منتدى على الانترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1782.65 5.0100 0.2800 1789.82 1781.08 04:58:46
گرم 57.31 0.1611 0.0090 57.54 57.26 04:58:46
کیلوگرم 57313.49 161.0751 9.0022 57544.01 57263.01 04:58:46
تولا 668.49 1.8788 0.1050 671.18 667.91 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22.39 0.2600 1.1800 22.74 22.37 04:58:46
گرم 0.72 0.0084 0.0379 0.73 0.72 04:58:46
کیلوگرم 719.85 8.3592 37.9379 731.11 719.21 04:58:46
تولا 8.40 0.0975 0.4425 8.53 8.39 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 969.70 1.2500 0.1300 972.65 967.05 04:57:24
گرم 31.18 0.0402 0.0042 31.27 31.09 04:57:24
کیلوگرم 31176.56 40.1884 4.1796 31271.40 31091.36 04:57:24
تولا 363.64 0.4688 0.0488 364.74 362.64 04:57:24
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2422.65 1.9500 0.0800 2425.30 2419.55 04:55:42
گرم 77.89 0.0627 0.0026 77.98 77.79 04:55:42
کیلوگرم 77889.95 62.6939 2.5721 77975.15 77790.28 04:55:42
تولا 908.49 0.7313 0.0300 909.49 907.33 04:55:42

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1489.58 4.1864 0.2800 1495.57 1488.27 04:58:46
گرم 47.89 0.1346 0.0090 48.08 47.85 04:58:46
کیلوگرم 47891.15 134.5944 9.0022 48083.77 47848.97 04:58:46
تولا 558.59 1.5699 0.1050 560.84 558.10 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18.71 0.2173 1.1800 19.00 18.69 04:58:46
گرم 0.60 0.0070 0.0379 0.61 0.60 04:58:46
کیلوگرم 601.51 6.9849 37.9379 610.91 600.97 04:58:46
تولا 7.02 0.0815 0.4425 7.13 7.01 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 810.28 1.0445 0.1300 812.75 808.07 04:57:24
گرم 26.05 0.0336 0.0042 26.13 25.98 04:57:24
کیلوگرم 26051.13 33.5814 4.1796 26130.38 25979.94 04:57:24
تولا 303.86 0.3917 0.0488 304.78 303.03 04:57:24
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2024.37 1.6294 0.0800 2026.58 2021.78 04:55:42
گرم 65.08 0.0524 0.0026 65.16 65.00 04:55:42
کیلوگرم 65084.84 52.3870 2.5721 65156.03 65001.56 04:55:42
تولا 759.14 0.6110 0.0300 759.97 758.17 04:55:42

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1337.34 3.7585 0.2800 1342.72 1336.17 04:58:46
گرم 43.00 0.1208 0.0090 43.17 42.96 04:58:46
کیلوگرم 42996.58 120.8386 9.0022 43169.51 42958.71 04:58:46
تولا 501.50 1.4094 0.1050 503.52 501.06 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16.80 0.1951 1.1800 17.06 16.78 04:58:46
گرم 0.54 0.0063 0.0379 0.55 0.54 04:58:46
کیلوگرم 540.03 6.2711 37.9379 548.48 539.55 04:58:46
تولا 6.30 0.0731 0.4425 6.40 6.29 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 727.47 0.9378 0.1300 729.68 725.48 04:57:24
گرم 23.39 0.0301 0.0042 23.46 23.32 04:57:24
کیلوگرم 23388.65 30.1493 4.1796 23459.80 23324.74 04:57:24
تولا 272.80 0.3517 0.0488 273.63 272.06 04:57:24
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1817.47 1.4629 0.0800 1819.46 1815.15 04:55:42
گرم 58.43 0.0470 0.0026 58.50 58.36 04:55:42
کیلوگرم 58433.04 47.0330 2.5721 58496.96 58358.27 04:55:42
تولا 681.55 0.5486 0.0300 682.30 680.68 04:55:42

