منتدى على الانترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2298.07 25.3300 1.1000 2325.94 2296.03 20:24:21
گرم 73.88 0.8144 0.0354 74.78 73.82 20:24:21
کیلوگرم 73884.61 814.3778 35.3658 74780.65 73819.02 20:24:21
تولا 861.78 9.4988 0.4125 872.23 861.01 20:24:21
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 28.82 0.8600 2.9700 29.74 28.69 20:22:52
گرم 0.93 0.0276 0.0955 0.96 0.92 20:22:52
کیلوگرم 926.58 27.6496 95.4876 956.16 922.40 20:22:52
تولا 10.81 0.3225 1.1138 11.15 10.76 20:22:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 953.65 10.7000 1.1200 965.50 945.85 20:24:22
گرم 30.66 0.3440 0.0360 31.04 30.41 20:24:22
کیلوگرم 30660.54 344.0127 36.0088 31041.52 30409.76 20:24:22
تولا 357.62 4.0125 0.4200 362.06 354.69 20:24:22
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 885.28 23.7500 2.6800 911.53 881.50 20:24:22
گرم 28.46 0.7636 0.0862 29.31 28.34 20:24:22
کیلوگرم 28462.39 763.5797 86.1639 29306.35 28340.86 20:24:22
تولا 331.98 8.9063 1.0050 341.82 330.56 20:24:22

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2140.88 23.5974 1.1000 2166.85 2138.98 20:24:21
گرم 68.83 0.7587 0.0354 69.67 68.77 20:24:21
کیلوگرم 68830.90 758.6744 35.3658 69665.66 68769.80 20:24:21
تولا 802.83 8.8490 0.4125 812.57 802.12 20:24:21
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 26.85 0.8012 2.9700 27.71 26.73 20:22:52
گرم 0.86 0.0258 0.0955 0.89 0.86 20:22:52
کیلوگرم 863.21 25.7584 95.4876 890.76 859.31 20:22:52
تولا 10.07 0.3004 1.1138 10.39 10.02 20:22:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 888.42 9.9681 1.1200 899.46 881.15 20:24:22
گرم 28.56 0.3205 0.0360 28.92 28.33 20:24:22
کیلوگرم 28563.36 320.4823 36.0088 28918.28 28329.73 20:24:22
تولا 333.16 3.7380 0.4200 337.30 330.43 20:24:22
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 824.73 22.1255 2.6800 849.18 821.21 20:24:22
گرم 26.52 0.7114 0.0862 27.30 26.40 20:24:22
کیلوگرم 26515.56 711.3508 86.1639 27301.79 26402.35 20:24:22
تولا 309.27 8.2971 1.0050 318.44 307.95 20:24:22

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1803.98 19.8841 1.1000 1825.86 1802.38 20:24:21
گرم 58.00 0.6393 0.0354 58.70 57.95 20:24:21
کیلوگرم 57999.42 639.2866 35.3658 58702.81 57947.93 20:24:21
تولا 676.49 7.4565 0.4125 684.70 675.89 20:24:21
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22.62 0.6751 2.9700 23.35 22.52 20:22:52
گرم 0.73 0.0217 0.0955 0.75 0.72 20:22:52
کیلوگرم 727.37 21.7050 95.4876 750.59 724.09 20:22:52
تولا 8.48 0.2532 1.1138 8.75 8.45 20:22:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 748.62 8.3995 1.1200 757.92 742.49 20:24:22
گرم 24.07 0.2701 0.0360 24.37 23.87 20:24:22
کیلوگرم 24068.52 270.0500 36.0088 24367.60 23871.66 20:24:22
تولا 280.73 3.1498 0.4200 284.22 278.43 20:24:22
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 694.94 18.6438 2.6800 715.55 691.98 20:24:22
گرم 22.34 0.5994 0.0862 23.01 22.25 20:24:22
کیلوگرم 22342.98 599.4100 86.1639 23005.48 22247.58 20:24:22
تولا 260.60 6.9914 1.0050 268.33 259.49 20:24:22

