
گرم 4.97 0.0020 0.0016 4.97 4.96 00:29:44
کیلوگرم 4965.36 2.0176 1.6075 4967.38 4961.32 00:29:44
تولا 57.92 0.0235 0.0188 57.94 57.87 00:29:44
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5701.92 3.7653 0.0700 5703.49 5693.13 00:30:12
گرم 183.32 0.1211 0.0023 183.37 183.04 00:30:12
کیلوگرم 183320.83 121.0571 2.2506 183371.27 183038.36 00:30:12
تولا 2138.22 1.4120 0.0263 2138.81 2134.93 00:30:12
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15121.44 43.6147 0.2900 15121.44 15066.22 00:30:12
گرم 486.17 1.4022 0.0093 486.17 484.39 00:30:12
کیلوگرم 486165.38 1402.2449 9.3237 486165.38 484389.87 00:30:12
تولا 5670.55 16.3555 0.1088 5670.55 5649.84 00:30:12
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 76.02 2.14 0.99 0.08 1,402.67 12.78 5.64 0.62