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6548.56 18.4042 0.2800 6574.90 6542.80 04:58:46
گرم 210.54 0.5917 0.0090 211.39 210.36 04:58:46
کیلوگرم 210541.09 591.7095 9.0022 211387.91 210355.66 04:58:46
تولا 2455.71 6.9016 0.1050 2465.59 2453.55 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 82.25 0.9551 1.1800 83.54 82.18 04:58:46
گرم 2.64 0.0307 0.0379 2.69 2.64 04:58:46
کیلوگرم 2644.39 30.7075 37.9379 2685.72 2642.02 04:58:46
تولا 30.84 0.3582 0.4425 31.33 30.82 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3562.19 4.5919 0.1300 3573.03 3552.46 04:57:24
گرم 114.53 0.1476 0.0042 114.88 114.21 04:57:24
کیلوگرم 114527.08 147.6321 4.1796 114875.49 114214.10 04:57:24
تولا 1335.82 1.7220 0.0488 1339.89 1332.17 04:57:24
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8899.60 7.1633 0.0800 8909.34 8888.22 04:55:42
گرم 286.13 0.2303 0.0026 286.44 285.76 04:55:42
کیلوگرم 286128.72 230.3061 2.5721 286441.70 285762.60 04:55:42
تولا 3337.35 2.6862 0.0300 3341.00 3333.08 04:55:42

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2315.31 6.5070 0.2800 2324.62 2313.27 04:58:46
گرم 74.44 0.2092 0.0090 74.74 74.37 04:58:46
کیلوگرم 74438.76 209.2044 9.0022 74738.16 74373.20 04:58:46
تولا 868.24 2.4401 0.1050 871.73 867.48 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 29.08 0.3377 1.1800 29.53 29.05 04:58:46
گرم 0.93 0.0109 0.0379 0.95 0.93 04:58:46
کیلوگرم 934.95 10.8569 37.9379 949.56 934.11 04:58:46
تولا 10.91 0.1266 0.4425 11.08 10.90 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1259.45 1.6235 0.1300 1263.28 1256.00 04:57:24
گرم 40.49 0.0522 0.0042 40.62 40.38 04:57:24
کیلوگرم 40492.11 52.1967 4.1796 40615.29 40381.45 04:57:24
تولا 472.29 0.6088 0.0488 473.73 471.00 04:57:24
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3146.54 2.5327 0.0800 3149.98 3142.51 04:55:42
گرم 101.16 0.0814 0.0026 101.27 101.03 04:55:42
کیلوگرم 101163.46 81.4268 2.5721 101274.12 101034.02 04:55:42
تولا 1179.95 0.9497 0.0300 1181.24 1178.44 04:55:42

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11729.66 32.9653 0.2800 11776.84 11719.33 04:58:46
گرم 377.12 1.0599 0.0090 378.63 376.79 04:58:46
کیلوگرم 377117.00 1059.8582 9.0022 378633.81 376784.87 04:58:46
تولا 4398.63 12.3620 0.1050 4416.32 4394.75 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 147.32 1.7108 1.1800 149.63 147.19 04:58:46
گرم 4.74 0.0550 0.0379 4.81 4.73 04:58:46
کیلوگرم 4736.57 55.0026 37.9379 4810.61 4732.34 04:58:46
تولا 55.25 0.6415 0.4425 56.11 55.20 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6380.53 8.2249 0.1300 6399.94 6363.09 04:57:24
گرم 205.14 0.2644 0.0042 205.76 204.58 04:57:24
کیلوگرم 205138.62 264.4357 4.1796 205762.69 204578.02 04:57:24
تولا 2392.70 3.0843 0.0488 2399.98 2386.16 04:57:24
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15940.79 12.8308 0.0800 15958.23 15920.40 04:55:42
گرم 512.51 0.4125 0.0026 513.07 511.85 04:55:42
کیلوگرم 512508.07 412.5197 2.5721 513068.67 511852.27 04:55:42
تولا 5977.80 4.8116 0.0300 5984.34 5970.15 04:55:42