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8443.11 93.0624 1.1000 8545.50 8435.61 20:24:21
گرم 271.45 2.9920 0.0354 274.74 271.21 20:24:21
کیلوگرم 271452.06 2992.0240 35.3658 274744.11 271211.09 20:24:21
تولا 3166.17 34.8984 0.4125 3204.57 3163.36 20:24:21
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 105.88 3.1596 2.9700 109.26 105.41 20:22:52
گرم 3.40 0.1016 0.0955 3.51 3.39 20:22:52
کیلوگرم 3404.27 101.5847 95.4876 3512.94 3388.91 20:22:52
تولا 39.71 1.1849 1.1138 40.97 39.53 20:22:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3503.71 39.3118 1.1200 3547.25 3475.05 20:24:22
گرم 112.65 1.2639 0.0360 114.05 111.73 20:24:22
کیلوگرم 112646.81 1263.9028 36.0088 114046.55 111725.46 20:24:22
تولا 1313.89 14.7419 0.4200 1330.22 1303.15 20:24:22
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3252.52 87.2575 2.6800 3348.96 3238.63 20:24:22
گرم 104.57 2.8054 0.0862 107.67 104.12 20:24:22
کیلوگرم 104570.83 2805.3917 86.1639 107671.52 104124.33 20:24:22
تولا 1219.70 32.7216 1.0050 1255.86 1214.49 20:24:22

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3162.37 34.8566 1.1000 3200.73 3159.57 20:24:21
گرم 101.67 1.1207 0.0354 102.91 101.58 20:24:21
کیلوگرم 101672.61 1120.6653 35.3658 102905.65 101582.36 20:24:21
تولا 1185.89 13.0712 0.4125 1200.27 1184.84 20:24:21
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 39.66 1.1834 2.9700 40.93 39.48 20:22:52
گرم 1.28 0.0380 0.0955 1.32 1.27 20:22:52
کیلوگرم 1275.07 38.0486 95.4876 1315.78 1269.32 20:22:52
تولا 14.87 0.4438 1.1138 15.35 14.81 20:22:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1312.32 14.7243 1.1200 1328.62 1301.58 20:24:22
گرم 42.19 0.4734 0.0360 42.72 41.85 20:24:22
کیلوگرم 42191.96 473.3959 36.0088 42716.24 41846.87 20:24:22
تولا 492.12 5.5216 0.4200 498.23 488.09 20:24:22
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1218.23 32.6824 2.6800 1254.36 1213.03 20:24:22
گرم 39.17 1.0508 0.0862 40.33 39.00 20:24:22
کیلوگرم 39167.10 1050.7620 86.1639 40328.47 38999.86 20:24:22
تولا 456.84 12.2559 1.0050 470.38 454.89 20:24:22

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16667.21 183.7109 1.1000 16869.35 16652.42 20:24:21
گرم 535.86 5.9064 0.0354 542.36 535.39 20:24:21
کیلوگرم 535862.92 5906.4379 35.3658 542361.63 535387.23 20:24:21
تولا 6250.21 68.8916 0.4125 6326.01 6244.66 20:24:21
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 209.02 6.2373 2.9700 215.70 208.08 20:22:52
گرم 6.72 0.2005 0.0955 6.93 6.69 20:22:52
کیلوگرم 6720.23 200.5344 95.4876 6934.76 6689.92 20:22:52
تولا 78.38 2.3390 1.1138 80.89 78.03 20:22:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6916.54 77.6039 1.1200 7002.48 6859.97 20:24:22
گرم 222.37 2.4950 0.0360 225.14 220.55 20:24:22
کیلوگرم 222371.67 2495.0211 36.0088 225134.85 220552.87 20:24:22
تولا 2593.70 29.1015 0.4200 2625.93 2572.49 20:24:22
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6420.67 172.2516 2.6800 6611.05 6393.26 20:24:22
گرم 206.43 5.5380 0.0862 212.55 205.55 20:24:22
کیلوگرم 206429.19 5538.0142 86.1639 212550.15 205547.77 20:24:22
تولا 2407.75 64.5944 1.0050 2479.15 2397.47 20:24:22

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 360613.14 3974.7836 1.1000 364986.50 360293.03 20:24:21
گرم 11593.98 127.7923 0.0354 11734.59 11583.69 20:24:21
کیلوگرم 11593973.17 127792.1649 35.3658 11734579.86 11583681.18 20:24:21
تولا 135230.03 1490.5449 0.4125 136870.04 135109.98 20:24:21
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4522.43 134.9512 2.9700 4666.80 4502.03 20:22:52
گرم 145.40 4.3388 0.0955 150.04 144.74 20:22:52
کیلوگرم 145399.53 4338.7786 95.4876 150041.02 144743.67 20:22:52
تولا 1695.91 50.6067 1.1138 1750.05 1688.26 20:22:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 149646.76 1679.0440 1.1200 151506.26 148422.78 20:24:22
گرم 4811.25 53.9825 0.0360 4871.04 4771.90 20:24:22
کیلوگرم 4811251.40 53982.4779 36.0088 4871035.74 4771899.69 20:24:22
تولا 56117.58 629.6420 0.4200 56814.89 55658.58 20:24:22
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 138918.14 3726.8500 2.6800 143037.29 138324.98 20:24:22
گرم 4466.32 119.8210 0.0862 4598.76 4447.25 20:24:22
کیلوگرم 4466318.50 119820.9205 86.1639 4598752.15 4447248.06 20:24:22
تولا 52094.34 1397.5698 1.0050 53639.02 51871.91 20:24:22

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24154.32 266.2360 1.1000 24447.26 24132.88 20:24:21
گرم 776.58 8.5597 0.0354 786.00 775.89 20:24:21
کیلوگرم 776578.98 8559.6808 35.3658 785997.00 775889.61 20:24:21
تولا 9057.88 99.8386 0.4125 9167.73 9049.84 20:24:21
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 302.92 9.0392 2.9700 312.59 301.55 20:22:52
گرم 9.74 0.2906 0.0955 10.05 9.70 20:22:52
کیلوگرم 9739.04 290.6169 95.4876 10049.94 9695.11 20:22:52
تولا 113.59 3.3897 1.1138 117.22 113.08 20:22:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10023.53 112.4645 1.1200 10148.08 9941.55 20:24:22
گرم 322.26 3.6158 0.0360 326.27 319.63 20:24:22
کیلوگرم 322263.70 3615.8146 36.0088 326268.13 319627.87 20:24:22
تولا 3758.83 42.1742 0.4200 3805.53 3728.08 20:24:22
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9304.91 249.6291 2.6800 9580.82 9265.18 20:24:22
گرم 299.16 8.0258 0.0862 308.03 297.88 20:24:22
کیلوگرم 299159.66 8025.7567 86.1639 308030.23 297882.30 20:24:22
تولا 3489.34 93.6110 1.0050 3592.81 3474.45 20:24:22

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2056.77 22.6704 1.1000 2081.72 2054.95 20:24:21
گرم 66.13 0.7289 0.0354 66.93 66.07 20:24:21
کیلوگرم 66126.73 728.8681 35.3658 66928.68 66068.03 20:24:21
تولا 771.29 8.5014 0.4125 780.64 770.61 20:24:21
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 25.79 0.7697 2.9700 26.62 25.68 20:22:52
گرم 0.83 0.0247 0.0955 0.86 0.83 20:22:52
کیلوگرم 829.29 24.7464 95.4876 855.77 825.55 20:22:52
تولا 9.67 0.2886 1.1138 9.98 9.63 20:22:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 853.52 9.5765 1.1200 864.12 846.54 20:24:22
گرم 27.44 0.3079 0.0360 27.78 27.22 20:24:22
کیلوگرم 27441.18 307.8914 36.0088 27782.16 27216.74 20:24:22
تولا 320.07 3.5912 0.4200 324.05 317.45 20:24:22
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 792.33 21.2563 2.6800 815.82 788.94 20:24:22
گرم 25.47 0.6834 0.0862 26.23 25.37 20:24:22
کیلوگرم 25473.84 683.4038 86.1639 26229.18 25365.07 20:24:22
تولا 297.12 7.9711 1.0050 305.93 295.85 20:24:22

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 191999.15 2116.2708 1.1000 194327.64 191828.71 20:24:21
گرم 6172.92 68.0397 0.0354 6247.78 6167.44 20:24:21
کیلوگرم 6172911.48 68039.6367 35.3658 6247773.89 6167431.78 20:24:21
تولا 71999.74 793.6022 0.4125 72872.92 71935.82 20:24:21
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2407.85 71.8513 2.9700 2484.72 2396.99 20:22:52
گرم 77.41 2.3101 0.0955 79.89 77.07 20:22:52
کیلوگرم 77414.23 2310.0706 95.4876 79885.46 77065.03 20:22:52
تولا 902.95 26.9442 1.1138 931.77 898.87 20:22:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 79675.55 893.9636 1.1200 80665.59 79023.88 20:24:22
گرم 2561.63 28.7416 0.0360 2593.46 2540.68 20:24:22
کیلوگرم 2561626.51 28741.5757 36.0088 2593457.14 2540674.71 20:24:22
تولا 29878.35 335.2366 0.4200 30249.62 29633.98 20:24:22
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 73963.37 1984.2650 2.6800 76156.51 73647.56 20:24:22
گرم 2377.98 63.7956 0.0862 2448.49 2367.82 20:24:22
کیلوگرم 2377975.90 63795.5536 86.1639 2448486.78 2367822.34 20:24:22
تولا 27736.29 744.0999 1.0050 28558.71 27617.86 20:24:22