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 185199.51 520.4889 0.2800 185944.40 185036.40 04:58:46
گرم 5954.30 16.7341 0.0090 5978.25 5949.06 04:58:46
کیلوگرم 5954298.02 16734.0942 9.0022 5978246.81 5949054.00 04:58:46
تولا 69449.87 195.1835 0.1050 69729.20 69388.70 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2326.10 27.0114 1.1800 2362.46 2324.02 04:58:46
گرم 74.79 0.8684 0.0379 75.95 74.72 04:58:46
کیلوگرم 74785.70 868.4360 37.9379 75954.75 74718.90 04:58:46
تولا 872.29 10.1293 0.4425 885.92 871.51 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 100742.13 129.8625 0.1300 101048.61 100466.82 04:57:24
گرم 3238.93 4.1752 0.0042 3248.79 3230.08 04:57:24
کیلوگرم 3238932.37 4175.1732 4.1796 3248785.78 3230081.00 04:57:24
تولا 37778.33 48.6985 0.0488 37893.26 37675.09 04:57:24
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 251689.11 202.5855 0.0800 251964.42 251367.05 04:55:42
گرم 8091.99 6.5133 0.0026 8100.84 8081.64 04:55:42
کیلوگرم 8091986.71 6513.2702 2.5721 8100838.07 8081632.28 04:55:42
تولا 94383.49 75.9696 0.0300 94486.73 94262.71 04:55:42

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15145.04 42.5640 0.2800 15205.95 15131.70 04:58:46
گرم 486.92 1.3685 0.0090 488.88 486.50 04:58:46
کیلوگرم 486923.91 1368.4620 9.0022 488882.37 486495.07 04:58:46
تولا 5679.39 15.9615 0.1050 5702.24 5674.39 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 190.22 2.2089 1.1800 193.19 190.05 04:58:46
گرم 6.12 0.0710 0.0379 6.21 6.11 04:58:46
کیلوگرم 6115.74 71.0180 37.9379 6211.34 6110.28 04:58:46
تولا 71.33 0.8283 0.4425 72.45 71.27 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8238.38 10.6198 0.1300 8263.44 8215.86 04:57:24
گرم 264.87 0.3414 0.0042 265.68 264.15 04:57:24
کیلوگرم 264869.78 341.4326 4.1796 265675.56 264145.94 04:57:24
تولا 3089.39 3.9824 0.0488 3098.79 3080.95 04:57:24
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20582.35 16.5668 0.0800 20604.86 20556.01 04:55:42
گرم 661.74 0.5326 0.0026 662.46 660.89 04:55:42
کیلوگرم 661737.42 532.6349 2.5721 662461.26 660890.67 04:55:42
تولا 7718.39 6.2126 0.0300 7726.83 7708.51 04:55:42

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1611.34 4.5285 0.2800 1617.82 1609.92 04:58:46
گرم 51.81 0.1456 0.0090 52.01 51.76 04:58:46
کیلوگرم 51805.66 145.5958 9.0022 52014.03 51760.03 04:58:46
تولا 604.25 1.6982 0.1050 606.68 603.72 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20.24 0.2350 1.1800 20.55 20.22 04:58:46
گرم 0.65 0.0076 0.0379 0.66 0.65 04:58:46
کیلوگرم 650.68 7.5559 37.9379 660.85 650.10 04:58:46
تولا 7.59 0.0881 0.4425 7.71 7.58 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 876.51 1.1299 0.1300 879.18 874.12 04:57:24
گرم 28.18 0.0363 0.0042 28.27 28.10 04:57:24
کیلوگرم 28180.49 36.3263 4.1796 28266.22 28103.48 04:57:24
تولا 328.69 0.4237 0.0488 329.69 327.79 04:57:24
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2189.83 1.7626 0.0800 2192.23 2187.03 04:55:42
گرم 70.40 0.0567 0.0026 70.48 70.31 04:55:42
کیلوگرم 70404.72 56.6690 2.5721 70481.74 70314.63 04:55:42
تولا 821.19 0.6610 0.0300 822.09 820.14 04:55:42

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 131803.79 370.4244 0.2800 132333.92 131687.71 04:58:46
گرم 4237.59 11.9094 0.0090 4254.63 4233.86 04:58:46
کیلوگرم 4237587.19 11909.4112 9.0022 4254631.19 4233855.10 04:58:46
تولا 49426.46 138.9092 0.1050 49625.26 49382.93 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1655.45 19.2236 1.1800 1681.33 1653.97 04:58:46
گرم 53.22 0.6181 0.0379 54.06 53.18 04:58:46
کیلوگرم 53223.90 618.0533 37.9379 54055.89 53176.35 04:58:46
تولا 620.79 7.2089 0.4425 630.50 620.24 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 71696.71 92.4213 0.1300 71914.82 71500.78 04:57:24
گرم 2305.10 2.9714 0.0042 2312.12 2298.80 04:57:24
کیلوگرم 2305101.00 2971.4100 4.1796 2312113.53 2298801.61 04:57:24
تولا 26886.29 34.6580 0.0488 26968.08 26812.81 04:57:24
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 179123.47 144.1772 0.0800 179319.41 178894.27 04:55:42
گرم 5758.95 4.6354 0.0026 5765.25 5751.58 04:55:42
کیلوگرم 5758949.09 4635.3996 2.5721 5765248.48 5751579.99 04:55:42
تولا 67171.35 54.0665 0.0300 67244.83 67085.40 04:55:42