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17949.77 197.8476 1.1000 18167.45 17933.83 20:24:21
گرم 577.10 6.3609 0.0354 584.10 576.59 20:24:21
کیلوگرم 577097.92 6360.9421 35.3658 584096.71 576585.63 20:24:21
تولا 6731.17 74.1929 0.4125 6812.80 6725.19 20:24:21
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 225.11 6.7173 2.9700 232.29 224.09 20:22:52
گرم 7.24 0.2160 0.0955 7.47 7.20 20:22:52
کیلوگرم 7237.36 215.9657 95.4876 7468.39 7204.71 20:22:52
تولا 84.42 2.5190 1.1138 87.11 84.03 20:22:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7448.77 83.5756 1.1200 7541.33 7387.85 20:24:22
گرم 239.48 2.6870 0.0360 242.46 237.52 20:24:22
کیلوگرم 239483.32 2687.0146 36.0088 242459.13 237524.56 20:24:22
تولا 2793.29 31.3409 0.4200 2828.00 2770.44 20:24:22
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6914.75 185.5065 2.6800 7119.78 6885.22 20:24:22
گرم 222.31 5.9642 0.0862 228.91 221.36 20:24:22
کیلوگرم 222314.05 5964.1680 86.1639 228906.02 221364.80 20:24:22
تولا 2593.03 69.5650 1.0050 2669.92 2581.96 20:24:22

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3468.02 38.2255 1.1000 3510.08 3464.94 20:24:21
گرم 111.50 1.2290 0.0354 112.85 111.40 20:24:21
کیلوگرم 111499.27 1228.9775 35.3658 112851.48 111400.29 20:24:21
تولا 1300.51 14.3346 0.4125 1316.28 1299.35 20:24:21
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 43.49 1.2978 2.9700 44.88 43.30 20:22:52
گرم 1.40 0.0417 0.0955 1.44 1.39 20:22:52
کیلوگرم 1398.31 41.7260 95.4876 1442.94 1392.00 20:22:52
تولا 16.31 0.4867 1.1138 16.83 16.24 20:22:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1439.15 16.1474 1.1200 1457.04 1427.38 20:24:22
گرم 46.27 0.5192 0.0360 46.84 45.89 20:24:22
کیلوگرم 46269.82 519.1496 36.0088 46844.76 45891.37 20:24:22
تولا 539.68 6.0553 0.4200 546.39 535.27 20:24:22
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1335.98 35.8411 2.6800 1375.59 1330.27 20:24:22
گرم 42.95 1.1523 0.0862 44.23 42.77 20:24:22
کیلوگرم 42952.60 1152.3181 86.1639 44226.21 42769.19 20:24:22
تولا 500.99 13.4404 1.0050 515.85 498.85 20:24:22

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 74325.10 819.2330 1.1000 75226.48 74259.12 20:24:21
گرم 2389.61 26.3390 0.0354 2418.59 2387.49 20:24:21
کیلوگرم 2389605.64 26338.9327 35.3658 2418585.75 2387484.39 20:24:21
تولا 27871.93 307.2126 0.4125 28209.95 27847.19 20:24:21
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 932.11 27.8145 2.9700 961.86 927.90 20:22:52
گرم 29.97 0.8943 0.0955 30.92 29.83 20:22:52
کیلوگرم 29967.94 894.2551 95.4876 30924.59 29832.77 20:22:52
تولا 349.54 10.4304 1.1138 360.70 347.96 20:22:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 30843.33 346.0637 1.1200 31226.59 30591.06 20:24:22
گرم 991.64 11.1262 0.0360 1003.96 983.53 20:24:22
کیلوگرم 991635.34 11126.1974 36.0088 1003957.34 983524.65 20:24:22
تولا 11566.26 129.7740 0.4200 11709.98 11471.66 20:24:22
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 28632.08 768.1320 2.6800 29481.07 28509.83 20:24:22
گرم 920.54 24.6960 0.0862 947.84 916.61 20:24:22
کیلوگرم 920542.06 24695.9988 86.1639 947837.63 916611.49 20:24:22
تولا 10737.04 288.0497 1.0050 11055.41 10691.19 20:24:22

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 705.51 7.7763 1.1000 714.06 704.88 20:24:21
گرم 22.68 0.2500 0.0354 22.96 22.66 20:24:21
کیلوگرم 22682.58 250.0140 35.3658 22957.66 22662.44 20:24:21
تولا 264.57 2.9161 0.4125 267.77 264.33 20:24:21
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8.85 0.2640 2.9700 9.13 8.81 20:22:52
گرم 0.28 0.0085 0.0955 0.29 0.28 20:22:52
کیلوگرم 284.46 8.4884 95.4876 293.54 283.18 20:22:52
تولا 3.32 0.0990 1.1138 3.42 3.30 20:22:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 292.77 3.2849 1.1200 296.41 290.38 20:24:22
گرم 9.41 0.1056 0.0360 9.53 9.34 20:24:22
کیلوگرم 9412.78 105.6119 36.0088 9529.75 9335.80 20:24:22
تولا 109.79 1.2318 0.4200 111.15 108.89 20:24:22
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 271.78 7.2913 2.6800 279.84 270.62 20:24:22
گرم 8.74 0.2344 0.0862 9.00 8.70 20:24:22
کیلوگرم 8737.95 234.4190 86.1639 8997.05 8700.64 20:24:22
تولا 101.92 2.7342 1.0050 104.94 101.48 20:24:22

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10823.91 119.3043 1.1000 10955.18 10814.30 20:24:21
گرم 348.00 3.8357 0.0354 352.22 347.69 20:24:21
کیلوگرم 347996.52 3835.7195 35.3658 352216.87 347687.60 20:24:21
تولا 4058.97 44.7391 0.4125 4108.19 4055.37 20:24:21
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 135.74 4.0506 2.9700 140.08 135.13 20:22:52
گرم 4.36 0.1302 0.0955 4.50 4.34 20:22:52
کیلوگرم 4364.21 130.2297 95.4876 4503.53 4344.52 20:22:52
تولا 50.90 1.5190 1.1138 52.53 50.67 20:22:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4491.69 50.3970 1.1200 4547.51 4454.95 20:24:22
گرم 144.41 1.6203 0.0360 146.21 143.23 20:24:22
کیلوگرم 144411.13 1620.3000 36.0088 146205.57 143229.97 20:24:22
تولا 1684.39 18.8989 0.4200 1705.32 1670.61 20:24:22
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4169.67 111.8625 2.6800 4293.31 4151.87 20:24:22
گرم 134.06 3.5965 0.0862 138.03 133.49 20:24:22
کیلوگرم 134057.86 3596.4602 86.1639 138032.90 133485.46 20:24:22
تولا 1563.63 41.9485 1.0050 1609.99 1556.95 20:24:22

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24552.58 270.6257 1.1000 24850.34 24530.78 20:24:21
گرم 789.38 8.7008 0.0354 798.96 788.68 20:24:21
کیلوگرم 789383.18 8700.8124 35.3658 798956.48 788682.45 20:24:21
تولا 9207.22 101.4847 0.4125 9318.89 9199.05 20:24:21
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 307.91 9.1882 2.9700 317.74 306.52 20:22:52
گرم 9.90 0.2954 0.0955 10.22 9.85 20:22:52
کیلوگرم 9899.62 295.4086 95.4876 10215.64 9854.97 20:22:52
تولا 115.47 3.4456 1.1138 119.15 114.95 20:22:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10188.80 114.3188 1.1200 10315.40 10105.46 20:24:22
گرم 327.58 3.6754 0.0360 331.65 324.90 20:24:22
کیلوگرم 327577.17 3675.4320 36.0088 331647.63 324897.89 20:24:22
تولا 3820.80 42.8696 0.4200 3868.28 3789.55 20:24:22
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9458.33 253.7450 2.6800 9738.79 9417.95 20:24:22
گرم 304.09 8.1581 0.0862 313.11 302.79 20:24:22
کیلوگرم 304092.19 8158.0851 86.1639 313109.02 302793.77 20:24:22
تولا 3546.88 95.1544 1.0050 3652.05 3531.73 20:24:22