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13817.32 38.8325 0.2800 13872.89 13805.15 04:58:46
گرم 444.24 1.2485 0.0090 446.02 443.85 04:58:46
کیلوگرم 444236.83 1248.4933 9.0022 446023.59 443845.58 04:58:46
تولا 5181.50 14.5622 0.1050 5202.34 5176.94 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 173.54 2.0153 1.1800 176.26 173.39 04:58:46
گرم 5.58 0.0648 0.0379 5.67 5.57 04:58:46
کیلوگرم 5579.59 64.7921 37.9379 5666.81 5574.61 04:58:46
تولا 65.08 0.7557 0.4425 66.10 65.02 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7516.14 9.6888 0.1300 7539.01 7495.60 04:57:24
گرم 241.65 0.3115 0.0042 242.38 240.99 04:57:24
کیلوگرم 241649.48 311.5003 4.1796 242384.62 240989.10 04:57:24
تولا 2818.56 3.6333 0.0488 2827.13 2810.85 04:57:24
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18777.96 15.1145 0.0800 18798.50 18753.93 04:55:42
گرم 603.73 0.4859 0.0026 604.39 602.95 04:55:42
کیلوگرم 603724.99 485.9405 2.5721 604385.37 602952.47 04:55:42
تولا 7041.74 5.6679 0.0300 7049.44 7032.73 04:55:42

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2409.61 6.7720 0.2800 2419.30 2407.49 04:58:46
گرم 77.47 0.2177 0.0090 77.78 77.40 04:58:46
کیلوگرم 77470.64 217.7252 9.0022 77782.23 77402.41 04:58:46
تولا 903.60 2.5395 0.1050 907.24 902.81 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 30.26 0.3514 1.1800 30.74 30.24 04:58:46
گرم 0.97 0.0113 0.0379 0.99 0.97 04:58:46
کیلوگرم 973.03 11.2991 37.9379 988.24 972.16 04:58:46
تولا 11.35 0.1318 0.4425 11.53 11.34 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1310.74 1.6896 0.1300 1314.73 1307.16 04:57:24
گرم 42.14 0.0543 0.0042 42.27 42.03 04:57:24
کیلوگرم 42141.35 54.3227 4.1796 42269.55 42026.19 04:57:24
تولا 491.53 0.6336 0.0488 493.02 490.19 04:57:24
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3274.70 2.6358 0.0800 3278.28 3270.51 04:55:42
گرم 105.28 0.0847 0.0026 105.40 105.15 04:55:42
کیلوگرم 105283.84 84.7434 2.5721 105399.01 105149.12 04:55:42
تولا 1228.01 0.9884 0.0300 1229.36 1226.44 04:55:42

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14015.91 39.3906 0.2800 14072.28 14003.56 04:58:46
گرم 450.62 1.2664 0.0090 452.43 450.23 04:58:46
کیلوگرم 450621.55 1266.4370 9.0022 452434.00 450224.68 04:58:46
تولا 5255.97 14.7715 0.1050 5277.11 5251.34 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 176.04 2.0442 1.1800 178.79 175.88 04:58:46
گرم 5.66 0.0657 0.0379 5.75 5.65 04:58:46
کیلوگرم 5659.79 65.7233 37.9379 5748.26 5654.73 04:58:46
تولا 66.01 0.7666 0.4425 67.05 65.96 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7624.17 9.8280 0.1300 7647.36 7603.33 04:57:24
گرم 245.12 0.3160 0.0042 245.87 244.45 04:57:24
کیلوگرم 245122.55 315.9773 4.1796 245868.26 244452.68 04:57:24
تولا 2859.07 3.6855 0.0488 2867.76 2851.25 04:57:24
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 19047.84 15.3317 0.0800 19068.68 19023.47 04:55:42
گرم 612.40 0.4929 0.0026 613.07 611.62 04:55:42
کیلوگرم 612401.93 492.9246 2.5721 613071.80 611618.30 04:55:42
تولا 7142.95 5.7494 0.0300 7150.76 7133.81 04:55:42