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 645330.23 7113.0186 1.1000 653156.52 644757.37 20:24:21
گرم 20747.85 228.6889 0.0354 20999.47 20729.43 20:24:21
کیلوگرم 20747833.17 228688.6884 35.3658 20999453.93 20729415.29 20:24:21
تولا 241999.01 2667.3839 0.4125 244933.87 241784.19 20:24:21
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8093.06 241.5000 2.9700 8351.41 8056.55 20:22:52
گرم 260.20 7.7644 0.0955 268.50 259.02 20:22:52
کیلوگرم 260197.71 7764.4008 95.4876 268503.81 259024.02 20:22:52
تولا 3034.90 90.5626 1.1138 3131.78 3021.21 20:22:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 267798.27 3004.7098 1.1200 271125.92 265607.92 20:24:22
گرم 8609.91 96.6037 0.0360 8716.90 8539.49 20:24:22
کیلوگرم 8609907.92 96603.5912 36.0088 8716894.14 8539486.61 20:24:22
تولا 100424.43 1126.7670 0.4200 101672.29 99603.04 20:24:22
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 248599.02 6669.3325 2.6800 255970.39 247537.54 20:24:22
گرم 7992.64 214.4240 0.0862 8229.64 7958.52 20:24:22
کیلوگرم 7992638.06 214423.8591 86.1639 8229632.85 7958510.81 20:24:22
تولا 93224.70 2501.0015 1.0050 95988.97 92826.65 20:24:22

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8720.03 96.1147 1.1000 8825.78 8712.29 20:24:21
گرم 280.36 3.0902 0.0354 283.76 280.11 20:24:21
کیلوگرم 280355.16 3090.1566 35.3658 283755.18 280106.28 20:24:21
تولا 3270.01 36.0430 0.4125 3309.67 3267.11 20:24:21
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 109.36 3.2633 2.9700 112.85 108.86 20:22:52
گرم 3.52 0.1049 0.0955 3.63 3.50 20:22:52
کیلوگرم 3515.92 104.9165 95.4876 3628.16 3500.06 20:22:52
تولا 41.01 1.2237 1.1138 42.32 40.82 20:22:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3618.62 40.6012 1.1200 3663.59 3589.03 20:24:22
گرم 116.34 1.3054 0.0360 117.79 115.39 20:24:22
کیلوگرم 116341.41 1305.3563 36.0088 117787.06 115389.84 20:24:22
تولا 1356.99 15.2254 0.4200 1373.85 1345.89 20:24:22
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3359.19 90.1194 2.6800 3458.80 3344.85 20:24:22
گرم 108.00 2.8974 0.0862 111.20 107.54 20:24:22
کیلوگرم 108000.55 2897.4030 86.1639 111202.94 107539.40 20:24:22
تولا 1259.70 33.7948 1.0050 1297.05 1254.32 20:24:22

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 203082.74 2238.4374 1.1000 205545.64 202902.47 20:24:21
گرم 6529.26 71.9674 0.0354 6608.45 6523.47 20:24:21
کیلوگرم 6529256.96 71967.3808 35.3658 6608440.97 6523460.93 20:24:21
تولا 76156.09 839.4147 0.4125 77079.67 76088.48 20:24:21
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2546.85 75.9991 2.9700 2628.15 2535.36 20:22:52
گرم 81.88 2.4434 0.0955 84.50 81.51 20:22:52
کیلوگرم 81883.14 2443.4247 95.4876 84497.04 81513.78 20:22:52
تولا 955.07 28.4997 1.1138 985.56 950.76 20:22:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 84275.00 945.5697 1.1200 85322.20 83585.71 20:24:22
گرم 2709.50 30.4008 0.0360 2743.17 2687.34 20:24:22
کیلوگرم 2709502.28 30400.7491 36.0088 2743170.40 2687340.99 20:24:22
تولا 31603.15 354.5889 0.4200 31995.85 31344.66 20:24:22
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 78233.08 2098.8113 2.6800 80552.82 77899.04 20:24:22
گرم 2515.25 67.4783 0.0862 2589.83 2504.51 20:24:22
کیلوگرم 2515250.02 67478.2983 86.1639 2589831.29 2504510.31 20:24:22
تولا 29337.43 787.0548 1.0050 30207.33 29212.16 20:24:22