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 544.60 1.5306 0.2800 546.79 544.12 04:58:46
گرم 17.51 0.0492 0.0090 17.58 17.49 04:58:46
کیلوگرم 17509.27 49.2084 9.0022 17579.69 17493.85 04:58:46
تولا 204.22 0.5740 0.1050 205.05 204.05 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6.84 0.0794 1.1800 6.95 6.83 04:58:46
گرم 0.22 0.0026 0.0379 0.22 0.22 04:58:46
کیلوگرم 219.92 2.5537 37.9379 223.35 219.72 04:58:46
تولا 2.57 0.0298 0.4425 2.61 2.56 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 296.24 0.3819 0.1300 297.14 295.43 04:57:24
گرم 9.52 0.0123 0.0042 9.55 9.50 04:57:24
کیلوگرم 9524.44 12.2776 4.1796 9553.41 9498.41 04:57:24
تولا 111.09 0.1432 0.0488 111.43 110.79 04:57:24
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 740.12 0.5957 0.0800 740.93 739.17 04:55:42
گرم 23.80 0.0192 0.0026 23.82 23.76 04:55:42
کیلوگرم 23795.38 19.1530 2.5721 23821.41 23764.93 04:55:42
تولا 277.55 0.2234 0.0300 277.85 277.19 04:55:42

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7253.60 20.3857 0.2800 7282.78 7247.21 04:58:46
گرم 233.21 0.6554 0.0090 234.15 233.00 04:58:46
کیلوگرم 233208.57 655.4147 9.0022 234146.56 233003.18 04:58:46
تولا 2720.10 7.6446 0.1050 2731.04 2717.71 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 91.10 1.0579 1.1800 92.53 91.02 04:58:46
گرم 2.93 0.0340 0.0379 2.97 2.93 04:58:46
کیلوگرم 2929.09 34.0135 37.9379 2974.88 2926.47 04:58:46
تولا 34.16 0.3967 0.4425 34.70 34.13 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3945.71 5.0863 0.1300 3957.71 3934.93 04:57:24
گرم 126.86 0.1635 0.0042 127.24 126.51 04:57:24
کیلوگرم 126857.41 163.5266 4.1796 127243.33 126510.73 04:57:24
تولا 1479.64 1.9073 0.0488 1484.14 1475.60 04:57:24
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9857.76 7.9346 0.0800 9868.55 9845.15 04:55:42
گرم 316.93 0.2551 0.0026 317.28 316.53 04:55:42
کیلوگرم 316934.20 255.1015 2.5721 317280.88 316528.65 04:55:42
تولا 3696.66 2.9755 0.0300 3700.71 3691.93 04:55:42

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15753.28 44.2734 0.2800 15816.64 15739.40 04:58:46
گرم 506.48 1.4234 0.0090 508.52 506.03 04:58:46
کیلوگرم 506479.27 1423.4208 9.0022 508516.38 506033.21 04:58:46
تولا 5907.48 16.6025 0.1050 5931.24 5902.28 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 197.86 2.2976 1.1800 200.95 197.68 04:58:46
گرم 6.36 0.0739 0.0379 6.46 6.36 04:58:46
کیلوگرم 6361.36 73.8701 37.9379 6460.80 6355.67 04:58:46
تولا 74.20 0.8616 0.4425 75.36 74.13 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8569.24 11.0463 0.1300 8595.31 8545.82 04:57:24
گرم 275.51 0.3551 0.0042 276.35 274.75 04:57:24
کیلوگرم 275507.22 355.1449 4.1796 276345.36 274754.32 04:57:24
تولا 3213.47 4.1423 0.0488 3223.24 3204.69 04:57:24
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 21408.96 17.2322 0.0800 21432.38 21381.56 04:55:42
گرم 688.31 0.5540 0.0026 689.07 687.43 04:55:42
کیلوگرم 688313.47 554.0261 2.5721 689066.38 687432.71 04:55:42
تولا 8028.37 6.4621 0.0300 8037.15 8018.09 04:55:42

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 284689.21 800.0970 0.2800 285834.25 284438.48 04:58:46
گرم 9152.97 25.7237 0.0090 9189.78 9144.91 04:58:46
کیلوگرم 9152963.65 25723.6967 9.0022 9189777.81 9144902.54 04:58:46
تولا 106758.53 300.0366 0.1050 107187.92 106664.51 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3575.68 41.5220 1.1800 3631.58 3572.49 04:58:46
گرم 114.96 1.3350 0.0379 116.76 114.86 04:58:46
کیلوگرم 114960.79 1334.9623 37.9379 116757.86 114858.10 04:58:46
تولا 1340.88 15.5708 0.4425 1361.84 1339.68 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 154861.09 199.6250 0.1300 155332.21 154437.89 04:57:24
گرم 4978.90 6.4181 0.0042 4994.05 4965.29 04:57:24
کیلوگرم 4978895.94 6418.0880 4.1796 4994042.63 4965289.60 04:57:24
تولا 58072.95 74.8594 0.0488 58249.62 57914.25 04:57:24
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 386897.21 311.4150 0.0800 387320.41 386402.14 04:55:42
گرم 12439.03 10.0122 0.0026 12452.64 12423.12 04:55:42
کیلوگرم 12439024.71 10012.2173 2.5721 12452631.05 12423107.85 04:55:42
تولا 145086.56 116.7807 0.0300 145245.26 144900.91 04:55:42

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6492.41 18.2464 0.2800 6518.52 6486.69 04:58:46
گرم 208.74 0.5866 0.0090 209.58 208.55 04:58:46
کیلوگرم 208735.71 586.6356 9.0022 209575.27 208551.88 04:58:46
تولا 2434.66 6.8424 0.1050 2444.45 2432.51 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 81.54 0.9469 1.1800 82.82 81.47 04:58:46
گرم 2.62 0.0304 0.0379 2.66 2.62 04:58:46
کیلوگرم 2621.71 30.4442 37.9379 2662.69 2619.37 04:58:46
تولا 30.58 0.3551 0.4425 31.06 30.55 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3531.65 4.5525 0.1300 3542.39 3522.00 04:57:24
گرم 113.55 0.1464 0.0042 113.89 113.23 04:57:24
کیلوگرم 113545.02 146.3662 4.1796 113890.44 113234.72 04:57:24
تولا 1324.37 1.7072 0.0488 1328.40 1320.75 04:57:24
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8823.29 7.1019 0.0800 8832.94 8812.00 04:55:42
گرم 283.68 0.2283 0.0026 283.99 283.31 04:55:42
کیلوگرم 283675.19 228.3312 2.5721 283985.49 283312.20 04:55:42
تولا 3308.74 2.6632 0.0300 3312.36 3304.50 04:55:42

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 135675.71 381.3061 0.2800 136221.41 135556.22 04:58:46
گرم 4362.08 12.2593 0.0090 4379.62 4358.23 04:58:46
کیلوگرم 4362072.08 12259.2663 9.0022 4379616.78 4358230.35 04:58:46
تولا 50878.43 142.9899 0.1050 51083.07 50833.62 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1704.08 19.7883 1.1800 1730.72 1702.56 04:58:46
گرم 54.79 0.6362 0.0379 55.64 54.74 04:58:46
کیلوگرم 54787.42 636.2094 37.9379 55643.86 54738.48 04:58:46
تولا 639.03 7.4206 0.4425 649.02 638.46 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 73802.90 95.1363 0.1300 74027.42 73601.21 04:57:24
گرم 2372.82 3.0587 0.0042 2380.04 2366.33 04:57:24
کیلوگرم 2372816.48 3058.6992 4.1796 2380035.01 2366332.03 04:57:24
تولا 27676.11 35.6761 0.0488 27760.30 27600.47 04:57:24
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 184385.47 148.4126 0.0800 184587.16 184149.53 04:55:42
گرم 5928.13 4.7716 0.0026 5934.61 5920.54 04:55:42
کیلوگرم 5928126.06 4771.5707 2.5721 5934610.50 5920540.48 04:55:42
تولا 69144.60 55.6547 0.0300 69220.24 69056.13 04:55:42