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8632.70 95.1521 1.1000 8737.39 8625.04 20:24:21
گرم 277.55 3.0592 0.0354 280.91 277.30 20:24:21
کیلوگرم 277547.54 3059.2102 35.3658 280913.52 277301.16 20:24:21
تولا 3237.26 35.6821 0.4125 3276.53 3234.39 20:24:21
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 108.26 3.2306 2.9700 111.72 107.77 20:22:52
گرم 3.48 0.1039 0.0955 3.59 3.47 20:22:52
کیلوگرم 3480.71 103.8658 95.4876 3591.82 3465.01 20:22:52
تولا 40.60 1.2115 1.1138 41.89 40.42 20:22:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3582.39 40.1946 1.1200 3626.90 3553.09 20:24:22
گرم 115.18 1.2923 0.0360 116.61 114.23 20:24:22
کیلوگرم 115176.31 1292.2838 36.0088 116607.48 114234.27 20:24:22
تولا 1343.40 15.0730 0.4200 1360.09 1332.41 20:24:22
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3325.55 89.2169 2.6800 3424.16 3311.35 20:24:22
گرم 106.92 2.8684 0.0862 110.09 106.46 20:24:22
کیلوگرم 106918.97 2868.3870 86.1639 110089.30 106462.45 20:24:22
تولا 1247.08 33.4564 1.0050 1284.06 1241.76 20:24:22

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3105.15 34.2259 1.1000 3142.81 3102.40 20:24:21
گرم 99.83 1.1004 0.0354 101.04 99.74 20:24:21
کیلوگرم 99832.89 1100.3873 35.3658 101043.62 99744.26 20:24:21
تولا 1164.43 12.8347 0.4125 1178.55 1163.40 20:24:21
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 38.94 1.1620 2.9700 40.18 38.77 20:22:52
گرم 1.25 0.0374 0.0955 1.29 1.25 20:22:52
کیلوگرم 1252.00 37.3602 95.4876 1291.97 1246.35 20:22:52
تولا 14.60 0.4358 1.1138 15.07 14.54 20:22:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1288.57 14.4578 1.1200 1304.58 1278.03 20:24:22
گرم 41.43 0.4648 0.0360 41.94 41.09 20:24:22
کیلوگرم 41428.52 464.8300 36.0088 41943.31 41089.67 20:24:22
تولا 483.21 5.4217 0.4200 489.22 479.26 20:24:22
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1196.19 32.0910 2.6800 1231.66 1191.08 20:24:22
گرم 38.46 1.0317 0.0862 39.60 38.29 20:24:22
کیلوگرم 38458.38 1031.7488 86.1639 39598.74 38294.17 20:24:22
تولا 448.57 12.0341 1.0050 461.87 446.66 20:24:22

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15975.49 176.0866 1.1000 16169.24 15961.31 20:24:21
گرم 513.62 5.6613 0.0354 519.85 513.17 20:24:21
کیلوگرم 513623.65 5661.3102 35.3658 519852.66 513167.71 20:24:21
تولا 5990.81 66.0325 0.4125 6063.47 5985.50 20:24:21
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 200.35 5.9785 2.9700 206.74 199.44 20:22:52
گرم 6.44 0.1922 0.0955 6.65 6.41 20:22:52
کیلوگرم 6441.33 192.2119 95.4876 6646.95 6412.28 20:22:52
تولا 75.13 2.2419 1.1138 77.53 74.79 20:22:52
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6629.49 74.3832 1.1200 6711.87 6575.27 20:24:22
گرم 213.14 2.3915 0.0360 215.79 211.40 20:24:22
کیلوگرم 213142.85 2391.4733 36.0088 215791.35 211399.54 20:24:22
تولا 2486.06 27.8937 0.4200 2516.95 2465.73 20:24:22
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6154.20 165.1029 2.6800 6336.68 6127.92 20:24:22
گرم 197.86 5.3082 0.0862 203.73 197.02 20:24:22
کیلوگرم 197862.01 5308.1767 86.1639 203728.94 197017.17 20:24:22
تولا 2307.83 61.9136 1.0050 2376.26 2297.97 20:24:22
  • -->
    101