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6686.01 18.7905 0.2800 6712.90 6680.12 04:58:46
گرم 214.96 0.6041 0.0090 215.82 214.77 04:58:46
کیلوگرم 214959.96 604.1283 9.0022 215824.55 214770.64 04:58:46
تولا 2507.25 7.0464 0.1050 2517.34 2505.05 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 83.98 0.9752 1.1800 85.29 83.90 04:58:46
گرم 2.70 0.0314 0.0379 2.74 2.70 04:58:46
کیلوگرم 2699.89 31.3520 37.9379 2742.09 2697.48 04:58:46
تولا 31.49 0.3657 0.4425 31.98 31.46 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3636.96 4.6883 0.1300 3648.02 3627.02 04:57:24
گرم 116.93 0.1507 0.0042 117.29 116.61 04:57:24
کیلوگرم 116930.79 150.7306 4.1796 117286.51 116611.24 04:57:24
تولا 1363.86 1.7581 0.0488 1368.01 1360.13 04:57:24
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9086.39 7.3137 0.0800 9096.33 9074.76 04:55:42
گرم 292.13 0.2351 0.0026 292.45 291.76 04:55:42
کیلوگرم 292134.04 235.1398 2.5721 292453.59 291760.23 04:55:42
تولا 3407.40 2.7426 0.0300 3411.13 3403.04 04:55:42

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2384.29 6.7009 0.2800 2393.88 2382.19 04:58:46
گرم 76.66 0.2154 0.0090 76.97 76.59 04:58:46
کیلوگرم 76656.79 215.4380 9.0022 76965.11 76589.27 04:58:46
تولا 894.11 2.5128 0.1050 897.71 893.32 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 29.95 0.3478 1.1800 30.41 29.92 04:58:46
گرم 0.96 0.0112 0.0379 0.98 0.96 04:58:46
کیلوگرم 962.81 11.1804 37.9379 977.86 961.95 04:58:46
تولا 11.23 0.1304 0.4425 11.41 11.22 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1296.97 1.6719 0.1300 1300.92 1293.43 04:57:24
گرم 41.70 0.0538 0.0042 41.83 41.58 04:57:24
کیلوگرم 41698.64 53.7520 4.1796 41825.50 41584.69 04:57:24
تولا 486.37 0.6270 0.0488 487.85 485.04 04:57:24
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3240.29 2.6081 0.0800 3243.84 3236.15 04:55:42
گرم 104.18 0.0839 0.0026 104.29 104.04 04:55:42
کیلوگرم 104177.81 83.8531 2.5721 104291.76 104044.50 04:55:42
تولا 1215.11 0.9780 0.0300 1216.44 1213.56 04:55:42

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11084.87 31.1532 0.2800 11129.46 11075.11 04:58:46
گرم 356.39 1.0016 0.0090 357.82 356.07 04:58:46
کیلوگرم 356386.72 1001.5973 9.0022 357820.14 356072.84 04:58:46
تولا 4156.83 11.6825 0.1050 4173.55 4153.17 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 139.23 1.6167 1.1800 141.40 139.10 04:58:46
گرم 4.48 0.0520 0.0379 4.55 4.47 04:58:46
کیلوگرم 4476.20 51.9791 37.9379 4546.17 4472.20 04:58:46
تولا 52.21 0.6063 0.4425 53.03 52.16 04:58:46
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6029.79 7.7728 0.1300 6048.13 6013.31 04:57:24
گرم 193.86 0.2499 0.0042 194.45 193.33 04:57:24
کیلوگرم 193862.06 249.8995 4.1796 194451.82 193332.27 04:57:24
تولا 2261.17 2.9148 0.0488 2268.05 2254.99 04:57:24
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15064.52 12.1255 0.0800 15081.00 15045.25 04:55:42
گرم 484.34 0.3898 0.0026 484.87 483.72 04:55:42
کیلوگرم 484335.28 389.8433 2.5721 484865.06 483715.52 04:55:42
تولا 5649.20 4.5471 0.0300 5655.38 5641.97 04:55:42
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 77.73 1.89 0.82 0.06 1,402.67 13.83 6.56 0.50